נוהל זכויות הסטודנט בכפוף להחלטת מל"ג, תשע"ג 2012 התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

עדכון תשפ"ג- עודכן לאחרונה 1.3.23

פרק א' – הגדרות 

"המכללה" – המכללה האקדמית אחוה.
"דרישה מוקדמת"- השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה
אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
"היעדרות בשל אירוע מזכה"- היעדרות כמפורט בסעיף 19 ב(א) לחוק זכויות הסטודנט מבחינות או
מלימודים לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר בשל אחת הסיבות המנויות להלן:
(1) טיפולי פוריות
(2) הריון
(3) לידה
(4) אימוץ
(5) קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה
(6) היעדרות לצורך שמירת הריון
(7) היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין ארצי;
(להלן:" אירוע מזכה")
"מטלה" – תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.
"תואר מתקדם" – תואר אקדמי שני או שלישי.
"רכז/ת הלימודים הרלבנטי/ת": רכז/ת מסלול במנהל סטודנטים; רכז/ת מחלקה במרכז שירות לסטודנט.

פרק ב' – רכז/ת התאמות

רכזת התאמות ותפקידיה
רכזת התאמות לשם יישום הוראות המכללה היא רכזת דיקן הסטודנטים
[email protected]

תפקידי רכזת ההתאמות יהיו אלה:
א. קביעת ההתאמות לסטודנטים, לאחר קבלת בקשה להתאמות, לפי הוראות המוסד ובתיאום עם
רכז/ת הלימודים הרלבנטי/ ת: בבית הספר לחינוך: רכז / ת מסלול במנהל סטודנטים ; בבית
הספר למדעים: רכז/ת מחלקה במרכז שירות לסטודנט (להלן: רכז/ת לימודים רלבנטי/ת).
ב. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלבנטיים במוסד לצורך ביצוען;
ג. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.
רכזת ההתאמות תשמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שהועברו אליה.

פרק ג': התאמות ונהלי בקשת התאמות

3.1. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
(סעיף זה אינו מתייחס ל: מעבדות, סדנאות, סמינריונים, קורסים מקוונים, סיורים, חקר יישומי של
מעשה הוראה, קורסי הכשרה קלינית, התנסות קלינית, קורסים מרוכזים. לעניין אלו, ראה
התייחסות בסעיף 3.2)

א. סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
בקורסים בהם זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, רשאי/ת רכז/ת אקדמי/ת לענייני סטודנטים,
או ראש תחום טיפול אקדמי בפרט, או ראש הפקולטה לאשר היעדרות כוללת
בגין אירוע מזכה בנוסף לשיעור ההיעדרות בגין סיבה מותרת אחרת בהתייחס, בין היתר, למהות
הקורס.

ב. שיעור ההיעדרות מקורס עבור סטודנטית לאחר לידה יעמוד על 6 שבועות, או 30% מכלל השיעורים לפי הגבוה. תקופה זו תוגדר כמשכב לידה ותספר מיום הלידה.
במקרה של שני אירועים מזכים לסטודנטית באותו קורס (כגון: שמירת הריון + לידה) תוכל הסטודנטית לנצל לכל היותר, עד 6 שבועות או 30% לפי הגבוה מבניהם, לשני האירועים המזכים
במצטבר באותו קורס. במקרים חריגים בהם נדרשת הסטודנטית להיעדר מעבר לשיעור ההיעדרות המותרת תוכל לפנות
לרכז/ת אקדמי/ת לענייני סטודנטים, או לראש תחום טיפול אקדמי בפרט, או לראש הפקולטה.
אפשרות לאשר היעדרות נוספת מעבר לזו המותרת תיבדק רק במקרים חריגים שיאומתו ויגובו ע"י מסמכים רפואיים לשביעות רצון הגורם המוסמך בהתייחס, בין היתר, למהות הקורס.

ג. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
ד. מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
ה. לא ניתן לבטל סמסטר, או להירשם לסמסטר אחד מתוך קורס שנתי.

הליך טיפול במקרה של היעדרות משיעורים בהתאם לסעיף .3.1 בלבד

א. על הסטודנט/ית להעביר את רשימת הקורסים מהם נעדר/ה או צפוי/ה להעדר וכן אישור על תאריך לידה או אישור לידה, למנהל סטודנטים/מרכז שירות לסטודנט, עם העתק לרכזת ההתאמות בדיקן.
ב. על הסטודנט/ית לפנות באופן עצמאי, ובהקדם האפשרי, למרצים הרלבנטיים לסמן את היעדרותו/ה בגין אירוע מזכה כמאושרת לתקופה שנקבעה. במידת הצורך יפנה המרצה למנהל סטודנטים/מרכז
שירות לסטודנט להבהרות.
ג. במקרה של היעדרות מעל שיעור ההיעדרות המותרת בקורס, תוגש בקשה לוועדת חריגים אקדמית.
במקרה בו לא אושרה הבקשה לפי סעיף ד' לעיל תצא הודעה ממנהל סטודנטים/מרכז שירות לסטודנט ישירות לשכ"ל, שהסטודנטית זכאית לפטור מתשלום בגין הקורס החוזר.

