תקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג

הסבר כללי ומידע

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים במכללה האקדמית אחוה. 
חוברת זו כוללת מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. 
המידע כתוב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים. 
הינך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליך בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאג לעדכן את מרכז שרות לסטודנט במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
תשלום שכר הלימוד במלואו או תשלום המקדמה מהווה תנאי לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג. 
סטודנט החייב שכר לימוד  תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום המקדמה מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג  23.10.2022
מיקום הסעיף: 1

פניות לבירורים

קופת מדור שכר-לימוד קבלת קהל: 
ימים א', ג', ד', ה' בין השעות 12:00 -09:30 ובין השעות 15:30 - 14:30 
יום ב' בין השעות 15:30 - 14:30  
מענה טלפוני:
בימים א'-ה' בין השעות: 11:00 – 09:00 ובין השעות 15:30 - 14:30. בטלפון : 3622*
בימי ו' ובערבי חגים אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני.
מען למכתבים:
המכללה האקדמית אחוה
ד.נ. שקמים 7980400.
בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון.
ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני ta@achva.ac.il או בפקס - 08-8588008  

 

 

 

מיקום הסעיף: 2

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשפ"ג על 14,774 ש"ח צמוד למדד יולי 2022.
סטודנט אשר ערך מערכת לימודים מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.
כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי 2022. 
 
מיקום הסעיף: 3

הפחתה בשכר לימוד

בהתאם להחלטת "ועדת וינוגרד" בשנה"ל תשפ"ג יופחת שכר הלימוד הבסיסי השנתי ב- 26% ויעמוד על סך 10,932 ₪ (להלן " שכר לימוד מופחת").
סטודנט הלומד בבית הספר למדעים, שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 18 נק"ז, ההפחתה תבוטל.
סטודנט הלומד בבית הספר לחינוך, שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 10 ש"ש, ההפחתה תבוטל.
גובה ההפחתה בשנה"ל תשפ"ג לשכר הלימוד הבסיסי המלא הינה 3,842 ₪.
מיקום הסעיף: 3

הרכב שכר לימוד

תואר ראשון B.Ed. בחינוך 
בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר-לימוד אחד מלא מופחת ללא קשר למספר הש"ש במערכת האישית ובסה"כ ישלם הסטודנט במשך 4 שנים 400% שכר-לימוד.
סטודנטים בתוכנית מצויינים, יחויבו בכל שנה ב-100% שכר-לימוד ובסה"כ ישלמו במהלך שלוש שנות לימודיהם 300% שכר-לימוד. בשנים א'-ג' יחויבו לשלם מקדמה בלבד ויפקידו המחאת פיקדון בגובה המלגה שתוענק להם ממשרד החינוך ושטר בטחון חתום על-ידי שני ערבים על הפרש שכר הלימוד עד לגובה שכר הלימוד הבסיסי.
פרטים והסברים ישלחו לזכאים במועד מאוחר יותר.
 
הסבת אקדמאים להוראה
בתוכנית זו נכללים סטודנטים בוגרי אוניברסיטאות או מכללות אקדמיות בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה ולהסבת מסלול. סטודנט הלומד בתכנית להסבת אקדמאים ישלם בכל שנה לפי מספר ש"ש אליהן נרשם. עבור כל ש"ש ישלם 615.58 ₪.
 
תואר ראשון B.A. ו- B.Sc בית הספר למדעים
בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר-לימוד אחד מלא מופחת ללא קשר למספר הנק"ז במערכת האישית ובסה"כ ישלם הסטודנט במשך 3 שנים 300% שכר-לימוד.
סטודנטים במסלול הפרעות בתקשורת יחויבו ב-100% שכ"ל בשלוש השנים הראשונות ו-50% שכ"ל בשנה הרביעית. סה"כ 350% שכר לימוד.
 
תואר שני M.Ed. בחינוך/M-Teach 
בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר לימוד בסיסי מלא.
גובה שכר לימוד  בתוכניות M.Ed./M-Teach הוא 200%.
משך תכנית הלימודים התקנית לתואר שני הוא שנתיים, כאשר שכר לימוד לשנה הוא 100%.  
השלמות נוספות שיידרש הסטודנט לבצע על מנת להתקבל ללימודי התואר יחויבו עפ"י מספר השעות 
585.08ש"ח ל-1 ש"ש
 
לימודים במסגרת השבתון
תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות לסטודנטים בשנת שבתון:
1.יש להדפיס את טופס ההרשאה של הקרן אליה את/ה שייכ/ת.
 
