מבוא לפסיכולוגיה

מטרות הקורס:

הקניית ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של מדע הפסיכולוגיה.


מתרגלת: גב' טל מורן יורוביץ

 

תחילתו בהצגת הבסיס ההיסטורי, הפילוסופי, והמתודולוגי של הפסיכולוגיה כמדע אמפירי. כמו כן כולל חלק זה הצגת התשתית הנוירונאלית של תהלכים פסיכולוגיים. לאחר מכן נידונים תהליכים פסיכולוגים בסיסיים המשותפים לכל בני האדם, החל מפסיכופיזיקה,תחושה, ותפיסה וכלה בלמידה זיכרון חשיבה ושפה. וזיכרון . חלקו האחרון של הקורס מתמדד בהבדלים בין-אישיים ומדידתם ועוסק בדיון מפורט באינטליגנציה, אישיות ופסיכופתולוגיה.

משך הקורס: שנתי.

 

חומר הקריאה:

Nolen-Hoeksema et al. (2014).Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology (16th ed.). Wadworth/Cengage Learning, 2014.

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.