ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

ביטול הרשמה

על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בלבד למדור רישום. תאריך קבלת ההודעה במדור רישום הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.

ביטול לימודים

על ביטול הלימודים יש להודיע בכתב בלבד למנהל סטודנטים, המבטל לימודיו עד תום תקופת השינויים חייב למחוק את המערכת. חישוב יתרת שכר הלימוד יבוצע בהתאם לנהלי שכר הלימוד.

הפסקת לימודים

המפסיק לימודיו במהלך השנה (לאחר תום תקופת שינויים), יודיע בכתב בלבד למנהל סטודנטים.

חישוב שכר הלימוד יעשה בהתאם.