תקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"א

הסבר כללי ומידע

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים במכללה האקדמית אחוה. 
חוברת זו כוללת מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. 
המידע כתוב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים. 
הינך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליך בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאג לעדכן את מרכז שרות לסטודנט במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
תשלום שכר הלימוד במלואו או תשלום המקדמה מהווה תנאי לרישום לקורסים לשנה"ל תשף. 
סטודנט החייב שכר לימוד  תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום המקדמה מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 25.10.20
מיקום הסעיף: 1

פניות לבירורים

קופת מדור שכר-לימוד פתוחה
בימים א'-ה' בין השעות 08:30 –12:00 והן בין 14:30- 15:30

מענה טלפוני :
בימים א'-ה' בין השעות:  09:00 – 11:30 והן בין השעות 16:00-15:00. בטלפון : 3622*

בימי ו' ובערבי חג אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני
מען למכתבים:
המכללה האקדמית אחוה
ד.נ. שקמים 7980400.
בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון.
ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני ta@achva.ac.il או בפקס - 08-8588008
 

 

 

מיקום הסעיף: 2

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשפ"א על 13,780 ש"ח צמוד למדד יולי 2020.
סטודנט אשר ערך מערכת לימודים מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשפ"א על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.
כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי  2020.

גובה שכר לימוד תשפ"א

מיקום הסעיף: 3

הפחתה בשכר לימוד

בהתאם להחלטת "ועדת וינוגרד" בשנה"ל תשפ"א יופחת שכר הלימוד הבסיסי השנתי ב- 26% ויעמוד על סך 10,198 ₪ (להלן " שכר לימוד מופחת").
סטודנט הלומד בבית הספר למדעים, שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 18 נק"ז, ההפחתה תבוטל.
סטודנט הלומד בבית הספר לחינוך, שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 10 ש"ש, ההפחתה תבוטל.
גובה ההפחתה בשנה"ל תשפ"א לשכר הלימוד הבסיסי המלא הינה 3,582 ₪.
מיקום הסעיף: 3

הרכב שכר לימוד

תואר ראשון B.Ed. בחינוך
בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר-לימוד אחד מלא מופחת ללא קשר למספר הש"ש במערכת האישית ובסה"כ ישלם הסטודנט במשך 4 שנים 400% שכר-לימוד.
 
סטודנטים בתוכנית מצויינים
יחויבו בכל שנה ב- 100% שכר-לימוד ובסה"כ ישלמו במהלך שלוש שנות לימודיהם 300% שכר-לימוד. בשנים א'-ג' יחויבו לשלם מקדמה בלבד ויפקידו המחאת פיקדון בגובה המלגה שתוענק להם ממשרד החינוך ושטר בטחון חתום על-ידי שני ערבים על הפרש שכר הלימוד עד לגובה שכר הלימוד הבסיסי.
פרטים והסברים ישלחו לזכאים במועד מאוחר יותר.
 
הסבת אקדמאים להוראה/הרחבת הסמכה
בתוכנית זו נכללים סטודנטים בוגרי אוניברסיטאות או מכללות אקדמיות בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה ולהסבת מסלול. סטודנט הלומד בתכנית להסבת אקדמאים ישלם בכל שנה לפי מספר ש"ש אליהן נרשם. עבור כל ש"ש ישלם 574.16 ₪.
 
תואר ראשון B.A. ו- B.Sc בית הספר למדעים
בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר-לימוד אחד מלא מופחת ללא קשר למספר הנק"ז במערכת האישית ובסה"כ ישלם הסטודנט במשך 3 שנים 300% שכר-לימוד.
סטודנטים במסלול הפרעות בתקשורת יחויבו ב100% שכ"ל בשלוש השנים הראשונות ו 50% שכ"ל בשנה הרביעית. סה"כ 350% שכר לימוד.
 
תואר שני M.Ed. בחינוך/M-Teach 
בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר לימוד בסיסי מלא.
גובה שכר לימוד  בתוכניות M.E.d/ M-Teach הוא 200%.
משך תכנית הלימודים התקנית לתואר שני הוא שנתיים, כאשר שכר לימוד לשנה הוא 100%.  
השלמות נוספות שיידרש הסטודנט לבצע על מנת להתקבל ללימודי התואר יחויבו עפ"י מספר השעות 
574.16 ₪ ל 1 ש"ש 
 
לימודי המשך 
מורה מוסמך הלומד ל-B.Ed ישלם עבור 16 ש"ש ראשונות, 100% שכר לימוד.
עבור תכנית לימודים של 17 ש"ש ל-32 ש"ש – 430.63 ₪ לכל ש"ש.
עבור תכנית לימודים של 33 ש"ש עד 45 ש"ש – 530 ₪ לכל ש"ש.
מקסימום עד 200% שכר לימוד.
 
