נוהל המכללה להטרדה מינית

סטודנט/ית, חבר/ת סגל אקדמי, חבר/ת סגל מנהלי,
במרץ 1998 חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998("החוק"). מטרתו של חוק זה היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם את השוויון בין המינים.
עקרונית נאסרה בחוק כל הטרדה מינית או התנכלות (שהיא פגיעה מכל סוג שמקורה בהטרדה מינית), ורואה במעשים אלה מעשה נזיקין, עבירה פלילית, פגיעה בשוויון ההזדמנויות בעבודה וגם עבירה שיש לטפל בה במסגרת הליך משמעתי במקום העבודה.
בהתאם לחוק הוטלה על המעביד חובה לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה (ולעניין זה הסטודנטים נחשבים כעובדים) ולטפל בתלונות שעניינן בהטרדה מינית והתנכלות.
כדי למלא את חובותיו מטיל המחוקק על המעביד לעשות את אלה:
1.לנקוט בפעולות הסברה והדרכה ובצעדי מנע כדי ליצור סביבת עבודה ללא הטרדה מינית והתנכלות.
2.למנות אחראי מטעמו כנציב קבילות לענייני הטרדה מינית.
3.לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות, ולבירור התלונה.
4.לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, לעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנות המעשים האמורים, וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
5.להביא לידיעת כל סטודנט ועובד חדשים, את הוראות החוק התקנות והתקנון, וכן מידע לגבי אופן הגשת התלונה על הטרדה מינית או התנכלות ושירותי סיוע לעניין הטרדה מינית והתנכלות.

במסגרת פעולות ההסברה שהמכללה האקדמית אחוה נוקטת למניעת הטרדה מינית והתנכלות, מפורסם בזאת תקנון לדוגמא לפי סעיף 7(ד) (2) לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 המסביר את הוראות החוק בלשון פשוטה וברורה וכולל את השמות והפרטים של נציבי הקבילות לענייני הטרדה מינית במכללה האקדמית אחוה.
ההטרדה המינית איננה בעיה אישית אלא בעיה חברתית, אנו תקווה שחקיקת החוק כמו גם פעולות הסברה וההדרכה הננקטות, יתרמו לריסון ומניעת התופעה ולהגברת המודעות בקרב סטודנטים, עובדים ומרצים כאחד .
לתשומת לבכם, אחראיות המכללה למניעת הטרדה מינית עומדות לרשותכם בכל שאלה:
ד"ר יעל שגב 054-6587878 [email protected]
גב' אירית נוריאל 08-8588173 [email protected]
ד"ר מיכל רביבו 08-8588155 [email protected]

לתקנון המלא למניעת הטרדה מינית באקדמית אחוה לחצו כאן