פטור ממכרז - תשומות השכלה גבוהה

מספר מכרז: פטור ממכרז
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: Sun, 06.09.2020

שם ספק:
תשומות השכלה גבוהה ספטמבר 2020
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
מועד קבלת החלטה: 03/09/2020
שם ספק: מדטון בע"מ
פירוט הרכישה: רכישת מכשיר ABR כולל מערכת VEMP
סה"כ כולל מע"מ: 128,735.9 ש"ח כולל מע"מ
If you are not a registered vendor in our vendors list, please complete this form before purchasing the tender
₪0.00