גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשף 13,780 ש"ח צמוד למדד יולי 2020.

שכר לימוד לסמסטר אחד 6890 ₪ ואגרות חובה

כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי 2020.