נוהל המכללה לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

פרק א' – כללי

1. מטרת הנוהל
להגדיר את זכויותיו של סטודנט השב ללימודים לאחר שירות מילואים.

2. תחולת הנוהל
סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון, לתארים מתקדמים ולהסבת אקדמאים.

3. הגדרות
"דרישה מוקדמת" – השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת
"היעדרות בשל שירות מילואים" – היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים
"חוק שירות המילואים" – חוק שירות המילואים התשס"ח-2008
"המכללה" – המכללה האקדמית אחוה
"מבחן" – בחינת סוף סמסטר מסכמת
"מטלה" – תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפרט, דוחות מעבדה
"סטודנט הורה" – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים
"שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים
"שירות מילואים בנסיבות חירום או מצב מיוחד או בהתרעה קצרה" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים; או שירות מילואים על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה לפי קביעה של שר הביטחון וצה"ל כמשמעותה בפקודות הצבא
"רכז/ת מנהל הסטודנטים הרלבנטי/ת" – רכזת מנהל הסטודנטים של המחלקה או התוכנית בה לומד הסטודנט.

פרק ב' – רכזת מילואים ותפקידיה

רכזת המילואים לשם יישום הוראות המכללה לעניין נוהל זה היא רכזת הדיקן [email protected]

1. תפקידי רכזת המילואים הם אלה:
1 א. קביעת נוהל ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד, קביעת ההתאמות לסטודנט/ים לאחר קבלת בקשה להתאמות (ראו סעיף 2).
1 ב. ייעוץ והנחייה של סטודנטים וסגל מנהלי ואקדמי בנוגע לביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען.
1 ג. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.
1 ד. תיאום בין המוסד לבין צבא ההגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה (ולת"מ).
1 ה. סיוע לסטודנט בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.

פרק ג' – הגשת בקשה להתאמות

א. סטודנט/ית המבקש לקבל התאמות במסגרת נוהל זה, יגיש בקשה לרכזת המילואים באמצעות פורום "טיפול במשרתי/ות מילואים. יש להיכנס למידע אישי > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > שם פורום: "בקשות משרתי/ות מילואים".
ב. הבקשה, בצירוף אישור על קריאה למילואים של הסטודנט/ית, תוגש לפני השירות בהקדם האפשרי על מנת שניתן יהיה להיערך למתן התאמות באופן מיטבי. בבקשה יצוין באילו קורסים נדרש סיוע ומהו סוג הסיוע הדרוש.
ג. עם תום שירות המילואים, ועד שבוע לאחר מכן, יש לעדכן בפורום התאמות את האישור על שירות מילואים (טופס 3010) כדי לזכות בתנאים לפי נוהל זה.
ד. לאחר בדיקת הבקשה ישלח לסטודנט/ית אישור על ההתאמות להן הוא זכאי ויצאו הנחיות לגורמים הרלבנטיים.
ה. מומלץ לסטודנט/ית לעדכן מראש את המרצים על שירות מילואים מתוכנן על מנת שיטיבו להערך להקלטת השיעורים או לסיכום.

פרק ד' – התאמות והטבות ואופן מימושן

1. היעדרות משיעורים
(סעיף זה לא מתייחס להיעדרות ממעבדות, סדנאות, סמינריונים, סיורים, התנסות קלינית, הכשרה קלינית,  חקר יישומי של מעשה הוראה)

1א. סטודנט/ית זכאי/ת להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו/ה בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
1ב. נוסף על האמור בסעיף 1א., סטודנט/ית ששירת/ה שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד או בהתראה קצרה, זכאי/ת להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים, כאמור בסעיף 1א., ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי/ת ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות כאמור, יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
1ג. סטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי/ת להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
1ד. סטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד, או בהתראה קצרה, רשאי/ת להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

