נוהל הצטיינות לתואר ראשון ולתואר השני

עדכון אחרון 10.1.24

מטרת הנוהל
נוהל זה בא להסדיר סמכויות, קריטריונים והליך לבחירת סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים ומצטיינות במכללה האקדמית אחוה מדי שנה.

תחום הנוהל
סטודנטים וסטודנטיות מן המניין לתואר ראשון ולתואר שני.

אחריות
דיקן הסטודנטים, מנהלות הפקולטה

א'. מצטיינים אקדמית

א.1. סמכויות
ועדת הצטיינות הכוללת את: נשיאה, סגן נשיאה לעניינים אקדמיים, דיקן הסטודנטים, דיקן פקולטה, מנהלת פקולטה. הועדה תעדכן מידי שנה את תאריך הטקס ואת ה"תאריך הקובע" לחישוב ממוצע, וכן תאשר את רשימת המצטיינים אקדמית.
מקרים חריגים, הצטיינות אישית ומצטייני נשיאה – יאושרו על ידי נשיאת המכללה.

א.2. לוח זמנים להצטיינות לשנת הלימודים תשפ"ג (לנוכח מלחמת 'חרבות ברזל')
• תאריך קובע לבדיקת ממוצע ציונים 25.2.24
• בדיקת הממוצעים והמועמדים באחריות מנהל הסטודנטים של הפקולטה.
• טקס חלוקת תעודות ומלגות הצטיינות בגין שנה"ל תשפ"ג יתקיים ב-16.4.24.

א.3. קריטריונים לבחירת מצטייני דיקן:
לתואר ראשון
• עד 2% עליונים מכמות הסטודנטים/ות מן המניין מכל מחלקה לכל שנה. רשימת המחלקות תיבחן על-ידי הועדה מידי שנה בהתאם לשינויים ולתוכניות חדשות.
המחלקות בפקולטה לחינוך ומנהיגות: הומניסטיקה יסודי ועל יסודי, מתמטיקה יסודי ועל יסודי, טבע ליסודי ולעל יסודי, בינמסלולי אנגלית, גיל רך לדוברי עברית, גיל רך לדוברי ערבית, חינוך מיוחד, שפה וספרות ערבית. (הערה 1+2)
 המחלקות בפקולטה למדעים, בריאות וקיימות: מערכות מידע ומדעי המחשב חד חוגי ודו חוגי, מדעי החיים, הפרעות בתקשורת.
המחלקות בפקולטה לפסיכולוגיה חברה ורוח: פסיכולוגיה, לימודים רב תחומיים.
• במחלקות/מסלולים קטנים בהם מספר הסטודנטים/ות בשנתון קטן מ-25 ת/ייבחר מצטיין אחד בלבד מתוך שניים עד שלושה מחזורים. הצטיינות תוענק לבעלי/ות הממוצע הגבוה ביותר מבין שלושת השנתונים, ולא יותר מנציג/ה אחד/ת לשנתון ובכפוף לשיקולי הוועדה. (הערה 3)
• במקרה בו 2% ממספר הסטודנטים/ות במחלקה אינו מגיע למספר שלם (למשל 2% מ74 =1.48), דיקן הפקולטה בעזרת ועדת הצטיינות יחליט האם לעגל באותה מחלקה כלפי מטה או כלפי מעלה, תוך התייחסות לייצוגיות המחלקה, מאפייני המצטיינים וסה"כ המצטיינים ממחלקות אחרות. (הערה 4)
• ועדת הצטיינות תאשר את הרשימה שנבנתה על ידי מנהל סטודנטים של הפקולטה לפי הקריטריונים ועד 2% מכלל הסטודנטים מן המניין בכל פקולטה.

לתואר שני
עד 2% עליונים ממניין הסטודנטים/ות שנה א' בשנה הקובעת להצטיינות בגין הצטיינותם/ן בשנה א' ללימודי התואר השני.
בתוכניות בהן מספר הסטודנטים/ות בשנתון נמוך מ-15, יבוצע איחוד בין 2-3 מחלקות וי.תבחר בעל.ת הממוצע הגבוה ביותר לאחר נירמול סטטיסטי של ההתפלגויות בתוכניות השונות להחלטת סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים. (הערה 5)

