ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות ע"י הסטודנט באמצעות הודעה בכתב בלבד. 
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר-לימוד. ביטול הרשמה למדור מידע ורישום, הפסקת לימודים למנהל סטודנטים. ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים באמצעות הפקס, הדואר או המייל. באחריות הסטודנט לוודא שההודעה אכן התקבלה. טופס הפסקת לימודים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכללה.

 

חיוב שכר-לימוד במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו או שהופסקו לימודיו ע"י המכללה במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל הנחה/מלגה הרי שאלה יבוטלו ועליו להחזירן.
דמי הרשמה ששולמו ע"י הסטודנט לא יוחזרו בכל מקרה.

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום 30/08/2020 יקבל את מלוא המקדמה ששילם בסך 2,500 ₪

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום 15/09/2020 יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם בסך 1,250 ₪

סטודנט שיודע על ביטול הרשמתו לאחר 15/09/2020 יחוייב במלוא המקדמה - לא יקבל החזר.

 • מועמדים שמועד התשלום שלהם (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 30/08/2020 והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכו במלוא המקדמה.
 • מועמדים שיבטלו הרשמתם בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחוייבו במחצית המקדמה.
 • מועמדים שיבטלו לאחר שבועיים מתאריך התשלום - יחוייבו במלוא המקדמה.
 • הפסקת לימודים לאחר תחילת שנה"ל הלימודים יבוצע חישוב עד ליום הפסקת הלימודים בתוספת חודש קנס.
 •  
 • הסכום בו יחויב הסטודנט לא יפחת מגובה המקדמה

ביטול לימודים לאחר 25/05/2021 חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד.

 • סטודנט שיישאר ביתרת חוב לאחר הפסקת לימודיו, ישלים את יתרת החוב בתוך 30 ימים. לאחר 30 ימים יחויב התשלום בריבית פיגורים בגובה 0.1% לשבוע בנוסף להפרשי הצמדה למדד.
 • הודעה על יתרת שכר-לימוד תישלח לסטודנט ע"י מדור שכר-לימוד. לסטודנט שבכרטיסו יתרת זכות החזר יבוצע בתוך 30 ימים מתאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.
 • ההחזר יבוצע לח-ן הבנק של הסטודנט.
 • כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ועד ליום הפסקת הלימודים.
 • סטודנט ששילם את שכר הלימוד מהפיקדון בקרן חיילים משוחררים, ההחזר יעשה בהמחאה לפקודת הקרן. ההמחאה תשלח לסטודנט ועליו להפקיד את ההמחאה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הקרן.
 • הודעה על הפסקת לימודים במהלך השנה, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול של הזכות למלגה, לפיכך יתכן וייווצר חוב כספי.
 • הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר-לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים ולא השתתף בבחינות.
 •  
 • סטודנטים חדשים שנרשמים לסמסטר ב' ומודיעים על הפסקת לימודים עד ה-20/02/2021 תוחזר להם מלוא המקדמה.
 • המודיעים על הפסקת לימודים בין ה–21/02/2021 לבין 07/03/2021, תוחזר להם מחצית המקדמה.
 • מיום פתיחת הסמסטר 08/03/2021 אין החזר מקדמה והחזר שכר לימוד יחושב בהתאם לנהלי שכר לימוד.
 • *במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

 

הפסקת לימודים בשבתון
מורה משתלם בשבתון שיפסיק לימודיו יודיע לקרן ההשתלמות את תאריך עזיבתו. הסטודנט יישא בהוצאות הלימוד על פי נוהל הפסקת לימודים המופיע לעיל. היה וקרן ההשתלמות העבירה שכר-הלימוד ביתר, תחזיר המכללה לקרן את הסכום שהועבר בהתאמה.