נוהל סיום תואר בהצטיינות בגין הישגים אקדמיים

קריטריונים ותנאי סף לבחירת סטודנטים מצטיינים לטקס בוגרים – זכאות לתעודת .M.A ו-.M.Ed. ,B.A. ,B.Sc. ,B.Ed בהצטיינות וההצטיינות יתרה

1. הלימודים לתואר נלמדו ברצף, למעט במקרה של הקפאת לימודים על פי נהלי המכללה.
2. הסטודנט לא הורשע בוועדת משמעת במהלך לימודיו במוסד ו\או נכשל בלמעלה מקורס אחד במהלך לימודיו.
3. סטודנטים אשר למדו לפחות 80% מהנק"ז לתואר במכללה האקדמית אחוה.
4. סך הכל המצטיינים והמצטיינים יתרה יהיו 15% העליונים במחזור שלהם במחלקה/תוכנית (1*), כאשר 3% העליונים יוגדרו כמצטיינים יתרה.
א. הצטיינות יתרה – סטודנט שממוצע ציוניו הינו לפחות 92 ומעלה ומיקומו ב-3% העליונים.
ב. הצטיינות – סטודנט שממוצע ציוניו הינו לפחות 87 ומעלה ומיקומו ב-15% העליונים.
5. במחלקות קטנות בהן 3% מתוך המחלקה הינו פחות מסטודנט אחד, יקבל סטודנט אחד הצטיינות יתרה/הצטיינות, ובלבד שעמד בכל תנאי הסף.
6. במקרה ש-3% או 15% מתוך המחלקה אינו מספר שלם, מספר זה יוחלף למספר שלם הקרוב ביותר אליו.
7. על יסוד המלצה מנומקת של ראש המחלקה, רשאי הדיקן לאשר הענקת תעודת בוגר\מוסמך בהצטיינות יתרה או בהצטיינות, גם אם המועמד איננו עומד בכל הקריטריונים בסעיפים 1-5 לעיל.

הערה: במקרה שלמספר סטודנטים יש את אותו ציון, הממוצע הקובע יחושב עד ספרת המאיות (כולל).

(1*) במחלקה בה מתקיימים לימודים ביותר ממחזור אחד בשנה אקדמית, ייבחרו המצטיינים מכל אחד מהמחזורים בנפרד.