שיטות סטטיסטיות

שם המרצה: ד"ר עידו צוריםעידו צורים
מטרות הקורס:

הקניית ידע ומיומנות בכלים סטטיסטיים בסיסיים ככלי במחקר הביולוגי.


תיאור הקורס:

 • סטטיסטיקה תיאורית- ארגון, עיבוד והצגת נתונים.
 • אמידה, אומד נקודתי ורווח בר סמך- תוחלת, שונות, פרופורציה.
 • בחינת השערות על מדגם אחד ביחס לתוחלת, קשר בין גודל מדגם לעצמת המבחן.
 • בחינת השערות על מדגם אחד ביחס לשונות, שיעור תופעה (בינומי).
 • השוואת מדגמים עם שונויות זהות, בחינת השערות ביחס לשוויון שונויות, התפלגות F
 • השוואת מדגמים עם שונויות שונות.
 • בחינת השערות ביחס לשיעור תופעה בשני מדגמים. מבחן אי-תלות. שיטות נורמאלית (בהנחת רציפות) ומבחן חי בריבוע.
 • מבחן חי בריבוע לטיב ההתאמה (של הנתונים במדגם למודל הסתברותי מסוים)
 • רגרסיה ליניארית. הסקה על משמעותיות סטטיסטית של התאמה של ישר לרגרסיה לנתונים.
 • מקדם המתאם.
 • ניתוח שונות ANOVA
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.