2.בנוסף יש להדפיס ולמלא את הטופס:
 
3.לצרף את הטופס מטעם קרן השבתון "בקשה לאישור תכנית הלימודים לשנה”ל תשפ"ג" (טופס מס' 2) 
 
את שלושת הטפסים המקורים יש לשלוח למכללה בדואר, לכתובת: 
לכבוד:
מדור שכר לימוד
מכללה אקדמית אחווה
ד.נ.שקמים 7980400
 
* באחריות הסטודנט/ית לוודא קבלת הטפסים.
 
קרן ההשתלמות אינה משלמת עבור תשלומים שהם מעבר לשכר הלימוד כמו: אגרות חובה ורשות, קורסי אנגלית, ותשלומים נלווים כגון: קורסים חוזרים, הגשת עבודות ו/או סמינריון באיחור ו/או פיצול לימודים. תשלומים אלו יחולו על הסטודנט וישלמו על ידו. את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למדור שכר לימוד , בתחנת מידע אישי בפורטל הסטודנטים.
לידיעת הסטודנטים: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.
 

 

מיקום הסעיף: 5

אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).
ההרשמה לאגרות הרשות הנה באמצעות האינטרנט.(פרט לאגרת רווחה)

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

 

  תעריף   הערות
שמירה מוסדית שנתי 400 ש"ח התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.
ביטוח תאונות אישיות 34 ש"ח תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג הינה מ-30.09.23-1.10.22. לצפייה בפוליסת הביטוח
סיורים וימי עיון 250 ש"ח חייבים בתשלום סטודנטים סדירים להכשע"ה בשנים א'-ג'
  250 ש"ח סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם
  250 ש"ח סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה
תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט ואילך יחויב כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב- 10 ₪ לשנה. תשלום שיועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג ולא ניתן לבטלו
נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים
המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: אורלי דויטש ​gorly@ACHVA.AC.IL
 
 

אגרות רשות

 

מנוי חניה שנתי 400 ₪ 
מנוי חניה לסמסטר ב' ו-ג' 200 ₪ בלבד.
בשלב זה הנהלת המכללה החליטה שלא לגבות תשלום בגין  אגרת חניה עד להסדרת החניון האוטומטי.
פרטים ועדכונים יישלחו בהמשך לכלל הסטודנטים.
 
חברות באגודת הסטודנטים 352 ₪ 
החיוב עבור חברות באגודת הסטודנטים יעשה על ידי מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד
במסגרת החברות באגודת הסטודנטים יינתנו ההטבות הבאות:
*50% מעלות מנוי חניה
*כניסה להופעות בחינם
 
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 264 ₪ בלבד כדמי רווחה.
 
ביטול חברות באגודת הסטודנטים 
סטודנטים המעוניינים לבטל את החברות באגודת הסטודנטים לשנה"ל תשפ"ג ייכנסו לתחנת המידע האישי> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> ביטול אגרות רווחה.
ניתן לבטל את אגרת הרווחה עד לתאריך 23.11.2022 בלבד. 
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה, לאגודת הסטודנטים.  
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' בשנה"ל תשפ"ג יוכלו לבטל את החברות באגודת הסטודנטים – עד שבועיים מתחילת סמסטר ב', עד לתאריך 06.03.2023
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את החברות באגודת הסטודנטים. 
 
אגרת שירות SMS (מסרונים) 35 ₪ 
סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמה. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.
 
מיקום הסעיף: 10

עלות קורסי פטור באנגלית, עברית וקורסים ללא נק"ז

קורסי אנגלית

רמת הקורס עלות במהלך השנה
טרום בסיסי א'  2,100
טרום בסיסי ב' 1,700
בסיסי 1,600
מתקדמים א' 1,350
מתקדמים ב' ללא עלות

 

קורסי פטור בלשון בבית הספר לחינוך

יסודות ההבנה והבעה - 1,231 ₪.

 

קורסי הכנה במתמטיקה

מבוא למתמטיקה 1,050 ₪.

מיקום הסעיף: 12

שכר לימוד לסמסטר קיץ

שכר הלימוד לסמסטר קיץ נגבה ביחד עם שכר הלימוד השנתי. לסמסטר קיץ אין תקופת שינויים  ועל כן אין החזר תשלום עבור קורסי קיץ למי שביטל לימודיו או הפסיק ללמוד בקורס.

תעריף עבור קורסי קיץ מרוכזים יעודכן בהמשך.

