נוהל בקשה להגשת עבודה באיחור

עפ"י התקנון האקדמי פרק בחינות, עבודות וציונים: עבודה המוגשת לאחר תאריך ההגשה תחשב כהגשה באיחור. הגשה באיחור תתאפשר בהתאם לכללים הבאים:

א. הגשה באיחור ללא קנס בשל אירוע מזכה עפ"י התקנון
במקרים הבאים בלבד: אשפוז, אסון משפחתי, נישואין, לידה/שמירת הריון/טיפולי פוריות, או מילואים ניתן להגיש עבודה באיחור ללא קנס עפ" י לוחות הזמנים המוגדרים בתקנון האקדמי. להלן התהליך:
1. הסטודנט יפנה בדוא"ל למרצה ויבקש אישור להגיש את העבודה באיחור, לפני מועד הגשת העבודה.
2. הסטודנט יגיש בקשה לטיפול בפורום "בקשה להגשת עבודה באיחור" בצירוף אישור המרצה ומסמכים רלבנטיים. ללא מסמכים לא תיבדק הבקשה. (מידע אישי לסטודנט – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – בקשה להגשת עבודה באיחור).
3. בקשת הסטודנט תיבדק ובמידה ועמד בתנאים המצוינים בתקנון האקדמי, יקבל אישור עם תאריך הגשה. במידה ולא עמד בתקנון יופנה לוועדת חריגים אקדמית.
4. הסטודנט יעביר למרצה בדוא"ל את אישור הפורום.
5. המרצה יפתח לסטודנט את האפשרות להעלות את העבודה ל-Moodle עד התאריך הרשום באישור הפורום

ב. הגשה באיחור בתשלום קנס
עד שלושה שבועות איחור בלבד ממועד ההגשה הרשמי.
הגשת העבודה מותנית בקבלת אישור מהמרצה ובתשלום קנס של 100 ₪ במדור שכ"ל.
תהליך:
1. הסטודנט יפנה למרצה בדוא"ל מראש ויבקש אישור להגיש את העבודה באיחור.
2. במידה והמרצה הסכים הסטודנט יגיש בקשה לטיפול בפורום "בקשה להגשת עבודה באיחור" בצירוף אישור המרצה. (מידע אישי לסטודנט – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – בקשה להגשת עבודה באיחור).
3. עם קבלת אישור הבקשה (במידה ועמד בהנחיות ובזמנים) על הסטודנט להסדיר תשלום קנס בתחנת המידע האישי.
שימו לב! הטיפול בבקשה עד חמישה ימי עבודה.
4. הסטודנט יעביר למרצה בדוא"ל את אישור הפורום, כל זאת עד תאריך ההגשה שנקבע על ידי המרצה (אם קבע) ולא יאוחר משלושה שבועות מתאריך ההגשה הרשמי.
5. המרצה יפתח לסטודנט את האפשרות להעלות את העבודה ל-Moodle עד התאריך הרשום באישור הפורום.

מעל שלושה שבועות איחור ממועד ההגשה הרשמי.
איחור מעל שלושה שבועות ועד למועדים המוגדרים בתקנון האקדמי מותנה באישור מרצה ובכפוף לאישור ועדת חריגים אקדמית ובתשלום קנס של 250 ₪ במדור שכ"ל.
להלן התהליך:
1. הסטודנט יפנה לוועדת חריגים אקדמית (מידע אישי לסטודנט – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – ועדת חריגים אקדמית).
2. עם קבלת אישור הבקשה (במידה ועמד בהנחיות ובזמנים) על הסטודנט להסדיר תשלום קנס בתחנת המידע האישי
3. הסטודנט ישלח למרצה בדוא"ל את אישור ועדת חריגים אקדמית להגשה באיחור.
4. המרצה יפתח לסטודנט את האפשרות להעלות את העבודה ל-Moodle עד התאריך הנקוב באישור הוועדה