פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי רט"ן

מספר מכרז: 1/2015
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: Wed, 14.01.2015
תאריך אחרון להגשת הצעה: Thu, 05.02.2015 12:00


If you are not a registered vendor in our vendors list, please complete this form before purchasing the tender
The tender is closed