לימודים במסגרת השבתון
תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות לסטודנטים בשנת שבתון:
1. יש להדפיס את טופס ההרשאה של הקרן אליה את/ה שייכ/ת.
 
2. בנוסף יש להדפיס ולמלא את הטופס:
 
3. לצרף את הטופס מטעם קרן השבתון "בקשה לאישור תכנית הלימודים לשנה”ל תשפ"א" (טופס מס' 2) 
 
את שלושת הטפסים המקוריים יש לשלוח למכללה בדואר, לכתובת: 
 
לכבוד:
מדור שכר לימוד
מכללה אקדמית אחוה
ד.נ.שקמים 7980400
 
*באחריות הסטודנט/ית לוודא קבלת הטפסים.
 
קרן ההשתלמות אינה משלמת עבור תשלומים שהם מעבר לשכר הלימוד כמו: אגרות חובה ורשות, קורסי אנגלית, ותשלומים נלווים כגון: חזרות על קורסים, הגשת עבודות ו/או סמינריון באיחור ו/או פיצול לימודים. תשלומים אלו יחולו על הסטודנט וישלמו על ידו. את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למדור שכר לימוד/בתחנת המידע האישי בפורטל הסטודנטים.
לידיעת הסטודנטים: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.
 
 
מיקום הסעיף: 5

אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

 

  תעריף   הערות
שמירה מוסדית שנתי 400 ש"ח התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.
ביטוח תאונות אישיות 34 ש"ח תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"א הינה מ-30.9.21-1.10.20. לצפייה בפוליסת הביטוח
סיורים וימי עיון 250 ש"ח סטודנטים סדירים להכשע"ה בשנים א'-ג'
  250 ש"ח סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים שנה ראשונה ללימודיהם
  250 ש"ח סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה
תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט ואילך יחויב כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב- 10 ₪ לשנה. תשלום שיועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג ולא ניתן לבטלו
נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים
המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: זיוי בלומברג zivi_b@ACHVA.AC.IL
 
 

אגרות רשות

 

מנוי חניה שנתי 400 ₪ 
סטודנט המעוניין לקבל מנוי חניה שנתי למגרש החניה של המכללה יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא>מידע אישי>אפשרויות נוספות>רכישת שירותים>רכישת מנוי לחניה. יש לגשת עם טופס הבקשה למזכירת מחלקת תפעול – בנין 3 – לשם קבלת תו החניה.
תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החנייה לא יודבק על השמשה הקדמית יחויב ביציאה ב- 8 ₪.
ניתן לקבל תו חנייה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.
על הסטודנט להציג רישיון רכב של שני הרכבים ותעודת זהות לשם אימות נתונים. 
המאבד את תו החניה, ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה.
 
מנוי חניה לסמסטר ב'+ג' 200 ₪ בלבד.
סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות זכאים לחנות במגרש החניה של הסטודנטים ללא תשלום. לשם קבלת התו יש לפנות למחלקת תפעול בבניין 3 לאילנה ענקי ולהציג תו נכה ואישור מהביטוח הלאומי המציין שהנכות היא על רקע ניידות.
חברי אגודת הסטודנטים זכאים להנחה של 200 ₪. 50% מעלות מנוי החניה , ההנחה תתבצע בכרטיס הגביה כחודש לאחר תחילת הלימודים.
עלות חניה יומית 8 ₪.
**במהלך השנה צפוי שינוי במתווה החניה וברכישת מנוי חניה לאור המעבר הצפוי לחניון אוטומטי, פרטים ועדכונים ישלחו בהמשך.                                  
 
חברות באגודת הסטודנטים 252 ₪ 
החיוב עבור חברות באגודת הסטודנטים יעשה על ידי מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד
במסגרת החברות באגודת הסטודנטים יינתנו ההטבות הבאות:
הנחה של 200 ₪ בחניית הסטודנטים לרוכשים מנוי חניה שנתי, לרוכשים מנוי לסמסטר ב'+ג' הנחה של 100 ₪.
כרטיסיית חניה של 20 חניות בעלות 130 ₪.
כניסה להופעות בחינם
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 187 ₪ בלבד כדמי רווחה.
 

