ועדת חריגים

במכללה קיימת ועדת חריגים בנושא שכר לימוד. הועדה מתכנסת אחת לחודש. הועדה מטפלת בפניות של סטודנטים המערערים על חיוב שכר-הלימוד או אגרות החובה או כל חיוב אחר. כדי שהועדה תדון בפניה על הסטודנט למלא טופס פניה באתר האינטרנט של המכללה. עדיף ורצוי לצרף מסמכים המאמתים את הטענה. במקרה של ערעור על רקע בריאותי או עקב שרות מילואים הפניה לא תידון ללא המצאת מסמכים מתאימים. תשובת הועדה תשלח דרך אתר האינטרנט. סטודנט שאינו פעיל יותר במכללה יכול להגיש פניה לועדת חריגים על-גבי טופס פניה לוועדת חריגים. התשובה תשלח לבית הסטודנט על פי הכתובת המצוינת ע"ג הפניה. זכותו של הסטודנט לערער על החלטת ועדת חריגים בפני ועדת חריגים ערעור. הליך הפניה לועדת חריגים ערעור כמוסבר לעיל.