נוהל חנייה באקדמית אחוה עקב מוגבלות או נסיבות רפואיות חריגות

1.מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה להסדיר את דרכי הפנייה והטיפול בסטודנטים אשר זקוקים לחניה קרובה עקב מוגבלות או נסיבות רפואיות חמורות.

2.אוכלוסיית היעד
סטודנטים פעילים עם צרכים מיוחדים אשר מצבם מונע מהם אפשרות הליכה מחניון הסטודנטים למכללה

3.זכאים לחנייה בחניון הסגל האקדמי והמנהלי
א. בעלי תו חנית נכה על שמם בלבד, לשימושם הפרטי בלבד.
ב. סטודנטים אלה לא צריכים להגיש בקשה לוועדת חניה

4.זכאים להגיש בקשה לוועדת חנייה
א. ההליך מיועד לסטודנט עם מוגבלות בהליכה, או אשר מצב בריאותו אינו תקין ברמה העולה לכדי נכות הקשורה לניידות, שאין להם תו חניית נכים.

ב. החניה בחניון סגל מנהלי ורקדמי בלבד, רק לאחר תהליך בקשה שאושר על ידי ועדת החניה.

ג. הליך הגשת הבקשה:
יש להגיש את האישורים הבאים:
(1) מילוי טופס בקשה (הנמצא במידע האישי)
(2) הבאת מסמכים המעידים על מצבו הבריאותי וחתומים על ידי רופא מומחה בלבד.
(3) על המסמכים להכיל הנחייה ישירה של הגורם המטפל על אי יכולת הליכה.
(4) במסמכים יש לציין את פרק הזמן המוגבל לבעיה הרפואית.

ד. קבלת החלטת הוועדה:
1. הוועדה תתכנס לכל הפחות אחת לשבוע בנוכחות שני נציגים לפחות.
2. החלטת הוועדה תאושר על ידי דיקן הסטודנטים.
3. החלטות הוועדה ישלחו בדואר/בדוא״ל עם העתק למחלקת תפעול ולקב"ט המכללה.
4. לא ניתן לערער על החלטת הוועדה, אלא אם חל שינוי במצב הרפואי ובהצגת מסמכים תומכים.

ה. מימוש החלטת ועדת החניה:
1. סטודנט שאושרה לו חניה יפעל בהתאם לדף ההנחיות שיקבל מהוועדה.
2. סטודנט שאושרה לו חניה ישלם בגין החניה בהתאם לתעריף של מנוי לחניון הסטודנטים ובכפוף לנהלי המכללה.
3. לוועדת החניה זכות להחליט על פטור מתשלום במקרים חריגים במיוחד.

סטודנטים עם מוגבלויות או בעיה רפואית חמורה, יש להעביר את הבקשה אל רכזת נגישות במייל: [email protected]
סטודנטיות בהריון הכולל מצב רפואי חריג בלבד, יש להעביר את הבקשה אל רכזת דיקן במייל: [email protected]