הנחיות למחברים

כללי
כתב העת כולל את סוגי המאמרים הבאים:

 • דיווח של מחקר אמפירי (כמותי ואיכותני)
 • עיוני - פרי הגות
 • סקירת ספרות ביקורתית

 

כתב היד המוגש חייב לעמוד בסטנדרטים גבוהים של מחקר וכתיבה אקדמית.
המערכת לא תקבל כתב יד שנמסר לפרסום בכתב עת אחר בשפה העברית. אם כתב היד נמסר לפרסום בלועזית יש ליידע את המערכת על כך. על המחברים לציין שהם שמרו על הכללים האתיים הנוגעים למשתתפים במחקר (ראו נספח C במדריך APA). כמו כן יש להימנע מניסוח מגדרי בטקסט (למשל, להעדיף "ראו לוח 1" על פני "ראה לוח 1").
כללי הכתיבה
המאמר חייב להיות כתוב בעברית טובה, יוגש בתוכנת Microsoft Word, בגופן דויד בגודל 12 נקודות, במרווח 1.5. המחברים מתבקשים לכתוב על-פי הכללים המפורטים במדריך הפרסום של אגודת הפסיכולוגים האמריקאית (APA Publication Manual, 5th ed., 2001). אפשר לעיין בתמצית הכללים באתר מעוף ומעשה. יש להימנע משימוש בראשי תיבות או בקיצורים אלא אם מדובר בראשי תיבות מקובלים (ש"ח).
המאמר יכלול את החלקים הבאים:
 • דף כותרת :שם המאמר, שמות המחברים, כתובת אלקטרונית ושיוך אקדמי, בעברית ובאנגלית
 • תקצירים ומילות מפתח בעברית ובאנגלית
 • גוף המאמר לרבות לוחות ותרשימים המוצבים כבר במקומם הראוי במאמר
 • שמות שופטים מומלצים
דף כותרת
 יוגשו שני דפי כותרת ראשית – באנגלית ובעברית!
כל דף כותרת ראשית יכלול את החלקים הבאים:
כותרת המאמר – הכותרת צריכה להיות תמציתית ואינפורמטיבית ולכלול לא יותר מ-40 תווים. נא להימנע מראשי תיבות או נוסחאות.
שמות המחברים – יש לציין לגבי כל אחד מהמחברים: שם פרטי ושם משפחה, תואר אקדמי, השתייכות מוסדית בעברית ובאנגלית, וכתובת אלקטרונית. בנוסף, נא הוסיפו פרטי התכתבותנוספים: מען ומספרי הטלפון.
תקציר
התקציר לא יעלה על 200 מילים. לעתים התקציר עשוי להיות מוצג בנפרד מן המאמר, ולכן עליו להיות כתוב כך שהרעיונות המרכזיים של המאמר יוצגו בו בצורה ברורה. התקציר יכלול את החלקים הבאים: במקרה של מחקר אמפירי - מטרת המחקר, שיטות, תוצאות ומסקנות; במקרה של מחקר עיוני או סקירת ספרות - שאלות, טיעונים מרכזיים, ומסקנות.
מילות מפתח
5-6  מילות מפתח שמטרתן קטלוג המאמר.
תודות, אם יש, יכתבו בקצרה.
גוף כתב היד
אורך כתבי היד שיוגשו  לא יעלה על 6000 מילים, ללא ביבליוגרפיה ונספחים. מומלץ לחלק את המאמר לפרקים ולתת-פרקים - כל פרק יופיע תחת כותרת קצרה.
שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף הטקסט ייכתבו בתעתיק עברי, ואילו בהפניות בטקסט (המופיעות בסוגריים, עם שנת הפרסום) הם ייכתבו בלועזית. רצוי להמעיט בשימוש בהערות, אך אם השימוש בהן הכרחי יש לרשום אותן כהערות סיום. כל ציטוט ילווה באזכור המקור. ציטוט ארוך צריך להיות מלווה באישור כתוב (באחריות המחברים).
ההקדמה תהא קצרה וברורה, כך שתספק את הרקע למחקר האמפירי או לדיון העיוני.
פרק השיטות (במקרה של מחקר אמפירי).
פרק השיטות צריך להיות מפורט, כך שאפשר יהיה לשחזר את הניסויים המוצגים. הפרק יכלול:
 • משתתפים /נבדקים - במקרה של סדרת ניסויים אין לפרט את פרטי המשתתפים יותר מפעם אחת.
 • שיטה
 • כלי מחקר
 • מהלך המחקר
 • תוקף מהימנות
 • אופן עיבוד הנתונים – כולל פירוט העיבודים הסטטיסטיים.
איורים ולוחות
באיורים ובלוחות  יש להקפיד על יישור המספרים לפי הנקודה העשרונית. האיורים והלוחות ימוספרו בסדר רציף וימוקמו כבר בגוף המאמר.. לכל תרשים ולכל טבלה יסופק שם והסבר. ההאיורים והלוחות  יוגשו כקובצי power point או word. לא יפורסמו איורים ולוחות צבעוניים.
רשימת מקורות
רשימת המקורות תיכתב אף היא לפי הכללים המפורטים במדריך APA.
יש להקפיד על התאמה מלאה בין האזכורים של המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות.
שופטים מומלצים
בעת הגשת כתב היד המגיש/ים יתבקש/ו להמליץ על  3-5 שופטים מומחים בתחום שבו עוסק המאמר. המערכת איננה מתחייבת להעביר את המאמר אל השופטים המומלצים.
תהליך השיפוט והפרסום
בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד המערכת תסתייע בחוות דעת של קוראים מומחים בתחום שבו עוסק המאמר ותקפיד על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי. המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו אליהן. מחברים שמאמרם יתקבל לפרסום יגישו את הגרסה הסופית של המאמר לאתר כתב העת. המאמרים יעברו עריכה לשונית והגהה ובשלב זה יידרשו המחברים לתיקונים נוספים. לפני הפרסום תישלח למחברים טיוטת המאמר להגהה ולאישור סופי. גרסה סופית זו שאושרה היא על אחריותם של מחברי המאמר. התהליך עשוי להימשך מספר חודשים.
המערכת אינה אחראית לכל שיבוש, טעות דפוס או טעות אחרת בנוסח המאמר שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות או גרסאות קודמות של המאמר, בין שהוא מודפס ובין שהוא באופנות דיגיטלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים למחברים. זכויות היוצרים במאמרים, למעט "הזכות המוסרית", שייכות למעוף ומעשה בלבד, והוא יהיה המוסמך הבלעדי לתת הרשאות פרסום של חלקים או קטעים מן המאמרים.