הפחתה

שיעור ההפחתה נכון לשנה"ל תשע"ט הוא 26%, לסטודנטים לתואר ראשון בלבד.

לימודי B.Ed.

  • סטודנט ל B.Ed שירשם בשנה"ל הראשונה למערכת חלקית (שאינה מלאה), ישלם שכר לימוד מלא ללא הפחתה. עם ההרשמה לתוכנית לימודים מלאה יזוכה הסטודנט בגובה ההפחתה השנתי.
  • הפסקת לימודים - לסטודנט שיפסיק לימודיו במהלך השנה הראשונה, ולא צבר 10 ש"ש בציון עובר, ההפחתה תבוטל ויהיה עליו להשלים את תשלום שכר הלימוד. סטודנט בשנים מתקדמות שהפסיק לימודיו יהיה זכאי להפחתה יחסית לחודשי הלימוד בפועל.
  • מורה הלומד ל B.Ed. ומקבל השתתפות בשכר לימוד ממשרד החינוך אינו זכאי להפחתה.

לימודי B.A ו B.Sc.

  • סטודנט שצבר 18 נ"ז (צבר = נרשם ועמד בהצלחה בדרישות האקדמיות) יהיה זכאי להפחתה. כל עוד לא נצברו 18 נ"ז ישלם הסטודנט שכר לימוד מלא. לכשיצברו 18 נ"ז יזוכה הסטודנט על כל שכר הלימוד ששילם.
  • סטודנט בסטטוס "לא מן המניין" אינו זכאי להפחתה. גם כאשר יוסדר הסטטוס ל "מן המניין" לא יהיה זכאי להפחתה על נ"ז שנצברו בתקופה בה היה מוגדר כ "לא מן המניין".