מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון: 8 ינואר 2024

1.מבוא
1.1. ברוך הבא לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של המכללה האקדמית אחווה (להלן: "המכללה" "אנחנו" "מכללת אחוה").
1.2. אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה" ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיכם. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים המוצעים.
1.3. מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאנחנו אוספים אודותיך במסגרת השימוש באתר.
1.4. המכללה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
1.5. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

2. הגדרות:
2.1. "המכללה"- המכללה האקדמית אחוה (ע.ר) 580250231, "אנחנו" "לנו" במדיניות פרטיות זו.
2.2. "חשבון"- חשבון ייעודי שנפתח עבור גישה לאתר.
2.3. "עוגיות (Cookies)"- היא מחרוזת אותיות ומספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע אודות גולש באתר, כגון שמירת העדפות המשתמש.
2.4. "נתוני שימוש" – מתייחס לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, בין אם שנוצרו באמצעות השירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך שהותך בדף).
2.5. "מכשיר/התקן"- כל חומרה המשמשת לגישה לשירות כגון מחשב, מכשיר נייד או טאבלט דיגיטלי.
2.6. "מידע אישי"- נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.
2.7. "שירות/ים" – ביצוע פעולות באתר באמצעותם ניתן לקבל מידע ו/או לשלוח טפסים ו/או כל פעולה אחרת אשר תבחר לעשות במסגרת השירות.
2.8. "אתה" או "משתמש" – האדם אשר משתמש בשירות (בכלל זה סטודנטים, סגל, ספקים).

3. הסכמה
3.1. בעת השימוש באתר הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים ובמקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת למכללה אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע לצורך שימוש בשירות, אלא אם צוין במפורש אחרת.

4. מידע שאנו אוספים:
4.1. המידע האישי שנאסף ונעשה בו שימוש על ידי המכללה מוגבל אך ורק לנתונים הדרושים לנו על מנת לספק לך שירותים נדרשים במהלך העסקתך, בהתאם לחוק.
4.2. מהו המידע האישי שאנו אוספים
4.2.1. מידע שנמסר על ידך:
4.2.1.1. סטודנטים/מתעניינים
*שם פרטי ושם משפחה, טלפון, מייל, תכנית לימודים.
4.2.1.2. ספקים
*שם ספק, עיר מגורים, ח.פ., טלפון, מייל, כתובת, קטגוריית עיסוק.
4.2.2. כל מידע אחר אשר אתה בוחר לספק לנו במסגרת מילוי טופס ממוחשב באתר ושליחתו אלינו.

4.2.2. מידע שנאסף באופן אוטומטי כאשר אתה גולש באתר ו/או בדפים/חלקים ספציפיים מהם:
*נתוני גלישה אוטומטיים הכוללים מידע על מכשיר/התקן שלך, דפדפן האינטרנט, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, המיקום שלך, היסטוריית הביקורים באתר, כולל מילות מפתח וחיפושים.

5. שמירת פרטים אישיים
5.1. מידע שאתה מספק למכללה:
5.1.1. המידע עשוי להישמר במערכות המידע של המכללה וישמש אותנו כאמור במדיניות פרטיות זו, ולצורכי ניהול החשבון שלך, שיפור האתר, השירות והתוכן, מתן שירותים וכד'.
5.1.2. רישום לשירותים – ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום או השימוש בשירותים באתר, המכללה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
5.2. מידע שנאסף באופן אוטומטי:
5.2.1. כאשר אתה עושה שימוש באתר, השרתים שלנו רושמים באופן אוטומטי את המידע שהדפדפן שלכם שולח ("נתוני לוג"). נתוני הלוג האלה כוללים מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר, כגון: העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן ומערכת הפעלה שלך, זמן הגלישה ועוד.
5.2.2. אנו עושים שימוש במידע זה לצורך ניתוח סטטיסטי ועל מנת לנהל את החשבון שלך ולספק, לשפר ולהתאים אישית את השירותים באתר. נתוני הלוג אינם מידע אישי מזהה ואנו לא משתמשים בהם בשילוב עם מידע אישי מזהה. נתוני הלוג עשויים להישמר גם לאחר סיום שימושכם באתר.
5.2.3. ראה בהמשך, שימוש בעוגיות ומשואות רשת.

6. שימוש במידע
6.1. השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין, הסכם התקשרות ומדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:
6.1.1. עדכונכם בדבר מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אתכם;
6.1.2. שיפור חווית השימוש שלך בשירותים, למדוד את הביצועים של השירותים ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
6.1.3. לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
6.1.4. מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו"ב) ;
6.1.5. בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
6.1.6. להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
6.1.7. לצורך קבלת פניות ממשתמשים וטיפול בהן;
6.1.8. לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;
6.1.9. לצורך אבטחת השירותים המוצעים.
6.2. השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

7. מאגרי מידע
7.1. הנתונים הנאספים יישמרו במאגרי המידע של המכללה ובאחריותה.
7.2. שימוש במידע יבוצע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות.
7.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה מתחייבת לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתר, ומתחייבת לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.

