תקנון רשות המחקר

המכללה האקדמית אחוה רואה חשיבות רבה בפיתוח הפעילות המחקרית של הסגל האקדמי, כחלק מתפיסת המצוינות של המכללה.
המחקר הכרחי להתפתחות מקצועית של סגל האקדמי ולהעלאת רמת ההוראה במכללה.
באמצעות הרשות תעודד המכללה פעילות מחקרית ותפתח כלים המיועדים לסייע בנדון לחברי הסגל.

הרכב ועדת מחקר

ועדת מחקר והשתלמויות תמנה 5 חברים:
• יו״ר הועדה – נשיא
• סגן ומ"מ יו״ר הועדה – ראש רשות המחקר
• שלושה חברי סגל אקדמי בכיר, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, בעלי ניסיון מחקרי משמעותי אשר ימונו ע"י נשיא המכללה באישור המועצה האקדמית
• מנכ"ל המכללה או נציג מחלקת הכספים שישמש כמשקיף
• מנין חוקי לקיום ישיבות הועדה הינו השתתפות היו״ר או סגן הועדה, ושני חברים נוספים לפחות, לא כולל משקיף
• העתקי הפרוטוקולים של ישיבות ועדת מחקר והחלטותיה יימסרו לנשיא המכללה, דיווח שנתי יימסר למועצה האקדמית ע"י ראש רשות המחקר
• העתקי הפרוטוקולים של ועדת מחקר והשתלמויות יהיו פתוחים לעיון במשרד רשות המחקר לחברי הסגל
• הוועדה תתמנה ל-3 שנים. חבר ועדת מחקר שסיים את תקופת כהונתו יוכל להעריך השתתפותו לתקופת כהונה נוספת אחת. מי שכיהן כחבר בוועדת מחקר לאורך שתי תקופות כהונה רצופות לא יוכל לשוב ולכהן כחבר ברשות המחקר אלא רק לאחר הפסקה של שנה.

תפקיד רשות המחקר וועדת המחקר

• לקדם ולהסדיר את פעילויות המחקר במכללה האקדמית אחוה על-ידי יצירת תשתית מחקרית, פיתוח מיומנויות מחקריות של חברי הסגל, מתן סיוע כספי, הנגשת המידע וההנחיות הדרושות לחוקר לשם ביצוע מחקריו, עזרה בגיוס משאבים בארץ ובחו"ל למימון הפעילויות המחקרית.
• אחריות כוללת על הקצאת המשאבים למחקרים (תקציב מחקר אישי) של חברי הסגל האקדמי העובדים בהסכם ות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב) בהתאם לתקנון האקדמי ובכפוף לתקציבים שחושבו בהתאם לנוסחה של ההסכם הקיבוצי משנת 2011 ואושרו ע"י הנהלת המכללה; וכן אישור תקציבי מחקר על-פי קריטריונים שייקבעו לחברי סגל העובדים לפי הסכם משרד החינוך.
• בנוסף לתקציב האישי, הרשות מקצה מדי שנה תקציב כללי שמטרתו העיקרית היא לעודד מחקרים של חברי סגל המכללה, שיש בהם כדי לקדם את מעמדם האקדמי ואת שמה של המכללה.
• רשות המחקר מעניקה לחוקרים תמיכה כספית לביצוע מחקר ומעודדת שיתופי פעולה בתוך המכללה כדי ליצור מסה קריטית של יכולת מדעית וטכנולוגית שתאפשר להתחרות באפקטיביות על מקורות מימון חיצוניים.
• אישור תוכניות המחקר של חברי הסגל והקצאת משאבים נדרשים.
• מעקב אחר הצעות המחקר שאושרו במגמה לוודא שהמחקרים יעמדו בתנאי התקנון והנהלים של הגופים המממנים, ושהדוחות המדעיים יישלחו לקרנות במועדם.
• לפקח על ההקצאה והניצול של תקציב המחקר של המכללה, בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה.
• גיבוש נהלי המחקר במכללה.
• דיון ואישור בקשות חברי הסגל ליציאה לכנסים מדעיים, הפחתת שעות הוראה בכפוף לקריטריונים ולתקציב שאושר; הפחתת שעות הוראה בגין מחקר (מיועד לחברי סגל במסלול העסקה ות"ת).

סדרי עבודה של ועדת מחקר והשתלמויות

1.הוועדה תתכנס במועדים קבועים ובמועדים נוספים בהתאם לצורך, ולא פחות מ-3 פעמים בשנה.
2.תוכניות מחקר עבור תקציבי מחקר אישיים תוגשנה לרשות המחקר לפני שנה"ל, עד 1 לספטמבר.
3.בקשות לתוספת תקציב עבור פעילויות מחקריות תוגשנה לרשות מחקר עד 1 למאי.
4.רשות המחקר תעדכן את החוקרים ואת מחלקת הכספים באשר להמלצותיה.
5.כספי הסיוע יינתנו לחוקר/ת רק לאחר אישור בכתב של הוועדה, כאשר סיכום דיון מאושר של ישיבת הוועדה יועבר למחלקת הכספים לצורך הכנת דף תקציב.
6.רשות המחקר של המכללה תנהל מעקב אחרי ניצול תקציבי מחקר.
7.בקשה שהוגשה לוועדה על-ידי אחד מחבריה תידון שלא בפניו על ידי חברי הוועדה הנותרים.
8.החוקרים יגישו דיווח מדעי שנתי/מסכם, שיפרט את העבודה שנעשתה עם דגש על ממצאי המחקר וסיכום. כמו כן יצוין אם יש כוונה להגיש או הוגשה הצעת מחקר לקרן חיצונית ו/או תוצאות המחקר שבוצע הוגשו לפרסום. היקף הדו"ח לא יעלה על 3 עמודים ויוגש לרשות המחקר עד ה-15.9 (לא תתקבלנה בקשות מימון עבור שנה הבאה ללא הגשת הדו"ח).

נוהל שינוי התקנון ואופן הגשת ערעור על החלטות רשות המחקר

1. שינויים בתקנון יובאו לאישור המועצה האקדמית.
2. מרצה המבקש להגיש ערעור על החלטות ועדת המחקר יגיש ערעור בכתב לרשות המחקר. רשות המחקר תבדוק את הערעור מול הנהלת המכללה (נשיא, מנכ"ל וראש רשות המחקר)