קריטריונים כלליים ותנאי סף להצטיינות
• סטודנט/ית מן המניין בעל ממוצע שנתי של 92 לפחות.
• במקרים בהם לא ת/ימצא סטודנט/ית עם ממוצע 92 ומעלה במחלקה או במסלול בשנתון מסוים, רשאית הוועדה לאשר כמצטיין/ת את בעל/ת הממוצע הגבוה ביותר במחלקה או במסלול, לשיקול דעתה ובהמלצת דיקן הפקולטה.
• הסטודנט/ית למד/ה את כל הקורסים על פי נהלי המחלקה/תכנית אותה הוא לומד, בתכנית לימודים מלאה ולא פחות מ-24 נק"ז בתואר ראשון ו-10 ש"ש בתואר שני.
• במניין הנק"ז הנצבר לא יכללו קורסים שאינם חלק מהנק"ז לתואר וכן לא יכללו קורסי קיץ. (הערה 6)
• הסטודנט/ית לא עבר/ה עבירת משמעת (לא נמצא/ה אשם/ה בוועדת משמעת). במקרה בו הסטודנט/ית קיבל/ה מכתב אזהרה חמור שלא במסגרת ועדת משמעת, נדרש אישור ועדת הצטיינות.
• הסטודנט/ית לא חזר/ה על יותר מקורס אחד למטרת שיפור ציון ואפס קורסים חוזרים מסיבות של כשלון. (הערה 7)
• הסטודנט/ית לא הפסיק/ה לימודיו/ה במכללה טרם השלמת תכנית הלימודים אליה נרשם/ה.

א.4. קריטריונים לבחירת מצטייני נשיאה
• כמצטייני נשיאה יבחרו אחד/ת מכל תכנית/מסלול בתואר הראשון
• מהתואר השני י/תבחר לפחות אחד/ת, עם ההישגים הגבוהים ביותר מבין מצטייני הדיקן, בהתייחס לממוצעים מתוקננים (לאחר נירמול סטטיסטי של ההתפלגויות בתוכניות השונות). (הערה 8)
• עמידה בתנאי סף וקריטריונים של מצטייני דיקן, ובכפוף לאישור של הנשיאה.
• בכל מקרה, מניין מצטייני/ות הנשיאה לא יעלה על 30% ממצטייני/ות הדיקן בכל אחת מהפקולטות. (הערה 9)

א.5. שקלול ממוצע ציונים
ממוצע הציונים יהיה ציון משוקלל של כל הקורסים שנלמדו בסמסטר א' ובסמסטר ב' הכלולים בתוכנית הלימודים של הסטודנט/ית בשנה הקובעת כפי שהם מעודכנים במערכת עד התאריך הקובע, למעט:
• קורסי קיץ לא יכללו בחישוב הממוצע לטקס מצטיינים. (הערה 10)
• ציונים בקורסים שאינם מעניקים נקודות זכות (אינם חלק מהנק"ז לתואר).
• ציונים בקורסים בהם הציון הוא בינארי ("עבר" / "לא עבר").
• סטודנט/ית שרשום/ה לקורס ולא למד/ה אותו ו/או לא השלים חובותיו, יחשב ציון הקורס כאפס (לצרכי חישוב ממוצע), אלא אם:
– הסטודנט/ית ביטל/ה את הקורס לפני המועד בו נקבע הציון הממוצע בקורס, ובכפוף לנהלי המחלקה בה הוא לומד.
– המרצה טרם נדרש להעביר ציונים לכלל הסטודנטים בקורס זה.
– במקרה בו הציון החסר נובע מכך שהסטודנט/ית משרת/ת במילואים, או בן/ת זוג למשרת/ת מילואים הורה לילדים מתחת לגיל 13, או נעקר מביתו עקב מלחמת 'חרבות ברזל' – לאחר בחינת הנסיבות החריגות על ידי הועדה ואישורה.
– לא יעודכנו ציונים אישיים בקורס בו המרצה טרם נדרש/ה למסור את ציוני כל התלמידים
• באחריות הסטודנט/ית לבדוק שכל ציוניו/ה מהשנה שעברה הוקלדו והוזנו כהלכה לא יאוחר מ-5 ימים לפני המועד הקובע לחישוב הממוצע.
• אין אפשרות להשלמה רטרואקטיבית של ציונים לאחר מועד זה, ולא יענו פניות סטודנטים/ות בנושא.

א.6. תעודות הצטיינות
• כל סטודנט/ית ברשימת מצטייני הדיקאן ת/יקבל בטקס תעודת הצטיינות דיקן חתומה על-ידי דיקן הפקולטה.
• כל סטודנט/ית שנכלל/ת ברשימת מצטייני נשיאה ת/יקבל תעודת הצטיינות נשיאה חתומה על-ידי הנשיאה.
• כל סטודנט/ית שנכלל/ת ברשימת מצטיינים חברתית-אישית ת/יקבל תעודת הצטיינות בגין מעורבות חברתית ותרומה לקהילה חתומה על-ידי הנשיאה.