3.2. היעדרות ממעבדות, סדנאות, סמינריונים, קורסים מקוונים, סיורים, התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה, החלק היישומי של הסטאז', קורסים מרוכזים.

א. מוסד יאפשר לסטודנט, שנעדר בשל אירוע מזכה, מקורס: מעבדה, סדנא, סמינר, קורס מקוו ן, סיור, התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה, החלק היישומי של הסטאז', קורס
מרוכז – להשלים את שהחסיר, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר. באחריות הסטודנט/ית ליידע ולפעול מול המרצה
ורכזת מנהל סטודנטים בעניין זה.
ב. היעדרות מהכשרה/התנסות קלינית והחלק המעשי של הסטאז' מחייבת השלמה מלאה בתיאום עם הגורם האקדמי האחראי במחלקה/תוכנית. בשאר הקורסים המפורטים בסעיף א לעייל, לא יינתן
אישור להיעדרות מעל 30% (עד 4 מפגשים לסמסטר).
ג. סדנאות חקר יישומי של מעשה הוראה וקורסי הכשרה קלינית יושלמו במקביל בכל סמסטר/שנה ולא ניתן לפצל ביניהם. לא תאושר השלמת אחד ללא השני במקביל לו.
ד. אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בהתאם לסעיף א' ו ב' לעיל, הסטודנטית תפנה בכתב לפורום ועדת חריגים אקדמית.
ה. היה והועדה תקבל את הסתייגות המרצה יהיה על הסטודנטית לחזור על הקורס, ללא תשלום נוסף, בסמסטר הקרוב בו יוצע ולא יאוחר משנה מיום הלידה. לברור יש לפנות לרכזת מנהל הסטודנטים של
המחלקה/תוכנית.
ו. המכללה תפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהריון או לנשים מניקות ותאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהן
שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.

3.3. מטלות

א. סטודנטית במקרה של לידה, או אימוץ תוכל לדחות עד 14 שבועות מתאריך הלידה את הגשת מטלת הקורס, או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה.
במקרה של בעיה רפואית חריגה, מגובה באישור רופא מומחה בלבד, תינתן אפשרות לספור את 14 השבועות החל משבועיים לפני תאריך הלידה בפועל. סה"כ בכל מקרה 14 שבועות בלבד.
ב. סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות במועד שנקבע להגשת מטלה תוכל להגיש את מטלת הקורס או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, באיחור של 7 שבועות לאחר תום היעדרות ללא
קנס.
ג. אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בהתאם לסעיף א' + ב' לעיל, למשל במקרה של קורס מקוון בו נדרשת הגשת מטלה משיעור לשיעור כחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה, או התנגשויות בלו"ז
האקדמי כו', תובא הסוגייה על ידי רכז/ת הלימודים הרלבנטי/ת להכרעת ועדת חריגים אקדמית.
ד. היה והועדה תקבל את הסתייגות המרצה יהיה על הסטודנטית לחזור על הקורס, ללא תשלום נוסף, בסמסטר הקרוב בו יוצע ולא יאוחר משנה מיום הלידה.

הליך טיפול במקרה של דחיית מטלות

א.על הסטודנטית להעביר לרכזת הלימודים את אישור הלידה ובמידת הצורך מסמכים רפואיים נוספים.
ב. על הסטודנטית ליצור קשר עם המרצים הרלבנטיים ליידוע ולתיאום מועד הגשה דחוי.
ג. במקרה של מטלה המופיעה בלוח הבחינות יש להגיש בקשה לפורום הגשת עבודות באיחור בצרוף אישור המרצה ואישור ת.הלידה.
ד. במקרה של מטלות אמצע, אופן הגשת המטלות ותיאום מועד ייקבע מול המרצה ישירות.
ה. מומלץ לסטודנטית הזכאית לתכנן את מועדי ההגשה הדחויים מבעוד מועד, באופן שלא יווצרו עומסים של עבודות ומבחנים דחויים ו/או התנגשויות עם דרישות חדשות בסמסטר העוקב.

3.4.בחינה

א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד בהתקיים אחד מהמקרים הבאים בלבד:
1. סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר/ה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת.
2. אירוע מזכה אחר, אשר כולל בנוסף גם בעיה רפואית חריגה. במקרה זה מועד נוסף ייקבע בהתאם לנסיבות העניין והאסמכתאות שיוצגו.
ב. סטודנטית אשר בשל אירוע מזכה, לא נבחנה באחד מהמועדים המקובלים במוסד (מועד א', ב' או ג') תיבחן במועד מיוחד אחר אשר יקבע בתיאום עם מדור בחינות והמרצה בסמוך ככל הניתן לסמסטר בו
למדה את הקורס.

