נהלי הגשת בקשות ועדת האתיקה לאישור הצעות מחקר של סטודנטים במכללה נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

לאחר התנסות של סמסטר אחד בהפעלת ועדת האתיקה לאישור הצעות מחקר של סטודנטים במכללה, ובלקחים הקשורים בהפעלת ועדה זו, אנו מבקשים להסב את תשומת לב המנחים והסטודנטים כאחד למספר נקודות שקשורות לנהלי אישור הצעות המחקר, ושככל הנראה לא היו ברורות דיין.
א. אנו מבקשים למלא את נספח מספר 3 בהדפסה, לא בכתב יד ולא בסריקה. כמו כן מבקשים למלא את כל הפרטים בשאלון.
ב. על טופס הבקשה לאישור הצעת מחקר צריכים לחתום החוקרים, כלומר הסטודנט ( ואם עושים מחקר בזוגות אזי שני הסטודנטים) והמנחה.
ג. אנו מבקשים לשים לב לניסוח המכתב לנבדקים. בהתאם ההנחיות
המכתב בנוי משני חלקים:
חלקו הראשון של המכתב הוא הסבר כללי לנבדק על המחקר, מטרותיו (במידה וניתן לפרטן) ובעיקר על מה צפוי לקרות לנבדק במהלך המחקר או הניסוי. (לדוגמה: תתבקש למלא 3 שאלונים שזמן מילויים הממוצע הוא חצי שעה; תשתתף בראיון שיוקלט וישוכתב ויימשך כשעה, וכו').
ההסבר לנבדקים צריך להיות בשפה פשוטה, מובנת וקצר ככל האפשר.
חלקו השני של המכתב הוא ההסבר ההסכמה מדעת להשתתף במחקר כנבדק לאחר שהנבדק הפוטנציאלי שמע, קרא והבין את ההסברים על המכתב, הוסבר לו והבין את הפרוצדורות שבהן ינהגו החוקרים על מנת להבטיח את השמירה על פרטיותו ועל חסיון תשובותיו. כמו כן צריך להיות מובהר במכתב שאין חובה להשתתף, הנבדקת יכולה להפסיק את השתתפותה בכל עת ולא תיפגע מכך בשום צורה.
זכרו: מכתבי ההסכמה מציגים את פני החוקרים והמכללה בפני הנבדקים.
קיימת דוגמה כללית למכתב כזה, אבל צריך תמיד להתאימו לנסיבות המחקר הספציפי. יש להקפיד להשמיט מרכיבים לא רלבנטיים למחקר הספציפי (למשל במחקר שאלונים – להסיר מהמכתב את המילה ראיון, במחקר ראיונות, להסיר את מילה 'שאלונים', במחקר שעורכים בזוג – לנסח את הפניה ברבים, במחקר שהנבדקות בו הן נשים בלבד יש לנסח את הפניה בהתאם).
אנו מבקשים מכל חברות וחברי הסגל במכללה שמנחים עבודות מכל סוג שבהן נבדקים אנושיים, לעבור על טופס הבקשה לאישור הועדה לביצוע המחקר, לאשרו בחתימת ידם, וכן לעבור על המכתב המלווה ולהבטיח שהוא עומד בסטנדרט הראוי לו.
ד. אנו מבקשים לצרף לכל בקשה עותק של הצעת המחקר המאושרת על ידי המנחה, יחד עם השאלונים או הקווים המנחים לראיון שיהיו בשימוש במחקר.