הסדרת הבקרה האתית בביצוע מחקרים שהנבדקים בהם הם בני אדם

לחברות ולחברי הסגל האקדמי במכללת אחוה,

אנחנו כותבות.ים אליכן.ם על מנת לחדד את הנהלים הקשורים בבקשה ובקבלה של אישורים לביצוע מחקרים המתקיימים תחת האחריות האקדמית של המכללה, והנבדקים בהם הינם בני אדם.

במכללה האקדמית אחוה ישנן שתי ועדות העוסקות בבחינה ואישור של מחקרים כאלה, וכל הצעה למחקר שהנבדקות.ים בו הן.ם בני אדם, חייבת בבדיקה ובאישור של אחת משתי הוועדות.

בקשות לבדיקה ואישור אתי של הצעות מחקר של חבר.ת סגל מופנות לוועדת האתיקה לבדיקת הצעות מחקר של חברות.י סגל, בריכוזה של שימרית סימון. בקשות לבדיקה ואישור של  מחקר של סטודנטיות.ים, ואינן מהוות חלק מהמחקר של מנחה העבודה יופנו לוועדת האתיקה לבדיקת הצעות מחקר של סטודנטיות.ים, בריכוזה של ורד אמיתי.

לנוחיותכן.ם ולידיעתכן.ם העלינו לאתר ועדות האתיקה ברשות למחקר מצגת קצרה שעוסקת באתיקה במחקר ועקרונותיה.

עם זאת, במכללה מתקיימים לא מעט סמינריונים ופרוייקטים מחקריים המבוססים על הצעות מחקר של חברות וחברי סגל, אשר ממומשות ומבוצעות על-ידי סטודנטיות.ים תלמידות.י סמינריון המחקר שהמורה בו הוא חבר.ת הסגל האקדמי של המכללה, כחלק מהחובות האקדמיים של הסטודנטיות.ים. מחקרים אלה הוגשו לוועדת האתיקה למחקרים של חברות.י סגל, ואושרו על ידה.

לכאורה, האישור שניתן כבר על-ידי ועדת האתיקה למחקרים של חברי סגל מייתר הגשה נוספת של המחקר לוועדת האתיקה לבדיקת הצעות מחקר של סטודנטים, אך אנו חושבים שתהיה זו טעות דידקטית לפטור את הסטודנט.ית מפניה לקבלת אישור למחקר, מאחר ועצם כתיבת הבקשה לוועדה והפניה אליה הן מיומנות אקדמית שאנו חושבים שמן הראוי לפתח בקרב הסטודנטים.

מתוך החשיבות הלימודית והעקרונית בהנחלת חשיבה אתית לסטודנטים בהכשרתם כחוקרים, הוחלט שכל סטודנט שמבצע מחקר במסגרת סמינריון, תיזה, עבודת גמר וכיוב' חייב להתנסות גם בתהליך הבקשה והקבלה של אישור אתי לביצוע מחקרו.

כדי לשמור על ההיבט החינוכי והלימודי פיתחנו את הפרוצדורה הבאה:

חבר סגל שמתכנן מחקר שיבוצע בידי תלמידיו במסגרות שונות, יגיש בקשה לוועדת האתיקה לבדיקה ולאישור הצעות מחקר של חברי סגל.

לכשיתקבל האישור, יעביר אותו המורה לורד אמיתי, רכזת הוועדה לאשור הצעות מחקר של סטודנטים, בצירוף רשימת התלמידים בסמינריון המיועדים לבצע את המחקר הלכה למעשה. אין כל צורך שהמורה יעדכן את תלמידיו בכך שההצעה כבר זכתה לאישור מהוועדה המטפלת המתן אישורים אתיים למחקר לחברי הסגל.

במסגרת הפעילות הלימודית האקדמית של סמינריון מחקר, מצופה מהמנחה ללמד את תלמידיו את עקרונות האתיקה המחקרית (אפשרי באמצעות המצגת שהנושאת שם זה שנמצאת באתר). כמו כן ינחה אותם  לפנות לוועדת האתיקה לבדיקת הצעות מחקר של תלמידים, ויחתום על טופס הפניה לוועדה. הטופס יחד עם מסמכים נילווים יוגש אף הוא לורד אמיתי, רכזת הועדה לאישור הצעות מחקר של סטודנטים .

הצעות המחקר של הסטודנטים תאושרנה כל אחת בנפרד על-ידי הועדה לאישור הצעות מחקר של סטודנטים בהסתמך על האישור שהנפיקה הוועדה לאישור הצעות חברי סגל.

בהמשך לדברים, אנו חוזרים, מדגישים ומבקשים בכל לשון של בקשה להימנע ממתן מסר לסטודנטים שבו נאמר כי המחקר כבר זכה לאישור מוועדת האתיקה לאישור הצעות מחקר של חברי סגל, ולפיכך פניה לבקשת אישור של הסטודנטים – מיותרת. הצהרה או פעולה כאלה, מותירות את הסטודנטים חסרי התנסות וחסרי מודעות להיבטים האתיים של ביצוע מחקר בו ישנם נבדקים אנושיים, ובכך הכשרתם המחקרית בכל הרמות – נפגעת.

אנו מודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה ומקוים שכולנו נראה ימים טובים

ד"ר אירנה ולדימירסקי חברי.ות ועדת האתיקה לבדיקת הצעות מחקר חברי סגל

ופרופ' גבי שפלר וחברי.ות. ועדת האתיקה לבדיקת הצעות של מחקר של סטודנטים