2. היעדרות ממעבדות, סדנאות, סמינריונים, סיורים, התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה.
2א. המכללה תאפשר לסטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים ממעבדות, סדנאות, סמינריונים, התנסות קלינית, הכשרה קלינית, חקר יישומי של מעשה הוראה, החלק היישומי של הסטאז' וקורסים מרוכזים – להשלים את שהחסיר/ה או לפטור אותו/ה מהשתתפות, או יאפשר את השתתפותו/ה בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר;
2ב. מימוש:
(א) ככלל, מדיניות המכללה היא לאפשר לסטודנט/ית השלמת השתתפות, או מתן פטור ולהימנע, ככל שניתן, מדרישת השתתפות במועד מאוחר יותר הכרוך בהארכת הלימודים (1).
(ב) באחריות הסטודנט/ית ליידע את רכזת המילואים מייד עם קבלת צו המילואים על מנת שניתן יהיה לפעול מול המחלקה בעניין זה מבעוד מועד.
(ג) אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בהתאם לסעיפים להלן, תובא הסוגיה על ידי רכז/ת המילואים לועדת הוראה. החלטת הועדה בעניין זה מחייבת אישור דיקן
הפקולטה (2).
(ד) היה והוועדה תקבל את הסתייגות המרצה, תאפשר המכללה לסטודנט/ית לחזור על הקורס ולהשלים את ההתנסות וההכשרה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משנה מיום סיום המילואים.
2ג. זכות כאמור בסעיף זה תינתן גם לסטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה, בשל היעדרות, כאמור בסעיף 1ג.
2ד. מתווה השלמות קורסים יישומיים. לנוהל זה לחץ כאן.

3. ביטול או דחיית קורס עקב היעדרות
3א. מוסד יאפשר לסטודנט/ית ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו, או להחליפו בקורס אחר בכפוף לתכנית הלימודים, בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
3ב. בקשה לביטול הרישום לקורסים ייעשה תוך שבועיים מיום חזרת הסטודנט ללימודים ולאחר קבלת ייעוץ אקדמי מהגורם המוסמך אקדמית בהתאם לפקולטה.
3ג. זכות כאמור בסעיף 3א. תינתן גם לסטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה בשל היעדרות, כאמור בסעיף 1ג.
3ד. קורס/ים חוזר/ים חינם
(א) סטודנט/ית ששירת במהלך שנה אקדמית אחת שירות מילואים מצטבר של 22 יום ומעלה יהיה זכאי לקורס חוזר אחד חינם גם אם נבחן בו (כלומר בנוסף לאמור בסעיף 3א.).
(ב) סטודנט ששירת במהלך שנה אקדמית אחת שירות מילואים מצטבר של 30 יום ומעלה יהיה זכאי לשני קורסים חוזרים חינם כאמור, ובתנאי שיירשם לקורס החוזר בסמסטר העוקב הקרוב ביותר בו הוא מתקיים.
(ג) הקורסים החוזרים יהיו רק מבין הקורסים שהיה רשום אליהם במהלך הסמסטר בו שהה בשירות מילואים ואשר שילם בגינם שכר לימוד.
(ד) הסטודנט יגיש בקשה לרכזת המילואים אשר תעדכן את מדור שכ"ל.
(ה) הוראות סעיף 3ד. לא יחולו על סטודנט הורה.

