סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה ימלא טופס טיולים/סיום חובות  בתחנת המידע האישי > אפשרויות נוספות > טופס טיולים.