מרכז מורים אזורי מבס למחר: תפיסה להכשרה תוך תפקידית של עובדי הוראה

מחבר/ים: 
אורית אבידב, זהר טל, עפרה ניר-גל
עמודים: 
61-81

אורית אבידב, זהר טל, עפרה ניר-גל.

מרכז מורים אזורי מבס למחר: תפיסה להכשרה תוך תפקידית של עובדי הוראה

תקציר

מאמר הנוכחי ינותחו מאפייני החברה הפו00-מודרנית, אודות השינויים המתחייבים בתהליכי ההכשרה התוך-תפקידית של עובדי ההוראה. הנחת היסוד היא שבית-הספר ימשיך להיות אחד ממוקדי ההכשרה הסוציאליזציה לתפקידים עתידיים בחברה, וככזה יהיה עליו לעבור שינויים שיסייעו להתאימו לדרישות העיסוק המתחדשות. במאמר תוצג התפיסה של מרכז המורים האזורי בימכללה האקדמית אחוה', כמודל הכשרה תוך-תפקידית ארוכת טווח של עובדי הוראה, בהתאמה לצרכים המקצועיים המשתנים של המורים ושל השדה החינוכי, בד בבד עם יצירת מסגרות בונות ותומכות הנמצאות בנגישות מרבית לבתי-הספר וליישוב.

תארנים: מרכז מורים, פיתוח מקצועי, העצמה, הכשרה תוך תפקידית.