מהיכן מתחילים תינוקות של בית רבן ללמוד תורה - מספר 'ויקרא' או מספר 'בראשית'?

מחבר/ים: 
זאב גולדברג
עמודים: 
227-239

זאב גולדברג

מהיכן מתחילים תינוקות של בית רבן ללמוד תורה - מספר 'ויקרא' או מספר 'בראשית'?

תארנים: קידוש הישן, שינוי ערכין, דרמה וחינוך, דמיון, המהר״ל מפרג, שלמה מימון, מ״ל ליליינבלום, מנדלי מוכר ספרים, ביאליק.

תקציר

המנהג להתחיל ללמד תינוקות של בית רבן חומש מספר 'ויקרא' - ספר 'תורת כוהנים' ודיני הקורבנות - הוא מנהג קדום ושורשו עוד בבתי-הספר של הכוהנים בתקופת הבית הראשון. מנהג זה שרד בעם ישראל במשך כל שנות הגלות וקיים עד היום בתלמודי התורה החרדיים. במאה התשע-עשרה החלו לבקר משכילים יהודים את שיטות הלימוד הישנות בחדר וטענו, בין השאר, שספר 'ויקרא' אינו חומר לימודי מתאים לילדים רכים. ביקורת זו הופנמה בהדרגה, והיום ברוב בתי-הספר מתחילים ללמד חומש מספר 'בראשית'.

מאמר זה סוקר בקצרה את התפתחות המנהג מהתקופה הקדומה ועד העת החדשה. בהמשך מוצגת הביקורת, הן בחברה המסורתית והן אצל המשכילים, כנגד שיטות ההוראה המסורתיות שאינן מתחשבות בצרכים וביכולות של התלמיד המתחיל. המאמר מתמקד בעיון בכתבי הוגים וסופרים יהודים בעת החדשה, השוללים או תומכים בשיטה של להתחיל ללמד חומש בספר 'ויקרא', ובוחן את דבריהם לאור תפיסות פדגוגיות עכשוויות .

מעוף ומעשה מס' 6, תש״ס - 2000