ביטול חברות באגודת הסטודנטים

סטודנטים המעוניינים לבטל את החברות באגודת הסטודנטים לשנה"ל תשפ"א יכנסו לתחנת המידע האישי > אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> ביטול אגרת רווחה.
ניתן לבטל את אגרת הרווחה עד לתאריך 25.11.20 בלבד. 
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה, לאגודת הסטודנטים.
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' בשנה"ל תשפ"א יוכלו לבטל את החברות באגודת הסטודנטים – עד שבועיים מתחילת סמסטר ב'. עד לתאריך 22.3.21
 
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.
 
אגרת שירות SMS (מסרונים) 35 ₪ 
סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.
 
מיקום הסעיף: 10

עלות קורסי פטור באנגלית, עברית וקורסים ללא נק"ז

קורסי אנגלית

רמת הקורס עלות במהלך השנה
טרום בסיסי א'  2,100
טרום בסיסי ב' 1,700
בסיסי 1,600
מתקדמים א' 1,350
מתקדמים ב' ללא עלות

 

קורסי פטור בלשון בבית הספר לחינוך

יסודות ההבנה והבעה - 1,155 ₪.

 

קורסי הכנה במתמטיקה

מבוא למתמטיקה 1,050 ₪.

מיקום הסעיף: 12

שכר לימוד לסמסטר קיץ

שכר הלימוד לסמסטר קיץ נגבה ביחד עם שכר הלימוד השנתי. לסמסטר קיץ אין תקופת שינויים  ועל כן אין החזר תשלום עבור קורסי קיץ למי שביטל לימודיו או הפסיק ללמוד בקורס.

תעריף עבור קורסי קיץ מרוכזים יעודכן בהמשך.

מיקום הסעיף: 17

שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לצבירה לתואר

סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לקראת תואר ישלם דמי הרשמה בסך 300 ₪. עבור כל נק"ז (נקודת זכות) 500  ואגרות חובה בסך 238  (שמירה וביטוח תאונות אישיות)

ניתן להירשם לקורסים עד 10 נק"ז
סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-37 נק"ז 
תעריפי קורסי אנגלית לסטודנט חיצוני בקיץ יפורסמו בהמשך.
עבור קורסי אנגלית מרוכזים הנלמדים בקיץ יש לשלם את כל שכ"ל עבור הקורס מראש.
 

ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני: 

הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות ע"י הסטודנט בכתב בלבד. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם למעט דמי רישום. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחויב ב 50% מעלות הקורס. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר.
מיקום הסעיף: 18

שובר לתשלום מקדמה

תשלום המקדמה מהווה תנאי לייעוץ ורישום לקורסים לשנה"ל תשפ"א.

סטודנטים הלומדים במכינות הייעודיות או בקורסי מבוא/קדם הנדרשים ללימודי התואר, שהתקבלו במעמד "על-תנאי" ואמורים לסיים בהצלחה את לימודי המכינה/קורסי הקדם, יהיו זכאים להחזר מלא של מקדמת שכר הלימוד במידה ולא סיימו בהצלחה את הנדרש לקבלה לתואר.

מיקום הסעיף: 22

הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

סטודנט שילמד בשנה"ל תשפ"א בהיקף לימודים מלא וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש: בשובר/אשראי בתשלום אחד, צ'ק מזומן או בהעברה בנקאית עד 15.10.20 כולל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכ"ל. אין הנחה על תשלומים נלווים. סטודנט שהתקבל בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים יהיה זכאי להנחה, בתנאי ששילם את יתרת שכר הלימוד בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכ"ל בסיסי מופחת בלבד.

ללומדים לתואר שני, הסבת אקדמאים ההנחה תינתן משכר הלימוד הבסיסי המלא.

הפרשי הצמדה
גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.

ההצמדה למדד חלה עד לפירעון כל התשלומים

סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים, בצ'קים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף השנה, לאחר שיפרעו כל התשלומים.
 

מיקום הסעיף: 23

הסדר שכר לימוד ואפשרויות תשלום

א. באמצעות "הסדר מימון" בפריסת תשלומים רחבה ללא ריבית וללא הצמדה* 
המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים ,החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה.
כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט. 
 
סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר:
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן : 03-9635856 
 
*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מעת לעת , וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת. 
במידה  וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום "הסדר המימון" יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחויב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה. 
 
ב. הוראה לחיוב חשבון הבנק
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מ- 16/11/2020 ועד 16/06/2021 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
תשלום שכר לימוד שלא יכובד ע"י הבנק, יגבה בתוספת 26 ₪ עמלה (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק) ויצורף ליתרת שכר לימוד שתחולק למספר התשלומים הנותרים. לידיעה-התשלום החודשי יגדל. אי כיבוד שני תשלומים רצופים יגרום לבטול הוראת הקבע.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ–16/08/2021.
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת  תשלום מלוא שכר הלימוד. 
שימו לב: הוראת קבע בבנק הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. 
 
ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי
למעוניינים בתשלומים באשראי - שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה. התחשבנות סופית תיערך בסמסטר ב'.
על הסטודנט לדאוג למסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. ניתן לשלם ב-8 תשלומים. תשלום אחרון לא יאוחר 16/06/2021
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם באשראי ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ–16/08/2021.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
ד. תשלום באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי 
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מ-16/11/20 ועד 16/06/2021 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה.
יש לעדכן הסדר הוראת קבע באשראי דרך פורטל מידע אישי:
יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון> כפתור "הסדרים" > יש להתייצב על התחום וללחוץ על אייקון  (עדכון הסדר).
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז ולבחור את מספר התשלומים הרצוי.
(מקסימום 8 תשלומים, תשלום ראשון החל מתאריך 16.11.2020)
שימו לב: הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. 
ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך אתר האינטרנט של המכללה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע  באשראי ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מ–16/08/2021
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום  מלוא שכר הלימוד. 
 
ה. תשלום באמצעות המחאות
ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד ל 8 המחאות, המחאה אחרונה לא יאוחר מתאריך 16/06/2021
המחאה שלא תכובד על ידי הבנק, תחויב בעמלה של 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהמחאות ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מ-6/08/2021
 
ו. תשלום באמצעות שוברי תשלום
ניתן לשלם באמצעות ארבעה שוברי תשלום בלבד.
את השובר ניתן לשלם באתר האינטרנט של המכללה או להדפיסו בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3 ולשלמו בסניפי הבנקים.
השוברים נמצאים באתר המכללה בתחנת המידע האישי. לא ישלחו שוברים בדואר.
 
ז. תשלום באמצעות פיקדון
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים צריך להגיש בקשה באזור האישי באתר הקרן לחיילים משוחררים ולהזין את פרטים כפי שמופיעים ע"ג השובר. השובר יישלח בתחילת שנת הלימודים לדוא"ל של הסטודנט כקובץ PDF. 
בתום התהליך התשלום יועבר ישירות למכללה. סטודנט שאין ברשותו את היתרה לתשלום השובר שמופיע במידע האישי מתבקש לפנות למדור שכ"ל להנפקת שובר מעודכן בהתאם ליתרתו בקרן.  
 
ח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט
לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא.
יש להיכנס למידע אישי לדף חשבון > תשלומים (סרגל כלים עליון משמאל).
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימון V:
תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
תשלום שובר מקדמה או
תשלום שובר יתרת חוב או
יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן- בצד ימין של אותה שורה לסמן V לבצוע.
יש לגלול את הדף כלפי מטה > המשך לביצוע התשלום.
לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.
קבלה מקורת תישלח לאחר ביצוע עסקת אשראי לכתובת דוא"ל המעודכנת בכרטיס האישי של הסטודנט.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
ט. תשלום באמצעות העברה בנקאית
פרטי חשבון המכללה:
בנק דיסקונט
סניף 153
מספר חשבון: 1148828
לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה בציון פרטי הסטודנט לפקס או למייל ta@achva.ac.il מדור שכר לימוד.
שימו לב: עדכון העברה בנקאית בכרטיס הגבייה (לאחר שליחת האישור העברה ) אורכת 2 ימי עבודה.
 
י. תשלום באמצעות אפליקציית המכללה – LEARNET 
בכניסה לאפליקציה יש להזין שם משתמש וסיסמא > תפריט אישי> תשלומים>לבחור את תחומי הלימוד >סוג תשלום> הזנת פרטי כרטיס אשראי ומספר תשלומים. 
 
*שימו לב, סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה ייחסמו.

