דרוש/ה חשמלאי/ת לנמל אשדוד

    

חשמלאי/ת - מכרז פנימי חיצוני 9005
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.01.2019
 
מובהר כי במכרז זה מספר משרות לאיוש, כאשר משרה אחת מתוכן הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 3 בפרק ההערות).
 
היחידה: חטיבת לוגיסטיקה והנדסה
מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
כפיפות: מנהל עבודה 
העסקה בהסכם קיבוצי
 
תנאי סף:
1. בעל/ת תעודת טכנאי/ת או הנדסאי/ת או מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה.
2. בעל/ת רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה –1985.
3. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתחזוקת מערכות חשמל תעשייתיות, דהיינו, לוחות חשמל בגודל 500A  לפחות ו/או מערכות חשמל בהספק 1000KVA לפחות. ראו הערה 5 בפרק ההערות.
4. רישיון נהיגה מסוג B לפחות בתוקף.
 
תנאים נוספים מחייבים:
1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני - יבדק במכון אבחון.
2. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות א' (6:30 עד 14:30), ב' (15:00 עד 22:30), ג' (22:30 עד 07:00), לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת ומוצאי חג, והכל בהתאם להסכם העבודה. 
3. העבודה כוללת עבודה בגובה, העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.
 
תנאי להעסקה: 
מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בעת ההעסקה. ראו הערה 6 בפרק ההערות.
 
יש להגיש את מסמכים הבאים:
1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום – להורדת השאלון לחץ/י כאן.
3. תעודת טכנאי/ת/ הנדסאי/ת/ מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה.
4. רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה –1985.
5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום- נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם .
 
אומדן פרופיל שכר: כ-13,400 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.
במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-3,900 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ- 45 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).
 
נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: pilat_ashdodport@talent-sys.com
* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.
 
תיאור התפקיד:
כללי: תיקון ואחזקה של מערכות חשמל ובקרה בציוד מתמחה, כגון: מנופים, ספרדרים, מדלים, משפכים ועוד.
1. אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ותיקוני שבר.
2. ביצועי תיקוני תקלות.
3. ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
4. דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
5. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.
 
הערות:
1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
3. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
5. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות.  
6. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה. 
7. מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
8. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
9. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
10. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.
11. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.
12. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ. 
13. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
14. רק פניות מתאימות תענינה.
15. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 

תאריך פרסום
19.05.2019

היקף משרה
מלאה

אזור
נמל אשדוד

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים