מידע כללי ונוהלי הרשמה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
יום א', 5/11/2023 כ"א בחשון תשפ"ד

 

המידע המופיע להלן וכן באתר האינטרנט נועד לספק מידע בכל הקשור ללימודיכם ביחידה ללימודי תעודה והשתלמויות. אנו משתדלים לספק את מירב המידע ולפעול עפ”י הכללים והנהלים המובאים להלן. יחד עם זאת, יתכן שנאלץ לשנות, להוסיף או לגרוע מהאמור, הן מטעמים אקדמיים והן מנסיבות אחרות בלתי צפויות ו/או אילוצים ענייניים או תנאים אחרים שעשויים לחייב ביצוע שינויים כאמור. כמו כן, שומרת לעצמה המכללה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, רשימת השיעורים והמועדים השונים המפורטים בחוברת זו. מידע לגבי שינויים, תוספות וביטולים ניתן לקבל ביחידה ללימודי תעודה והשתלמויות.

 

רישום באתר המכללה

בעת ההרשמה יחוייב הנרשם בשכר הלימוד של הקורס, פרט לתוכניות בהן מתקיימים שלבים בתהליך ההרשמה. 
 

רישום מורים בשנת שבתון/חצי שבתון

לנוחיותכם, תהליך רישום מקוון. לביצוע רישום לחצו כאן
 
תשלום יתרת שכר לימוד
אפשרויות פריסה לתשלומים, בהמחאות או בכרטיס אשראי **

שכר לימוד שנתי

 מקדמה

מס  תשלומים בנוסף *

עד 600  ₪

200  ₪

2

עד 1,000 ₪

250  ₪

3

עד 1,400 ₪

300  ₪

4

עד 2,000 ₪

400  ₪

5

עד 3,000 ₪

500  ₪

6

עד 4,000 ₪

700  ₪

7

מעל 4,000 ₪

1,000  ₪

7

  • תשלום אחרון יתבצע לא יאוחר מחודש מאי 2024
  •  
ביטול הרשמה או הפסקת לימודים
* הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תתבצע דרך הטופס המקוון.
* תאריך קבלת הודעת הביטול או הפסקת הלימודים במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.
 
* סטודנטים הלומדים בקורסים המקוונים א-סנכרוניים בלבד
*במקרה של ביטול הרשמה 7 ימים לפני פתיחת הקורס, יהיו זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם.
*במקרה של ביטול הרשמה 6 ימים לפני פתיחת הקורס ועד יום לפני תחילת מועד הקורס, זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם, בקיזוז דמי טיפול בסך 100 ₪ לכל קורס.
*במקרה של הרשמה לפני תחילת הקורס וביטול הרשמה לאחר תחילת הקורס, ובתנאי שטרם החלו את לימודיהם בקורס, זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם בקיזוז 100 ₪ דמי טיפול ו- 100 ₪ דמי מקדמה (סה"כ 200 ₪) לכל קורס.
*במקרה של הרשמה לאחר תחילת הקורס וביטול הרשמה עד שלושה ימים מתאריך הרישום, ובתנאי שטרם החלו את לימודיהם בקורס, זכאים למלוא החזר שכר הלימוד ששולם בקיזוז דמי טיפול בסך 100 ₪ לכל קורס.
*סטודנטים שהחליטו להפסיק את לימודיהם בקורס לאחר תחילת הקורס, ואשר התקדמו בהגשת מטלות הקורס יחוייבו במלוא שכר הלימוד.
*ביטול קורס חודש לפני תאריך הסיום, יחויב במלוא שכר הלימוד.
 
* סטודנטים הלומדים בקורסים הפרונטליים ובקורסים בזום בלבד
*במקרה של ביטול הרשמה עד 15 יום לפני תחילת הלימודים בפועל, תוחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד ששולם.
*במקרה של ביטול הרשמה בין 14 יום לפני תחילת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת הלימודים (לאחר השיעור הראשון), תוחזר 50% מהמקדמה ששולמה.
*במקרה של הפסקת לימודים מיום פתיחת הלימודים עד 14 יום לאחר פתיחת הלימודים, המשתלם יחויב במלוא המקדמה.
*הפסקת לימודים לאחר היום ה-15 מפתיחת הלימודים- יתבצע חישוב שכ"ל עד יום הביטול בתוספת 10%, כאשר מינימום התשלום הינו גובה המקדמה. לחייבים תישלח הודעת חיוב. לעומדים ביתרת זכות תוחזר יתרת הזכות לחשבון הבנק,  בהתאם לפרטי החשבון שימסרו ע"י המשתלם.
 
* מורים בשבתון - משתלם בשבתון שנרשם ללימודים במכללה האקדמית אחוה והחליט להפסיק לימודיו, חלים עליו כל הנהלים של מורה משתלם שאינו בשבתון, דהיינו ישלם מקדמה בהתאם לאמור לעיל וכן שכ"ל עד ליום הפסקת לימודיו בתוספת 10%. הקרן אינה משלמת שכ"ל עבור משתלמים שהפסיקו לימודיהם וחובת התשלום היא על המשתלם. אפשרות שינוי מערכת הלימודים עד תאריך 30.11 הנה בין המשתלם לקרן ואינה פוטרת את המשתלם מחובת תשלום שכ"ל במקרה של הפסקת לימודים.
 
*מורים בשבתון הלומדים בקורסים המקוונים בלבד: ניתן להעביר קורס לסמסטר אחר באותה שנת לימודים ללא קנס, על בסיס מקום פנוי בלבד.
 
*דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה כאשר הביטול הוא ע"י המשתלם.
*במקרה של ביטול קורס ע"י המכללה, יוחזרו דמי ההרשמה ושכ"ל ששולמו בגין הקורס.
 

ייעוץ אישי וקבלת מידע:

ניתן לפנות למכללה האקדמית אחוה, היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות

בימים א'-ה' בין השעות: 16:00-9:00

בטלפקס: 08-8588132/029/068/151/060

דוא”ל: keren_b@achva.ac.il

אתר האינטרנט: www.achva.ac.il

 

הערות

פתיחת קורס או תכנית

פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה ועל פי שיקול דעתה. הודעה על ביטול קורס תימסר למועמד מוקדם ככל האפשר.

פיצול לימודים

משתלם שיפצל לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד שנקבעו לתכנית הנלמדת, ישלם מידי שנה החל משנת הפיצול תוספת פיצול בשיעור 10% משכ"ל של התכנית בכל שנת לימודים.

חזרות על קורסים

משתלם שחייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום 100% מעלות הקורס עליו הוא חוזר.

הגשת עבודה באיחור

משתלם שמאחר בהגשת עבודה במהלך שנת הלימודים, יוכל להגיש את העבודה באיחור בתנאי שקיבל מהמרצה אישור הגשה באיחור בכתב. הקנס על הגשת עבודה באיחור של עד 3 שבועות 100 ₪. לאחר 3 שבועות הגשת עבודה של סמסטר א' אפשר להגיש עד 1.6 של אותה שנה, עבודות של סמסטר ב' וקיץ ניתן להגיש עד 1.12 של אותה שנה קלנדרית בתשלום קנס של 350 ₪. לאחר התאריכים הנ"ל על הסטודנט להירשם לקורס מחדש בעלות מלאה ויהיה עליו לעמוד בכל הדרישות האקדמיות של הקורס.

השאלת ספרים

כדי להשאיל ספרים בספריה יש להפקיד המחאת בטחון ע”ס 250 ₪ לפקודת מכללת אחוה (אין לציין תאריך ע”ג ההמחאה ואין לרשום המחאת בטחון).

חנייה

לנוחיותכם, מגרש חנייה לסטודנטים בעלות של 8 ₪ ליום (נכון לשנה”ל תשפ"ב) ניתן לשלם אגרת חנייה מוסדרת לשנה בעלות של 400 ₪ (נכון לשנה”ל תשפ"ב).

שירותים מקוונים

גישה למערכת מידע אישי לסטודנט דרך אתר המכללה בלחיצה על קמפוס LOGIN (בפינה העליונה השמאלית),

או דרך הסלולר באמצעות אפליקציה של חברת Learnnet, מידע על הורדה והתקנה (בדף סטודנטים באתר המכללה)

בכניסה הראשונה למערכת יש ללחוץ על יצירת סיסמה ראשונית עם מס' ת.ז. (9 ספרות). במערכת זו מידע על קורסים, ציונים, חשבון שכ"ל ושירותים מקוונים נוספים, כגון הורדת כרטיס נבחן והתחברות לאתר מלווה לקורס.

מידע נוסף לסטודנט ותקנון המכללה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה בדף 'סטודנטים': www.achva.ac.il

לשירותכם, מוקד תמיכה טכנית בטל’ 08-8588100.

שירותי גבייה

קבלת קהל במחלקת גבייה בבניין מס' 3, קומת כניסה. ימים א-ה 08:30 -12:00, 15:30-14:30 טל' 3622*

שירותי צילום

חברת "צילומעתיק" מספקת שירותים בתשלום, וממוקמת בקרוואן שעל יד השער הראשי למכללה.

הסמכה וגמולי השתלמות

כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על משתלם/לומד למלא את כל החובות בקורס/ בתכנית.

משתלם/לומד אשר סיים בהצלחה לימודיו ביחידה, ובתנאי שאין לו חובות שכר לימוד במכללה, וזאת לאחר שהציג את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הקבלה לתכנית, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה/אישור סיום לימודים בקורס. (בהתאם לאופי הקורס ולאופן סיום הקורס).

חובת  נוכחות חלה על כל המשתלמים/לומדים בכל השיעורים העיוניים והמעשיים.

משתלם/לומד אשר נעדר מעל 20% מסך שעות הלימוד בקורס מסוים, לא יורשה לגשת לבחינה או להגיש עבודה באותו קורס ולא יוכל לקבל גמול ממשרד החינוך על לימודיו ו/או תעודה על סיום לימודיו.

היחידה תהייה אחראית להעברת הדיווחים על גמולי ההשתלמות למשרד החינוך, או להנפקת אישורים מתאימים שישלחו ע"י המשתלם למשרד החינוך לקבלת הגמולים בהתאם להנחיות היחידה בפתיחת שנת הלימודים.

אישורי גמול יועברו רק למי שסיים לשלם את שכר הלימוד.