 

מיקום הסעיף: 25

תשלום שכר לימוד על ידי גורם חוץ

ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת, על סמך הסכמים עם גורמים שונים, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 

סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים בהמשך, יפנו אישית עם טופס התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.

סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:

 • דמי רישום.
 • אגרות חובה.
 • אגרות רשות.
 • קורסי אנגלית (למעט מנהל סטודנטים המשלם חלק מקורסי האנגלית).
 • קורסים חוזרים.
 • פיצול לימודים.
 • הגשת עבודות / פרויקט / סמינריון באיחור.

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

מיקום הסעיף: 26

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים.
בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום.
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום.
מיקום הסעיף: 27

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים.
לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים.
יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו. 
יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט לאחר אימות ואסמכתא בהתאם.
מיקום הסעיף: 28

כרטיס נבחן

לקראת תקופת הבחינות בסיום כל סמסטר, יפיק כל סטודנט כרטיס נבחן באמצעות אתר האינטרנט של המכללה. הנחיות על דרך הפקת כרטיס הנבחן יופיעו באתר בסמוך למועד הבחינות.
סטודנט יוכל להפיק כרטיס נבחן רק אם שילם את חובותיו הכספיים נכון ליום הפקת הכרטיס.
למען הסר ספק, זכותו של נושא כרטיס הנבחן להשתתף בבחינות  מותנית במילוי הדרישות האקדמיות והמנהליות. אין בכרטיס הנבחן כדי לשמש קבלה או אישור על תשלום מלוא שכר לימוד ו/או סילוק מלוא החובות הכספיים למכללה.
ניתן להוריד כרטיס נבחן מאתר האינטרנט של המכללה, ללא תשלום. לקראת סוף כל סמסטר מפרסם מדור שכר לימוד את התאריכים בהם  ניתן להוריד כרטיס נבחן מהאתר. אנו מייעצים לכל סטודנט להוריד כרטיס נבחן ולצלמו מספר פעמים. בשלב מסוים לא ניתן יהיה להוריד יותר כרטיס נבחן. 

מיקום הסעיף: 29

שינוי מסלול ו/או התמחות

סטודנט העובר מסלול ו/או התמחות ו/או חוג ו/או מחלקה  ישלם תעריף מלא עבור הקורסים שלא הוכרו במסלול החדש. החישוב יעשה בשנה העוקבת לשינוי מסלול / התמחות.
מיקום הסעיף: 30

סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר-לימוד תיערך לפי הענקת התואר עם הגשת בקשה להכנת אישור זכאות לתואר/תעודה.

חיוב שכר-לימוד ייעודכן בהתאם להיקף הלימודים בפועל במכללה ובכפוף לנוהלי שכר לימוד.

סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך בסיום הלימודים במכללה.

מיקום הסעיף: 32

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות ע"י הסטודנט באמצעות הודעה בכתב בלבד. 
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר-לימוד. ביטול הרשמה למדור מידע ורישום, הפסקת לימודים למנהל סטודנטים. ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים באמצעות הפקס, הדואר או המייל. באחריות הסטודנט לוודא שההודעה אכן התקבלה. טופס הפסקת לימודים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכללה.

 

חיוב שכר-לימוד במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו או שהופסקו לימודיו ע"י המכללה במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל הנחה/מלגה הרי שאלה יבוטלו ועליו להחזירן.
דמי הרשמה ששולמו ע"י הסטודנט לא יוחזרו בכל מקרה.

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום 30/08/2020 יקבל את מלוא המקדמה ששילם בסך 2,500 ₪

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום 15/09/2020 יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם בסך 1,250 ₪

סטודנט שיודע על ביטול הרשמתו לאחר 15/09/2020 יחוייב במלוא המקדמה - לא יקבל החזר.

 • מועמדים שמועד התשלום שלהם (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 30/08/2020 והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכו במלוא המקדמה.
 • מועמדים שיבטלו הרשמתם בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחוייבו במחצית המקדמה.
 • מועמדים שיבטלו לאחר שבועיים מתאריך התשלום - יחוייבו במלוא המקדמה.
 • הפסקת לימודים לאחר תחילת שנה"ל הלימודים יבוצע חישוב עד ליום הפסקת הלימודים בתוספת חודש קנס.
 •  
 • הסכום בו יחויב הסטודנט לא יפחת מגובה המקדמה

ביטול לימודים לאחר 25/05/2021 חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד.

