מתווה להשלמת היעדרויות מקורסים יישומיים

נספח לנוהל טיפול בסטודנטים/ות המשרתים/ות בשירות מילואים
מתווה להשלמת היעדרות מקורסים יישומיים: ממעבדות, סדנאות, סמינריונים, סיורים, התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה

בהתאם לסעיף 3 בנוהל, המכללה תאפשר לסטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים ממעבדות, סדנאות, סמינריונים, התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה – להשלים את שהחסיר/ה או לפטור אותו/ה מהשתתפות, או יאפשר את השתתפותו/ה בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר;
זכות כאמור, תינתן גם לסטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו/ה שירתו בשירות מילואים, בשל היעדרות בתקופות האמורות בנוהל.

מימוש:
• ככלל, מדיניות המכללה היא לאפשר לסטודנט/ית השלמת השתתפות, או מתן פטור ולהימנע, ככל שניתן, מדרישת השתתפות במועד מאוחר יותר הכרוך בהארכת הלימודים.
• באחריות הסטודנט/ית ליידע את רכזת המילואים מייד עם קבלת צו המילואים על מנת שניתן יהיה לפעול מול המחלקה בעניין זה מבעוד מועד.
• אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בהתאם לסעיפים להלן, תובא הסוגיה על ידי רכז/ת המילואים לוועדת הוראה. החלטת הוועדה בעניין זה מחייבת אישור דיקן הפקולטה.
• היה והוועדה תקבל את הסתייגות המרצה, תאפשר המכללה לסטודנט/ית לחזור על הקורס ולהשלים את ההתנסות וההכשרה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משנה מיום סיום המילואים.

להלן מתווה לכל סוג קורס:
1. התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה (להלן הכשרה קלינית)
1.א. ככלל היעדרות מהכשרה קלינית מחייבת השלמה מלאה בתיאום עם הגורם האקדמי האחראי במחלקה/תוכנית.
1.ב. במחלקה בה מתקיימת הכשרה קלינית ובמקביל לה מתקיימת סדנא או קורס מלווה, הללו יושלמו במקביל בכל סמסטר/שנה ולא ניתן לפצל ביניהם. לא תאושר השלמת אחד ללא השני במקביל לו.
1.ג. מתווה המכללה לעניין זה כפוף להנחיות הרגולציה בתכניות בהם ההכשרה הקלינית כפופה להן.
1.ד. השלמת התנסות במחלקה להפרעות בתקשורת בתחומי שפה דיבור ותקשורת ובאודיולוגיה
(א) הנהלת החוג והאחראי על מערך ההכשרות בחוג יפעלו לשיבוץ הסטודנט/ית מייד שובו/ה בהתנסויות הקליניות בבתי חולים, בקליניקות, ובמעבדות המכללה ויעניקו לכך עדיפות כך שהסטודנט/ית יוכל להשלים את חובותיו עוד באותו סמסטר ובכל מקרה באותה שנה אקדמית. השיבוץ יבוצע תוך התחשבות במצבו של הסטודנט ובצרכיו.
(ב) הנהלת החוג תאפשר השלמת חלק מההתנסויות באמצעות מערכת סימולציות בזום.
(ג) במקרה של שירות מילואים של 21 ימים ומעלה במהלך התקופה המיועדת להתנסות, תתאפשר השלמה של 70% משעות ההתנסות הקלינית שאינן דרישת חובה של משרד הבריאות ובכל מקום בו משרד הבריאות מאפשר זאת.
1ה. השלמת התנסות קלינית בתחומי חינוך והוראה בבתי הספר והגנים
(א) המכללה, באמצעות המדריכה הפדגוגית, תדאג לשיבוץ הסטודנט/ית עם מירב התמיכה
(ב) בימים ובשעות נוספות במהלך שבוע הלימודים (בנוסף לימים להם מחויב), וזאת בתיאום עם המורה המאמנת והמדריכה הפדגוגית, ובכל מקרה לא יידרשו להתנסות יותר מיומיים בשבוע.
(ג) בחופשת הסימסטר.
(ד) בחופשת הקיץ במסגרת ״בית הספר של החופש הגדול״.
(ה) בחודש ספטמבר 2024 (פתיחת שנה״ל במערכת החינוך).
(ו) במקרה של שירות מילואים של 21 ימים ומעלה במהלך התקופה המיועדת להתנסות, תתאפשר השלמה של 70% בלבד משעות ההתנסות הקלינית.
(ז) מקרים ובעיות אישיות ייחודיות יפתרו על ידי המדריכה הפדגוגית באופן אישי ומותאם בהתייעצות עם משרד החינוך במידת הצורך.
1ו. השלמת התנסות קלינית בייעוץ חינוכי
(א) בימים ובשעות נוספות במהלך שבוע הלימודים (בנוסף לימים להם מחויב), וזאת בתיאום עם מתאמת ההתנסות הקלינית של התוכנית.
(ב) במקרה של שירות מילואים של 21 ימים ומעלה במהלך התקופה המיועדת להתנסות, תתאפשר השלמה של 70% בלבד משעות ההתנסות הקלינית בכל מקום בו משרד הבריאות מאפשר זאת.
1ז. השלמת התנסות קלינית בתוכניות לפסיכולוגיה
(א) בימים ובשעות נוספות במהלך שבוע הלימודים (בנוסף לימים להם מחויב), וזאת בתיאום עם מתאמת ההתנסות הקלינית של התוכנית.
(ב) במקרה של שירות מילואים של 21 ימים ומעלה במהלך התקופה המיועדת להתנסות, תתאפשר השלמה של 70% בלבד משעות ההתנסות הקלינית.

2. סמינריונים
(א) אישור להיעדרות של עד 30% מהשיעורים (עד 4 מפגשים לסמסטר).
(ב) תגבור הליווי האישי וההנחיה הפרטנית של המנחה מעבר לייעוץ ולהדרכה הרגילה.
(ג) במקרה של שירות מילואים של 14 יום ומעלה – צמצום בהיקף עבודת המחקר של הסמינר בתיאום עם המנחה.
(ד) דחיית מועד ההגשה בהתאם לנוהל סעיף מטלות, תוך התחשבות באופי הסמינר ואתגרי הסטודנט.

3. פרויקט גמר
(א) שיוך הסטודנט/ית למנחה מבעוד מועד ומתן עדיפות בשיבוץ.
(ב) תגבור הליווי האישי וההנחיה הפרטנית של המנחה מעבר לייעוץ ולהדרכה הרגילה, במועדים מותאמים אישית לסטודנט/ית.
(ג) במקרה של שירות מילואים של 14 יום ומעלה – צמצום בהיקף הפרויקט הנדרש בתיאום עם המנחה.

4. מעבדות
(א) אישור להיעדרות של עד 30% ממפגשי המעבדה (עד 4 מפגשים לסמסטר).
(ב) מעבדות השלמה תתקיימנה באופן מרוכז במהלך הקיץ, או במועד מתאים אחר.
(ג) במקרה של שירות מילואים של 21 ימים והיעדרות של מעל 30% במהלך הסמסטר תידרש השלמה של 70% בלבד ממפגשי המעבדה.