4. דחיית מטלות (תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפרט, דוחות מעבדה) ובחנים
4א. נעדר סטודנט/ית בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה/בוחן או במהלך 14 ימים לפני מועד שנקבע להגשת המטלה/בוחן
(א) יידחה מועד הגשת המטלה/בוחן או המטלה/בוחן החלופית, בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים ובהתאם למהות ולהיקף המטלה/בוחן.
(ב) הדחייה תחושב מיום החזרה מהמילואים או מהמועד שנקבע להגשת המטלה – לפי החישוב המיטיב. בנסיבות חריגות יוכל המרצה לקבוע פטור מהגשת המטלה/בוחן.
(ג) היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד או בתראה קצרה, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים – לפי הגבוה;
4ב. באחריות הסטודנט/ית לפעול מול רכז/ת המילואים ולהיערך בעניין זה מבעוד מועד. באחריות המרצה להודיע לסטודנט/ית מראש על האופן בו תבוצע ההשלמה ועל הדרך בה יחושב הציון הסופי במקרה בו לא תתאפשר השלמה.
4ג. סטודנט/ית שהפסיד/ה, עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות ת/יפנה אל רכז/ת המילואים אשר ביחד עם מנהלת הפקולטה וראש המחלקה/תוכנית יסייעו לסטודנט במציאת פתרון כוללני להשלמת המטלות בין היתר באמצעות הקטנת מספרן והיקפן (3).
4ד. הוראות סעיף זה לעניין דחיית מטלות והשלמתן, יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

5. מבחנים ומועדים מיוחדים
5א. סטודנט/ית שנעדר/ה מאחד משני מועדי בחינה (מועד א' או מועד ב') בשל שירות מילואים זכאי/ת להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד, בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות.
5.ב. זכאי להיבחן במועד נוסף כאמור בסעיף 5ג.:
(א) סטודנט/ית ששירת/ה שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות,
(ב) או סטודנט/ית שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת/ה שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות, או 21 ימים במצטבר.
(ג) או סטודנט/ית ששירת/ה שירות מילואים בנסיבות חירום, או במצב מיוחד, או בהתראה קצרה – של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה.
5ג. מועד הבחינה הנוסף לפי סעיף זה יתקיים לאחר תום שירות המילואים, בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכל לפי בחירת הסטודנט. הבחינה במועד הנוסף תהיה במתכונת זהה לבחינות מועד א' ו-ב' (4).
5ד. בקשות של משרתי מילואים למועדים מיוחדים יוגשו במועד שיפורסם במוסד להגשת בקשות למועדים מיוחדים ויטופלו בתיאום בין רכזת המילואים למנהלת הפקולטה. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים בתקופה זו, תתאפשר הגשת בקשה כאמור בסעיף זה עד שבוע לאחר סיום המילואים (5).
5ה. על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט/ית לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.
5ו. הוראות סעיף זה לעניין היעדרות מבחינה וזכאות למועד מיוחד, יחולו גם על סטודנט הורה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

6. היעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת
6א. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת, או שבשל היעדרותו/ה לא הגיש/ה מטלה בקורס כאמור, זכאי/ת ללמוד על-תנאי בקורס מתקדם, או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו/ה לפי כללים אלה;
6ב. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

7. רישום לקורסים
7א. סטודנט/ית שזומן/ה לשירות מילואים ועקב כך עלול להיעדר בתקופת הרישום לקורסים, יעביר מבעוד מועד לרכז/ת המחלקה את רשימת הקורסים המבוקשים על מנת שהרכז/ת תבצע את הרישום עבורו.
7ב. הוראות סעיף 7א. יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
7ג. היה ונבצר מסטודנט/ית שזומן/ה לשירות מילואים להעביר את רשימת הקורסים המבוקשים מבעוד מועד לשם רישום מוקדם, וכן נבצר ממנו/ה לבצע את הרישום בעצמו/ה עקב שירות המילואים, יוכל להשתתף בקורס המבוקש על ידו גם אם לא נותרו מקומות פנויים באותה עת.
7ד. הוראות סעיף 7ג. לא יחולו על סטודנט הורה.

