מלגת פרויקט "הזדמנות שנייה"

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 
1500 ₪ לכל שנת לימודים.

סטודנטים הלומדים במסגרת "הזדמנות שנייה"  לתואר ראשון תושבי מועצות אזוריות ועיריות המוכרות עפ"י מדד חברתי כלכלי זכאים לקבל מלגה בסך של 1500 ₪ לכל שנת לימודים תמורת התנדבות לקהילה.

דרישות סף: 

סטודנטים הלומדים במסגרת "הזדמנות שנייה" לתואר ראשון, תושבי מועצות אזוריות ועיריות המוכרות עפ"י מדד חברתי כלכלי.

תאריכי רישום: 
דיקן הסטודנטים פונה בכתב בתחילת שנת הלימודים לסטודנטים הנמצאים בקבוצת שיוך זו ומזמן אותם לפעול תמורת זכאות למלגה.