8. מסירת מידע לצד שלישי
8.1. מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר.
8.2. המכללה לא תחשב כמי שמעבירה מידע לצדדים שלישיים מידע מזוהה אודות משתמש במקרים המפורטים להלן:
8.2.1. בהסכמה ובאישור המשתמש.
8.2.2. לספקי צד שלישי לצורך מתן שירותים למכללה ו/או ביצוע חובות מטעם התקשרות חוזית כגון ספקי תוכנה לעריכת ובניית טפסים מקוונים, ספקים לניהול עסקי שוטף.
8.2.3. במקרה בו העבירה ו/או הסבה המכללה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצד שלישי, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
8.2.4. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה.
8.2.5. בכל מקרה בו הפר המשתמש תנאי את מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות השירות ו/או בקשר אתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.
8.3. המכללה רשאית להעביר את פרטי הקשר של המשתמש לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:
8.3.1. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין המכללה ו/או מי מטעמה.
8.3.2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.
8.3.3. אם המכללה תסבור לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לאתר ו/או לכל צד שלישי אחר.
8.3.4. בכל מקרה בו תסבור המכללה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש המכללה, או לרכוש ו/או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.
8.4. המכללה נעזרת בספקי צד ג' לצורך מתן השירותים וביצוע שירותים הקשורים באתר (לרבות אחזקה, אחסון וניהול מאגרי מידע, ניתוחי אתרים,ועוד). לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלכם אך ורק לצורך מתן השירותים הרלוונטיים למכללה ומחויבים לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה ההתקשרות מולם תתבצע בהתאם לחוק הגנות הפרטיות התשמ"א 1981, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת המידע) התשע"ז-2017.

9. שימוש בעוגיות ומשואות רשת
9.1. המכללה משתמשת בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) באתר.
9.2. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש ביישום.
9.3. משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות המוטבעות בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר, ומשמשות את המכללה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
9.4. המכללה משתמשת בקבצי עוגיות "מתמידים" לצורך שמירת פרטי ההתחברות, זיהוי המשתמש ומידע אחר שיאפשר לכם גישה נוחה לאתר. קבצי עוגיות "זמניים" משמשים לתפעול השוטף של האתר, בדיקת תקינות, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ניטור משתמשים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
9.5. להבדיל מקבצים מתמידים, קבצים זמניים נמחקים מהמחשב שלכם כשאתם מתנתקים מהאתר ומהשירותים, לאחר שאתם סוגרים את הדפדפן שלכם. ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת האתר. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר.

10. זכות לעיון, תיקון ומחיקת המידע
10.1. זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי המכללה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
10.2. הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של המכללה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. המכללה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
10.3. הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. המכללה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
10.4. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובת:
10.5. ככל שביקשתם למחוק את כל המידע אודותיכם, גם החשבון שלכם עלול להיות מנוטרל.
10.6. המכללה רשאית לשמור עותק מהמידע בארכיב, כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.

11. אבטחת מידע
11.1. המכללה מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.
11.2. המכללה מיישמם מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיע מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).
11.3. המכללה מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה, לרבות גניבת זהות ו"דיוג" (Phishing").
11.4. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המכללה, אין בהן בטחון מוחלט. באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים , ולשמור על חיסיון הסיסמה לאתר (אזור אישי) ולא להעבירה לאף גורם אחר.
11.5. שימו לב כי אנו לא מבקשים ולא נבקש אף פעם, פרטים על כרטיס האשראי שלכם, סיסמת ההתחברות שלכם באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או בהתקשרות טלפונית.
11.6. המכללה תדווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לו על האירוע.

12. קישורים לאתרים אחרים
12.1. האתר שלנו מכיל קישורים לאתרי צד ג' אך איננו אחראים על אותם אתרים. אין לראות בקישור לאתר משום המלצה, הרשאה או מצג לזיקה של המכללה עם אותו צד ג' ו/או המלצה על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אותו צד ג'.
12.2. אתרים אחרים מכילים כללים שונים לגבי השימוש והעיבוד של המידע האישי שלכם. יתכן שאתרים אלה יטמינו קבצי עוגיות ומשואות רשת בעמדת הקצה שלכם, יאספו מכם מידע או יבקשו מכם מידע אישי. אנחנו ממליצים כי תקראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים האחרים שאתם מבקרים בהם.

13. שינויים במדיניות הפרטיות
13.1. המכללה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת.

14. צור קשר
ליצירת קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה באמצעות פניה למייל [email protected]