8. השלמת חומר לימודים והשאלת ספרים
8א. עם שובו/ה משרות המילואים זכאי הסטודנט/ית לפגישה עם יועץ אקדמי או ראש המחלקה בכדי לגבש את הדרך בה ת/ישלים את הפער בלימודיו.
8ב. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים זכאי/ת לסיוע לימודי נוסף באמצעות דיקאן הסטודנטים. על כל שבוע מילואים ינתנו 5 שעות תגבור או שווי ערך, בכפוף לזמינות חונכים מתאימים.
8ג. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים זכאי/ת להטבה שוות ערך לעד-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד/ה, בעד כל יום לימודים שבו נעדר/ה.
8ד. סטודנט/ית שנעדר/ה משיעורים בשל שירות מילואים זכאי/ת לקבלת אפשרות לאחד מאלה, בהתאם לבחירת המכללה, והכל למעט שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה (6):
(א) האזנה או צפייה בשיעורים שנעדר/ה מהם כאמור, או קבלת סיכומים כתובים מאת המוסד בעבור שיעורים אלה, על המוסד לפעול למציאת פתרונות לעמידה בהוראה זו בדרך טכנולוגית או בכתב; בסעיף זה, "סיכומים כתובים" – סיכומים כתובים של השיעורים, שערך המוסד באופן רשמי, ולמעט סיכומים של סטודנטים אחרים שלא נערכו באופן רשמי בידי המוסד או הפנייה לעיון עצמאי בספרות או מאמרים שלא כחלק מסיכומים כאמור;
(ב) קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם, שיינתנו באופן יעודי ולא כחלק משעות הקבלה של המרצה, על ידי המרצה או מי מטעמו שהמרצה סבר שהוא מוכשר וראוי אקדמית, למעט סטודנט ממחזור הלימוד של הסטודנט שנעדר; באחריות המרצה לפקח על היקף התגבור ורמתו.
(ג) המכללה בשיתוף אגודת הסטודנטים תפעל, ככל האפשר, להכנסת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטלית ואפשרות לגישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.
(ד) סטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים זכאי/ת לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.
(ה) אישור על קריאה למילואים של הסטודנט/ית, יוגש לרכזת המילואים בהקדם האפשרי, וככל שניתן לפני תחילת המילואים, על מנת שניתן יהיה להיערך למתן התאמות אלו באופן מיטבי.
(ו) זכאויות לפי סעיף זה, 8ד., יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

9. הכרה בשירות מילואים של 14 יום ומעלה כפעילות חברתית
9א. שירות מילואים של 14 יום ומעלה מוכר כמילוי תנאי של פעילות למען הקהילה ויוכר כקורס חברתי תמורת נק"ז (2 נק"ז/1ש"ש בפקולטה לחינוך), בהתאם לחוק חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018 ובהתאם לנוהל פעילות חברתית תמורת נק"ז של המכללה.
9.ב. הוראות סעיף 9.א. לא יחולו על סטודנט הורה.

10. הארכת לימודים
10א. סטודנט/ית ששירת/ה שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב-2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. הסטודנט יגיש בקשה לרכזת המילואים אשר תעדכן את מדור שכ"ל.
10ב. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

11. הכרה במילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך קבלת מלגה או הטבה אחרת
11א. המכללה תכיר בשירות מילואים שביצע הסטודנט/ית לקביעת דירוג מלגות דיקן, תוך התייחסות, בין היתר, לאופי השירות ומשכו.
11ב. המכללה תבחן אפשרות לתת הטבה זו גם במתן הטבות אחרות, אך אינה מחוייבת לכך, תוך התייחסות לטיבה של ההטבה והיקפה;

12. סייגים להטבות
התייצבות ביחידה צבאית ביוזמת הסטודנט (שלא על פי פנייה מהיחידה) אינה סיבה מוכרת להתאמות ולהטבות על פי נוהל זה.

פרק ד': ולת"ם

1. הזכות להגשת בקשה לדחיית/קיצור שירות מילואים
סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו, לקיצורו או לביטולו.
1א. עפ״י פקודות מטכ״ל מכסת ימי המילואים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) עד 21 יום.
1ב. סטודנטים שקיבל צו מילואים למעל 21 יום ומעוניין לקצר את משך התקופה ל-21 יום, חייב לפנות לקצין קישור ביחידתו בדרישה לתיקון הצו.