הליך טיפול לצורך קבלת מועד נוסף

על הסטודנט/ית להגיש בקשה למועד מיוחד, בצירוף אסמכתאות מתאימות, בהתאם לנוהל בחינות ולנוהל הגשת בקשות למועדים מיוחדים (מועדי ג') של כל אחד מבתי הספר במכללה.

3.5. התאמות בזמן בחינה לסטודנטית בהריון – יציאה לשירותים ותוספת זמן

א. סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה גם במבחנים בהם נאסר על כך לכלל הסטודנטים.
ב. סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך זמן הבחינה.
ג. לא ניתן לקבל תוספת זמן הגדולה מ-25% בגין צרוף של מספר סיבות להתאמה.

הליך טיפול בתוספת זמן ויציאה לשירותים בזמן בחינה

א. על הסטודנטית להגיש בקשה להתאמות בבחינה לא יאוחר משבועיים לפני תקופת הבחינות.
ב. הגשת הבקשה הינה דרך פורום הבקשות במידע האישי > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > אפשרויות הגשה > התאמות לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה.
ג. על הסטודנטית לצרף לבקשה אישורים רפואיים הכוללים את שבוע ההיריון וגם תאריך לידה משוער.
ד. רכזת ההתאמות תעדכן לסטודנטית במערכת המכלול את ההתאמות אשר מוגבלות בזמן (חודש לאחר תאריך לידה משוער).
ה. באחריות הסטודנטית להדפיס ולהציג כרטיס התאמות בתוקף בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה.
ו. הכרטיס ניתן להורדה במערכת מידע אישי דרך אפשרויות נוספות > אישורים > כרטיס התאמות

3.6. התאמות בזמן בחינה לסטודנטית לאחר לידה – יציאה להנקה

א. סטודנטית מניקה, עד חצי שנה מיום הלידה, זכאית לצאת מהבחינה לצרכי הנקה על פי הצורך. זמן ההנקה יתווסף לזמן הבחינה, ויהיה בנוסף לתוספות זמן אישיות להן זכאית הסטודנטית.
ב. מדור בחינות יקצה לכלל הסטודנטיות המניקות כיתה נפרדת להיבחנות וחדר לצרכי הנקה. יודגש כי בכיתת הבחינה המיועדת לסטודנטיות מניקות ישובצו כלל הסטודנטיות שימצאו זכאיות להתאמה זו,
ללא תלות בקורס בו הן נבחנות. לא תאושר יציאה להנקה שלא תואמה מראש ושהסטודנטית לא שובצה בכיתה ייעודית למניקות.
ג. לא תאושר הכנסת תינוקות לכיתות בהן מתבצעת בחינה.
ד. סטודנטית הרוצה לממש את זכותה להניק, תגיע ביום הבחינה עם מלווה אשר ישגיח על התינוק מחוץ לכיתה בזמן הבחינה.

הליך טיפול באישור יציאה להנקה בזמן בחינה

א. על הסטודנטית להגיש בקשה להיבחן בכיתת מניקות לרכזת דיקן סטודנטים ולהציג אישור לידה. רכזת ההתאמות תנפיק לסטודנטית אישור התאמה מוגבל בזמן ותעדכן במערכת המכלול.
ב. בנוסף, חייבת הסטודנטית לתאם מול מדור בחינות את השיבוץ בכיתת מניקות לכל אחת מהבחינות אליהן היא מתכוונת להגיע, בכל אחד מהמועדים, ולא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחינה. למען
הסר ספק, יש להגיש בקשה ביחס לכל אחד מהמבחנים לגופו. במידה ולא תוגש בקשה, הסטודנטית תשובץ להיבחן בכיתת האם הרגילה ולא תאושר יציאה להנקה. ריענון הנחיות לאופן התיאום מול
מדור בחינות מתפרסם לפני תקופת בחינות.
ג. דרכי התקשרות מול מדור בחינות:
רכזת לוגיסטיקה אקדמית – שני סולומון שדה [email protected]
רכזת לוגיסטיקה אקדמית – ליטל חרזי [email protected]
ד. בכפוף לנוהל ההתאמות בדרכי היבחנות הכללי במכללה, סטודנטית שלא תגיע לבחינה שתואמה לה בתנאי הנקה מיוחדים כלעייל – תחויב בקנס, למעט אם הודיעה על כך למדור בחינות לפחות 48 שעות
לפני מועד הבחינה. במידה והבחינה מתקיימת ביום א' או ב' עליה להודיע על ביטול עד יום ה' בשעה 12:00
ה. באחריות הסטודנטית להציג כרטיס התאמות בתוקף בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה. הכרטיס ניתן להורדה במערכת מידע אישי.

