הכשרה לחינוך לתנועה בגיל הרך בישראל ובאנגליה

מחבר/ים: 
ד"ר עפרה ולטר, ד"ר מלאני פיטר
עמודים: 
110-132
חוברת: 
הכשרת מורים

מאמר זה עוסק בחשיבות התאורטית והמעשית של הוראת התנועה כתחום מקדם התפתחות בגיל הרך הן בהקשרים של החינוך הרגיל הן של החינוך המיוחד. כדי לתמוך ביישום ובמיסוד הוראת התנועה במוסדות ההכשרה למורים התנהל מחקר ניסיוני אשר שם לו למטרה לאפיין, ליישם ולהעריך תכנית להכשרה של הוראת התנועה בשתי מסגרות אקדמיות של חינוך לגיל הרך בישראל ובאנגליה. בשתי התכניות התקיימו ארבעה מפגשים של 90 דקות. במהלך המפגשים התנסו הסטודנטים בהתנסות חווייתית בתנועה, וכן בלמידת תֵמות תאורטיות תומכות בהתבסס על מודל התנועה בד בבד קיימו הסטודנטים התנסות .(Sherborne, 1990) ההתפתחותית של שרבורן מעשית בבתי ספר. כדי להעריך את התכנית על פי פרמטרים מוגדרים תועדו המפגשים וצולמו, הועברו שאלונים למשתתפים לפני התכנית ואחריה, וכמו כן התבקשו המשתתפים לנהל יומנים רפלקטיביים לאורך ההתנסות הן באקדמיה הן בפרקטיקה Grounded Theory, ) עם הילדים. ניתוח הנתונים התבצע באמצעות תאוריית העיגון שאלונים (לפני התכנית ואחריה) ויומנים הושוו ותסריטי :(Strauss & Corbin, 1997 ראיונות נסקרו כנגד קריטריון שקושר ליעדי המחקר המקוריים. לבסוף דן המאמר בהיבטים ההתפתחותיים, המקצועיים והבין-תרבותיים של התכנית להוראת התנועה בהתבסס על ממצאי המחקר. כמו כן מוצג מודל יישומי להבניית הוראת התנועה בתכניות הלימודים להכשרת מורים הן במסגרות הגיל הרך הן בלימודים המתקדמים. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות ההכשרה תוך התייחסות לשלבים של היכולת> המקצועית המתפתחת בהבנה מצבית של הֶקשר הוראת התנועה המשלבת.