2. נוהל הגשת בקשה לולת"ם סטודנטים (ועדה לתאום שירות מילואים)
2א. אין בסמכות ולת״ם לטפל בצווים הקצרים מ-6 ימי שמ״פ ברצף.
2ב. בקשות על צווים של חמישה ימים או פחות, יש להגיש למשרד הקישור ביחידה וניתן לצרף מכתב מדיקן הסטודנטים.
2ג. סטודנט יודיע ליחידתו בטופס עדכון פרטים אישיים ובצרוף אישור מהמוסד בו הוא לומד, על עובדת היותו סטודנט בשנת הלימודים השוטפת. באישור המוסד יפורט באיזה פקולטה הנו לומד ובאיזו שנת לימודים.
2ד. את טופס בקשת ולת״ם ניתן להוריד מאתר המכללה. טופס הבקשה יוגש לחתימת דיקן הסטודנטים לא יאוחר מ-40 יום לפני היציאה לשמ״פ. לטופס הבקשה יש לצרף צילום/העתק צו הקריאה לשמ״פ. אחריות הסטודנט לשליחת הטופס החתום על ידי דיקן הסטודנטים לועדה עד 30 יום לפני השמ"פ, בצרוף מסמכים נלווים כנדרש.
2ה. טופס הבקשה ימולא על כל פרטיו בציון מספר טלפון, מספר אישי של הסטודנט וכן פירוט מערכת השעות ומועדי הבחינות. אין לעכב את הגשת הטופס אם עדיין לא נקבעו מועדי הבחינות. עם קבלת מועדי הבחינות יש לשלוח אותם בנפרד כתוספת לבקשה.
2ו. לכל צו יש להגיש בקשה אחת בלבד. על כל שינוי במועדי הצו על ידי היחידה יצויין בבקשה כי מדובר בצו חדש.
2ז. בטופס ולת״ם אין לפרט סיבות אישיות או משקיות מאחר שאינן רלוונטיות לצורך הטיפול בבקשה. אין לשלוח במקביל שתי בקשות ולת״ם: לולת״ם סטודנטים ולקצין העיר.
2ח. החלטת ולת״ם לא באה במקום צו תיקון. כל עוד לא קיבל הסטודנט צו תיקון מהיחידה, הצו המקורי בתוקף ולכן עליו ליצור קשר עם היחידה או להתייצב ביום הגיוס המקורי.
2ט. תשובות להחלטת ולת״ם נשלחות אל ביתו של הסטודנט.
2י. במקרה של אישור חופשה על ידי ולת״ם, זמן החופשה אינו כולל זמן נסיעות.
2יא. לכל סטודנט זכות ערעור וזאת אך ורק בתנאי שקיימים פרטים נוספים/משתנים היכולים לשנות את ההחלטה הראשונה.
2יב. את הערעור יש להעביר מיד ולא יותר מ-7 ימים מיום החלטת הועדה וזאת על גבי טופס לערעור אותו ניתן להוריד מאתר המכללה. ההחלטה לאחר הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.
2יג. סטודנט לא יקרא לשתי תקופות שמ״פ באותו סמסטר. אם אכן זומן ע״י היחידה, יוכל להגיש ולת״ם לביטול השמ״פ.

פרק ה' – כללי

1. פרסום
1א. המכללה תפרסם מדי שנה בשנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
1ב. רכזת המילואים תביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי הסגל האקדמי, הסגל המינהלי וציבור הסטודנטים במכללה.

***

(1) נוסף 15.11.23
(2) נוסף 15.11.23
(3) נוסף 15.11.23
(4) הסעיף תוקן בהתאם לכללי זכויות הסטודנט תשפ"ד-2023
(5) תוקן לבקשת ות"ת מל"ג 25.12.23
(6) הסעיף נוסף בהתאם לכללי זכויות הסטודנט תשפ"ד-2023

תחולת הנוהל: דצמבר תשפ"ד