בקשה להחזר הוצאות מחקר

כל ההוצאות לעיל נעשו לצרכי ביצוע המחקר שאושר ע"י הרשות למחקר ובהתאם לנוהל שהועבר אלי עם קבלת ההודעה על תקציב המחקר העומד לרשותי.

הטופס יועבר לראש הרשות למחקר לאישור וחתימה, רק לאחר העברת חשבוניות מקוריות או קבלות לרכזת רשות המחקר.

הוצאה 1

אפשר לצרף לכל הוצאה צילום או סריקה של החשבונית ו/או הקבלה.
ניתן להעלות קבצים מהפורמטים הבאים בלבד: pdf,doc,jpg,gif,png.