ועדת חריגים

במכללה קיימת ועדת חריגים בנושא שכר לימוד. הוועדה מתכנסת אחת לחודש. הוועדה מטפלת בפניות של סטודנטים המערערים על חיוב שכר-הלימוד או אגרות החובה או כל חיוב אחר. כדי שהועדה תדון, בפניה על הסטודנט למלא טופס פניה באתר האינטרנט של המכללה. עדיף ורצוי לצרף מסמכים המאמתים את הטענה. במקרה של ערעור על רקע בריאותי או עקב שרות מילואים הפניה לא תידון ללא המצאת מסמכים מתאימים. תשובת הוועדה תשלח דרך אתר האינטרנט. סטודנט שאינו פעיל יותר במכללה יכול להגיש  פניה לוועדת חריגים על-גבי טופס פניה לועדת חריגים. התשובה תשלח לבית הסטודנט על-פי הכתובת המצוינת ע"ג הפניה. זכותו של הסטודנט לערער על החלטת ועדת חריגים בפני ועדת חריגים ערעור. הליך הפניה לוועדת חריגים ערעור כמוסבר לעיל.