נוהל מעורבות חברתית תמורת נק"ז

נוהל הכרה בנק"ז בגין פעילות למען הקהילה בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018

עדכון אחרון 15.12.23

אחראי נוהל
ראש היחידה למעורבות חברתית

תפוצת הנוהל
סטודנטים לתואר ראשון, מנהלות סטודנטים.

1. נקודות זכות בעבור פעילות חברתית וקהילתית
סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:
1א. שירות מילואים של 14 יום ומעלה בשנה אקדמית.
1ב. קורס משלב עשייה המוגדר בתוכנית הלימודים המחלקתית בהתאם לשנתון.
1ג. פעילות של 60 שעות באחד הפרויקטים למען הקהילה המנוהלים על ידי היחידה למעורבות חברתית בדיקן הסטודנטים. זכאות להירשם לפרויקט מסוג זה כפופה לתנאים הבאים:
(א) הפעילות אינה במסגרת עבודתו של הסטודנט/ית ואינה מוכרת למילוי התחייבות אחרת כגון: מלגה, התנסות קלינית, קורס משלב עשייה וכד'.
(ב) הפעילות החברתית מחייבת אישור והרשמה מראש על ידי היחידה למעורבות חברתית.
(ג) ראשי המחלקות יגבשו רשימת קורסים מהם ניתן יהיה לקבל פטור, הקורסים עשויים להיות משנים מתקדמות.

2. תהליך קבלת פטור מקורס בגין מילואים/ פעילות חברתית
2א. במקרה של חובת פעילות חברתית/קורס משלב עשייה כחלק מתוכנית לימודים לפי השנתון, יש לפעול בהתאם להודעות המחלקה.
2ב. בקשות משרתי מילואים יש להעלות לפורום במידע אישי > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > שם פורום: "בקשות משרתי/ות מילואים" רכזת המילואים [email protected]
2ג. בקשות לביצוע פעילות ביחידה למעורבות חברתית יש לפנות במייל [email protected]

3. כללי
3א. באחריות ראש היחידה למעורבות חברתית לגבש את חוברת הפרויקטים ולעדכנה בהתייעצות עם ראשי המחלקות ואגודת הסטודנטים.
3ב. לא תבוצע פעילות בגופים ובארגונים פוליטיים או מפלגתיים.
3ג. במידה וקיימת לסטודנט/ית חובת פעילות חברתית/קורס משלב עשייה כחלק מתוכנית לימודיו/יה לפי השנתון, האפשרות לפטור של 2 נק"ז נוספים בגין פעילות חברתית נוספת או מילואים מחייבת אישור ראש המחלקה.
3ד. סטודנט אשר נרשם לפרויקט חברתי המנוהל על ידי היחידה למעורבות והשלימו בהצלחה יקבל בסוף השנה ציון "עובר". ציון "נכשל" יקבל סטודנט אשר לא השלים את פעילותו מסיבות שאינן מוצדקות ולאחר ניסיונות תיווך וסיוע של היחידה למעורבות חברתית. במקרה זה יידרש לקורס חוזר כמשמעותו בתקנון.