המדען הראשי

תמונת מכון המחקר: 
לשכת המדען הראשי – משרד החינוך