א.7. פרסי הצטיינות
מצטייני/ות דיקן ומצטייני/ות נשיאה יקבלו פרס הצטיינות שגובהו יקבע על-ידי דיקן הסטודנטים, באישור מנכ"ל המכללה בהתאם לתקציב של אותה שנה, בכפוף לסייגים הבאים:
• לא יוענק פרס הצטיינות כספי לסטודנטים/ות אשר, בשנת הלימודים הקובעת בגינה הגיעו להצטיינות, קיבלו מימון שכר לימוד מלא מהמכללה, או השתתפו בתכנית רג"ב ו/או תוכנית מצויינים דומה.
• עובד/ת מכללה קבוע/ה שמקבל מימון לימודים מהמכללה אינו זכאי לפרס הצטיינות. (הערה 11)
• על מנת להיות זכאי לפרס הצטיינות על הסטודנט/ית להיות פעיל/ה בלימודי תואר ראשון, או שני או הסבה, במכללה האקדמית אחוה, לפחות בסמסטר א' בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענקת המלגה.
• סטודנט/ית שת/יגיע לרשימת מצטייני דיקן, אך אינו סטודנט/ית פעיל/ה במכללה האקדמית אחוה כאמור לעיל, ת/יקבל תעודה בלבד ללא מלגה.
• סטודנט/ית מצטיין/ת, שלא הי/תה פעיל/ה וקיבל/ה תעודה ולא מלגה, ת/יהיה זכאי למלגת עידוד במידה ות/ירשם ללימודי תואר מתקדם במכללה האקדמית אחוה עד 3 שנים ממועד הצטיינותו/ה. גובה המלגה כגובה מלגת הצטיינות באותה שנה בה הצטיין/ה. מלגת עידוד זו לא תינתן במקום מלגה אחרת לה זכאי הסטודנט/ית ובכל מקרה לא יותר מ-100% שכ"ל.

ב'. ספורטאי/ת מצטיין/ת

מלגה זו תוענק לסטודנט/ית בעל/ת הישגים מרשימים בתחום ענפי הספורט בזמן היותו/ה סטודנט/ית, כגון חברות בנבחרת ישראל או בכל סגל מייצג את המדינה. בחירת הסטודנט/ית תתבצע על-ידי חברי הוועדה.
סטודנט/ית שאושר/ה כספורטאי/ת מצטיין/ת במכללה ת/יקבל תעודה ומלגה בטקס הצטיינות.

ג'. הצטיינות חברתית-אישית ומצוינות

• עד שלושה סטודנטים/יות יקבלו תעודת הצטיינות בגין עשייה יוצאת דופן, במעורבות חברתית ותרומה לקהילה ו/או היותם/ן דמות פורצת דרך המהווה מודל לחיקוי והשראה לאחרים ו/או אשר מיצו הזדמנות שקיבלו במכללה והציגו שיפור אקדמי וחברתי משמעותי.
• באחריות ראש היחידה למלגות ומעורבות חברתית ודיקנית הסטודנטים לגבש רשימת מועמדים/ות מומלצת לנשיאה.
• ראש היחידה למעורבות חברתית תפנה במהלך ספטמבר ליו"ר אגודת הסטודנטים ולסגל האקדמי והמנהלי ותזמין אותם להציע מועמדים אשר עשויים להתאים לקטגוריה זו.
• החלטה סופית בנוגע למצטיינים בקטגוריה זו הינה בסמכות הנשיאה.

ד'. טקס חלוקת תעודות ומלגות הצטיינות

• חלוקת תעודות ומלגות הצטיינות תבוצע במהלך טקס שיתקיים מידי שנה בסוף סמסטר א'.
• הטקס באחריות דיקן הסטודנטים ויחידת כנסים ואירועים.
• לטקס יוזמנו כל מצטייני הדיקן, מצטייני נשיאה, ספורטאי מצטיין ומצטיינים חברתית.
• הגעה לטקס הינה חובה ותנאי לקבלת תעודה ופרס הצטיינות.

הערות

1.עודכן תשפ"ד מבתי ספר לפקולטות
2.עודכן תשפ"א –ממסלולים למחלקות.
3.נוסף תשפ"א
4.עודכן תשפ"א
5.עודכן 8.3.23
6.עודכן תשפ"א
7.עודכן 8.3.23
7.עודכן 8.3.23
9.נוסף תשפ"א
10.נוסף תשפ"א
11.תוקן תש"פ