תשלום שכר לימוד על ידי גורם חוץ

שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת , על סמך הסכמים עם גורמים שונים, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 
סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים בהמשך, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.
סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:
  • דמי רישום.
  • אגרות חובה.
  • אגרות רשות.
  • קורסי אנגלית (למעט מנהל סטודנטים המשלם חלק מקורסי האנגלית).
  • קורסים חוזרים.
  • פיצול לימודים.
  • הגשת עבודות / פרויקט / סמינריון באיחור.

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.