3.7. היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת

א. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה או שלא נבחן בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד
להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
ב. במידה ולא ישלים חובותיו בהצלחה לפני תום הסמסטר העוקב, ידון המקרה בועדת חריגים אקדמית/ועדת הוראה

הליך הטיפול במקרה של היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת

על הסטודנט לפנות ישירות לרכז/ת הלימודים הרלבנטי/ת.

3.8. הארכת לימודים

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב 2- סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
הליך טיפול בהארכת לימודים
א. על הסטודנט להגיש בקשה לרכזת הלימודים הרלבנטי/ת.
ב. בכל הקשור לפטור מתשלום שכ"ל על פי נוהל זה על הסטודנט לפנות לועדת חריגים שכ"ל (ניתן לבצע פנייה דרך אתר המכללה) ולצרף אישור רכז/ת הלימודים הרלבנטי/ת על ההתאמות שקיבל

3.9. חניה בקמפוס או בסביבתו

המכללה תאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא תשלום, בחניית הסטודנטים. בתוקף מיום הגשת הבקשה בלבד עם המסמכים הנדרשים.
הליך טיפול לקבלת חנייה
א. על הסטודנטית להציג בפני רכזת התאמות אישורים רפואיים רלבנטיים עדכניים הכולל תאריך לידה משוער. יש להגיש דרך פורום הבקשות במידע האישי > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > אפשרויות הגשה > התאמות לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה.
ב. רכזת התאמות תנפיק אישור חנייה זמני לחניית הסטודנטים בלבד. האישור יכלול פרטים אישיים, פרטי כלי הרכב ותאריך תפוגה.
ג. במידה ולסטודנטית היה מנוי לחנייה, באחריותה להזדכות מול מדור שכ"ל בגין תקופה זו. הזיכוי יחושב החל מיום הגשת המסמכים ולא לפני החודש השביעי להריון. לא ינתן זיכוי רטרואקטיבי

3.10. תשתיות

א. המכללה תקצה בקמפוס חדרי הנקה (חדר 717 בניין 7 קומה 1 + חדר 5ב בניין 5 קומה 2)
ב. סטודנטית הנתקלת במחסור במקומות ישיבה מתאימים למצבה ההריוני ומאפשרים נוחות ישיבה וכתיבה תפנה לרכזת ההתאמות.

3.11. בני זוג

א. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה של בת זוג שהתרחש במהלך הסמסטר, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
ב. סטודנט/ית לאחר לידה של בת זוג שנעדר/ה מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה של בת הזוג, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד. יש לפעול על פי הנוהל
למועד מיוחד המפורט לעיל.
ג. סטודנט/ית שהיה צריך להגיש עבודה במהלך 3 שבועות מיום הלידה של זוגתו/ה, יהיה זכאי לדחייה של 3 שבועות נוספים ממועד הגשת העבודה או להגיש עבודה חלופית בתי אום עם המרצה ללא קנס.

3.12. מלגה למחקר

א. לא תופסק מלגה לסטודנט/ית לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה. התקופה הנוספת במהלכה תשולם המלגה היא 14 שבועות.
ב. עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט/ית זכאי/ת להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.
ג. הארכת המלגה בתקופת ההיעדרות הינה באחריות מנהל סטודנטים/שירות לסטודנט.

3.13. פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המכללה שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותו

3.14. צילום

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שנעדר. או שובר לקורס מקוון אחד או מרתון אחד חינם. הכל בהתאם לשירותים המוצעים לסטודנטים באותו סמסטר.
יש לפנות לרכזת ההתאמות

פרק ג': כללי

4.1. כללי

א. עקב ההתאמות שנות הלימוד להשלמת התואר עשויות להתארך.
ב. סטודנטית אשר ילדה עד ארבעה שבועות לפני פתיחת הסמסטר, זכאית להתאמות על פי נוהל זה באופן זהה לסטודנטית שילדה במהלך הסמסטר.

4.2. פרסום

א. המכללה תפרסם בכל שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלה את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
ב. רכזת ההתאמות תביא בפתיחת כל שנת לימודים את עיקרי המסמך לידיעת הסטודנטים, חברי הסגל האקדמי והמנהלי.

הזלחסמהשגלחכעףשלחקכהףשלגחעשגכלחמהףשגךכנדעמהנמכדעדכזגעמכנדגזכנגזמענה

"*" אינדוקטור שדות חובה

זכעהחגדנףכגנףדגךכנ ףגדךזכנ ףדםגכזנ ףדגכ נףג נףגד נף םגענףדךגזכנףדץגזחעמף דץזחמנףדץגחנמףדעזגנמףד ץענמ ףדךזגלנ
Max. file size: 16 MB.
ללא כותרת
ללא כותרת