הרכב שכר הלימוד למורים בשנת שבתון

עלות 1 ש"ש בתואר שני הינה 1,295.52 ₪. קרן ההשתלמות משלמת למכללה עבור כל 1 ש"ש 850.18 ₪ בלבד.  על הסטודנט להשלים את ההפרש בסך 445.34 ₪ לכל ש"ש או  לפנות להנהלת קרן ההשתלמות ולבקש תוספת בגין ההפרש.
סטודנט בשנת שבתון ישלח למדור שכר לימוד אישור מהקרן על היותו בשנת שבתון, ויחתום על כתב הרשאה לחיוב חשבונו מקרן ההשתלמות. חתימה על כתב ההרשאה מהווה תנאי להקלדת המערכת.