 • סטודנט שיישאר ביתרת חוב לאחר הפסקת לימודיו, ישלים את יתרת החוב בתוך 30 ימים. לאחר 30 ימים יחויב התשלום בריבית פיגורים בגובה 0.1% לשבוע בנוסף להפרשי הצמדה למדד.
 • הודעה על יתרת שכר-לימוד תישלח לסטודנט ע"י מדור שכר-לימוד. לסטודנט שבכרטיסו יתרת זכות החזר יבוצע בתוך 30 ימים מתאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.
 • ההחזר יבוצע לח-ן הבנק של הסטודנט.
 • כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ועד ליום הפסקת הלימודים.
 • סטודנט ששילם את שכר הלימוד מהפיקדון בקרן חיילים משוחררים, ההחזר יעשה בהמחאה לפקודת הקרן. ההמחאה תשלח לסטודנט ועליו להפקיד את ההמחאה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הקרן.
 • הודעה על הפסקת לימודים במהלך השנה, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול של הזכות למלגה, לפיכך יתכן וייווצר חוב כספי.
 • הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר-לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים ולא השתתף בבחינות.
 •  
 • סטודנטים חדשים שנרשמים לסמסטר ב' ומודיעים על הפסקת לימודים עד ה-20/02/2021 תוחזר להם מלוא המקדמה.
 • המודיעים על הפסקת לימודים בין ה–21/02/2021 לבין 07/03/2021, תוחזר להם מחצית המקדמה.
 • מיום פתיחת הסמסטר 08/03/2021 אין החזר מקדמה והחזר שכר לימוד יחושב בהתאם לנהלי שכר לימוד.
 • *במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

 

הפסקת לימודים בשבתון
מורה משתלם בשבתון שיפסיק לימודיו יודיע לקרן ההשתלמות את תאריך עזיבתו. הסטודנט יישא בהוצאות הלימוד על פי נוהל הפסקת לימודים המופיע לעיל. היה וקרן ההשתלמות העבירה שכר-הלימוד ביתר, תחזיר המכללה לקרן את הסכום שהועבר בהתאמה.

מיקום הסעיף: 33

מלגות

המכללה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים. כרטיס הגביה של הסטודנט מזוכה בגובה המלגה. סטודנט שימצא ביתרת זכות בסוף שנה"ל היתרה תעבור לשנה"ל הבאה.

סטודנט המסיים לימודיו או מפסיק לימודיו ונמצא לאחר שמולא טופס סיום חובות כי קיימת יתרת זכות בכרטיס הגבייה, יתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט.

הודעה על הפסקת לימודים במהלך השנה, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של מלגות בהן זוכה חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי למכללה.

מיקום הסעיף: 34

ועדת חריגים

במכללה קיימת ועדת חריגים בנושא שכר לימוד. הוועדה מתכנסת אחת לחודש. הוועדה מטפלת בפניות של סטודנטים המערערים על חיוב שכר-הלימוד או אגרות החובה או כל חיוב אחר. כדי שהועדה תדון, בפניה על הסטודנט למלא טופס פניה באתר האינטרנט של המכללה. עדיף ורצוי לצרף מסמכים המאמתים את הטענה. במקרה של ערעור על רקע בריאותי או עקב שרות מילואים הפניה לא תידון ללא המצאת מסמכים מתאימים. תשובת הוועדה תשלח דרך אתר האינטרנט. סטודנט שאינו פעיל יותר במכללה יכול להגיש  פניה לוועדת חריגים על-גבי טופס פניה לועדת חריגים. התשובה תשלח לבית הסטודנט על-פי הכתובת המצוינת ע"ג הפניה. זכותו של הסטודנט לערער על החלטת ועדת חריגים בפני ועדת חריגים ערעור. הליך הפניה לוועדת חריגים ערעור כמוסבר לעיל.

מיקום הסעיף: 35

שינוי מערכת

שינוי מערכת יתאפשר רק במהלך תקופת השינויים בשבוע הראשון והשני של סמסטר א' ובשבוע הראשון של סמסטר ב' (בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים). סטודנטים יערכו את השינויים באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט.
סטודנט שהוסיף שעות למערכת יחויב בתוספת שכר-לימוד בהתאם לשינוי.
סטודנט שמשלם בהוראת קבע, סכום החיוב החודשי יגדל בהתאם.

מיקום הסעיף: 37

ביטוח לאומי

 • * ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
  * דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  * סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על-ידי מעסיקו.
מיקום הסעיף: 38

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים

הגשת עבודה/פרוייקט/סמינריון באיחור

סטודנט שמאחר בהגשת עבודה/פרויקט/סמינריון, במהלך שנת הלימודים יוכל להגיש את העבודה בתנאים כדלקמן:

 • הגשה של עד שלושה שבועות לאחר המועד שפורסם תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור המרצה ותשלום קנס של 100 ₪.
 • הגשה של עבודות עבור סמסטר א' לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר ב' אך ורק בהינתן קבלת אישור המרצה, אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 350 ₪.
 • הגשה של עבודות עבור סמסטר ב' או קיץ לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר א' בשנה העוקבת אך ורק בהינתן קבלת אישור מהמרצה, קבלת אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 350 ₪.
 • אחרי התאריכים הנ"ל לא ניתן להגיש את העבודה ועל הסטודנט להירשם לקורס זהה או חלופי מחדש, בעלות מלאה ויהיה עליו למלא אחר כל הדרישות האקדמיות הנדרשות בקורס.

אישור אקדמי לדחיית הגשת פרויקט, עבודה ו/או סמינריון אינו מהווה ביטול תשלום הקנס.
הנוהל המלא מפורט בתקנון האקדמי.
 

גרירת לימודים מעבר לשנים תקניות

סטודנט המפצל לימודיו מעבר לשנים התקניות ישלם בכל שנת פיצול תוספת של 10% משכר הלימוד המוסדי המלא (לא מופחת).

שם התוכנית מס' שנים תקניות לתואר
B.Ed סטודנט סדיר 4
B.Ed מורה בפועל עד 32 ש"ש 3
B.Ed מורה בפועל עד 45 ש"ש 4
B.A 3
B.A הפרעות בתקשורת 3.5
B.Sc 3
M.Ed/M-Teach 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 30 ש"ש 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 60 ש"ש 3
הרחבת הסמכה להוראה עד 24 ש"ש 2
הרחבת הסמכה להוראה עד 36 ש"ש 3
B.Ed תכנית מצויינים 3

תקורה על לימודים חלקיים

סטודנט הלומד פחות מ- 50% מערכת (בבדיקה שנתית) ישלם בכל סמסטר תוספת תקורה של 2.5% משכר הלימוד מוסדי מלא (לא מופחת)

חזרה על קורס

סטודנט החייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא, יחוייב בתשלום מלוא עלות הקורס.

ביטול קורס שלא בתקופת השינויים

סטודנט המבטל קורס שלא בתקופת השינויים יחוייב בקנס של 50% מעלות הקורס

מבחן מיון לרמות

מבחן אמיר"ם, מיון לרמות אנגלית - 252 ₪.

ויתור אקדמי
עלות ויתור אקדמי לקורס אחד - 180 ₪.
עלות ויתור לכל קורס נוסף - 15 ₪ עד לתקרה של 4 ויתורים לטופס אחד.
אי השתתפות בבחינות מועד ג' ללא הודעה מראש
סטודנט שאושר לו להבחן במועד ג' ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.

המחאה שלא כובדה
עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
הוראת קבע שלא כובדה
עמלה בגין הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
הוצאת המחאה מהבנק
עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).

אי השתתפות בסיורים לימודיים ללא הודעה מראש

סטודנט שנרשם לסיור ולא הגיע אליו ולא הודיע לפחות 3 ימי עבודה מראש למדור סיורים על אי השתתפותו בסיור, יחוייב בקנס של 50 ₪.

מיקום הסעיף: 39

תעריפי ספריה

סטודנט שאיבד או לא החזיר ספר לספריה יחויב ב-85 ₪ או בעלות הספר בתוספת 10%, הגבוה מביניהם. באפשרותו של הסטודנט לרכוש את הספר שאבד, בעצמו.
סטודנט שהטיפול באי החזרת ספר עבר לטיפול מדור שכר-לימוד יחויב בתוספת לנ"ל ב-25 ₪ דמי טיפול.

מיקום הסעיף: 40

 

חוברות משנים קודמות
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed בחינוך, תש"ף
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed בחינוך, תשע"ח
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed בחינוך, תשע"ז לצפייה בדף האינטרנט
שכר לימוד תואר ראשון  B.Ed בחינוך, תשע"ו
שכר לימוד תואר ראשון  B.Ed בחינוך, תשע"ה