מיקום הסעיף: 17

סדנת סטאז'

עלות הסדנה:
א. סטודנטים להכשרת עובדי הוראה (B.Ed.) הלומדים את הסדנה במסגרת לימודיהם (במקביל לשנה ד') לא מחויבים בגין הסדנה.
ב. סטודנטים בוגרי  B.Ed הלומדים את הסדנה בשנה שלאחר סיום לימודיהם ישלמו 1234 ₪ 
ג. סטודנטים הלומדים/למדו הסבת אקדמאים ו/ או לומדים/למדו בתוכניות M.Teach ומשתתפים בסדנה עד שנה מסיום לימודיהם, לא מחויבים בגין הסדנה - נכון לשנה"ל תשפ"ג בלבד.
ד. סטודנטים שלמדו במכללה ומבקשים ללמוד את סדנת הסטאז' בתום שנה ומעלה מסיום לימודיהם וסטודנטים חיצוניים ישלמו 1,234 ₪ בגין הסדנה+ 300 ₪ דמי רישום.
ה. סטודנטים מתכנית רג"ב שילמדו את  סדנת הסטאז' עד שנה מסיום לימודיהם פטורים מתשלום. 
ו. הרישום והתשלום יתבצעו באופן מקוון באתר המכללה.
 
ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים בסדנת סטאז'
א. הודעה על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד.
ב. סטודנט המבטל את הרשמתו עד לפני תחילת הסדנה יקבל את מלוא התשלום ששילם. לסטודנט חיצוני יוחזר התשלום ששולם על הסדנה למעט דמי רישום שלא יוחזרו.
ג. לאחר תחילת הסדנה:
במידה והביטול אינו תלוי בסטודנט יתקיים דיון בוועדת חריגים שכר לימוד לעניין החזרת התשלום.
ד. הודיע הסטודנט על הפסקת לימודיו עד שלושה שבועות מתחילת הסדנה יוחזר 50% מהתשלום לא כולל דמי רישום. 
ה. סטודנטים הנרשמים באיחור, במידה ויודיעו על הפסקת לימודיהם תוך שלושה שבועות מיום קבלתם לסדנה יקבלו 50% החזר מעלות הסדנה ללא דמי רישום. לאחר שלושה שבועות מיום הרשמתם לא יוחזר התשלום.
מיקום הסעיף: 18

שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לצבירה לתואר

סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לתואר ישלם דמי הרשמה בסך 300 ₪ 
עבור כל נק"ז (נקודת זכות)  500 ₪ ואגרות חובה בסך 234 ₪ שמירה וביטוח תאונות אישיות.
ניתן להירשם לקורסים עד 10 נק"ז
סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-37 נק"ז 
 
חיוב עבור קורסי אנגלית לסטודנט חיצוני בסמס' א'+ב' בהתאם לנוהל, תעריפי קורסי אנגלית לסטודנט חיצוני בקיץ יפורסמו בהמשך.
עבור קורסי אנגלית מרוכזים הנלמדים בקיץ יש לשלם את כל שכ"ל עבור הקורס מראש.
 
ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני:
הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות על ידי הסטודנט בכתב בלבד.
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם למעט דמי רישום.
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחוייב ב-50% מעלות הקורס.
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר.
סטודנט במעמד חיצוני (לא מן המניין) המפסיק לימודיו או שהופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא יחוייב בהתאם לנוהל הנ"ל.
מיקום הסעיף: 19

שובר לתשלום מקדמה

תשלום המקדמה מהווה תנאי הכרחי לייעוץ ורישום לקורסים.
 
סטודנטים הלומדים במכינות הייעודיות או בקורסי מבוא/קדם הנדרשים ללימודי התואר, שהתקבלו במעמד 'על-תנאי' ואמורים לסיים בהצלחה את לימודי המכינה/קורסי הקדם, יהיו זכאים להחזר מלא של מקדמת שכר הלימוד במידה ולא סיימו בהצלחה את הנדרש לקבלה לתואר.
מיקום הסעיף: 22

הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

סטודנט שילמד בשנה"ל תשפ"ג בהיקף לימודים מלא וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש בשובר, אשראי בתשלום אחד, צ'ק מזומן או בהעברה בנקאית אחת עד לתאריך 15.10.23 כולל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד. אין הנחה על תשלומים נלווים. סטודנט שהתקבל בשבועיים שלפני תחילת שנה"ל יהיה זכאי להנחה, בתנאי שישלם את יתרת שכר הלימוד בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.
ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכ"ל בסיסי מופחת בלבד.
ללומדים לתואר שני או הסבת אקדמאים ההנחה תינתן משכר הלימוד הבסיסי המלא.
 
הפרשי הצמדה
גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.
ההצמדה למדד חלה עד לפירעון כל התשלומים.
סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים בשיקים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף השנה. לאחר שיפרעו כל התשלומים.
מיקום הסעיף: 23

הסדר שכר לימוד ואפשרויות תשלום

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו
 
א. באמצעות "הסדר מימון" בפריסת תשלומים רחבה ללא ריבית וללא הצמדה* 
המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים, החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה. 
כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט. 
 
סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר:
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן: 03-9635856 
 
*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מעת לעת , וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת. 
במידה וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום "הסדר המימון" יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחויב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה. 
 
ב. הוראה לחיוב חשבון הבנק
שכר הלימוד ייגבה ב-7 תשלומים החל מתאריך 12/11/2022 ועד 12/05/2023 - התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
תשלום שכר לימוד שלא יכובד ע"י הבנק, יגבה בתוספת 26 ₪ עמלה (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק) ויצורף ליתרת שכר לימוד שתחולק למספר התשלומים הנותרים.
לידיעה - התשלום החודשי יגדל. אי כיבוד שני תשלומים רצופים יגרום לביטול הוראת הקבע.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ – 12/08/2023.
שימו לב: הוראת קבע בבנק הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. 
 
ג. תשלום באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי - לא תופס את מסגרת האשראי
שכר הלימוד ייגבה ב-7 תשלומים החל מתאריך 12/11/22 ועד 12/05/2023.
יש לעדכן הסדר הוראת קבע באשראי דרך פורטל מידע אישי:
יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון> כפתור "הסדרים" > יש להתייצב על התחום וללחוץ על אייקון  (עדכון הסדר).
יש לעדכן כל תחום בנפרד, שכר לימוד, אגרות, אנגלית, תשלומים נלווים וכו'.
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז. ולבחור את מספר התשלומים הרצוי.
שימו לב: הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. 
ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך אתר האינטרנט של המכללה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע  באשראי ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מתאריך 12/08/2023
 
ד. תשלום באמצעות המחאות
ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד ל-7 המחאות, המחאה אחרונה לא יאוחר מתאריך 12/05/2023
המחאה שלא תכובד על ידי הבנק, תחויב בעמלה של 26₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהמחאות ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מ – 12/08/2023
 
ה. תשלום באמצעות שוברי תשלום
ניתן לשלם באמצעות ארבעה שוברי תשלום בלבד.
את השובר ניתן לשלם באתר האינטרנט של המכללה או להדפיסו בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3 ולשלמו בסניפי הבנקים.
השוברים נמצאים באתר המכללה בתחנת המידע האישי. לא ישלחו שוברים בדואר.
 
ו. תשלום באמצעות פיקדון
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים ינפיק באופן עצמאי שובר לתשלום מהפקדון עפ"י הסכום העומד לרשותו בפיקדון חימ"ש. להנחיות להפקת שובר לתשלום מהפיקדון הצבאי לחצו כאן. לאחר מכן עליכם להגיש בקשה באזור האישי באתר 'האגף והקרן לחיילים משוחררים' ולהזין את הפרטים כפי שמופיעים על גבי השובר. בתום התהליך התשלום יועבר ישירות לחשבון המכללה.
 
ז. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט
לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמה.
יש להיכנס למידע אישי תשלומים > תשלומים באשראי (סרגל כלים עליון משמאל).
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימון +:
תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
תשלום שובר מקדמה או
תשלום שובר יתרת חוב או
יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן- בצד ימין של אותה שורה לסמן + לביצוע.
יש לגלול את הדף כלפי מטה > וללחוץ 'שלם'.
לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.
קבלה מקורית תישלח לאחר ביצוע עסקת אשראי לכתובת דוא"ל המעודכנת בכרטיס האישי של הסטודנט.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
ח. תשלום באמצעות העברה בנקאית
פרטי חשבון המכללה:
בנק דיסקונט
סניף 153
מספר חשבון: 1148828
לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה בציון פרטי הסטודנט לפקס 08-8588008 או למייל ta@achva.ac.il  מדור שכר לימוד.
שימו לב: עדכון העברה בנקאית בכרטיס הגבייה (לאחר שליחת אישור העברה) אורכת 2 ימי עבודה. 
 
ט. תשלום באמצעות אפליקציית המכללה LERNET
בכניסה לאפליקציה יש להזין שם משתמש וסיסמה>תפריט ראשי>תשלומים>לבחור את תחומי הלימוד>סוג תשלום>הזנת פרטי אשראי ומספר תשלומים.

 

מיקום הסעיף: 25

תשלום שכר לימוד על ידי גורם חוץ

ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי. ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת , על סמך הסכמים עם משרד הביטחון ומשרד הקליטה, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 
סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים מעלה, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.
סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מהגורם המממן, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:
 • דמי רישום.
 • אגרות חובה.
 • אגרות רשות.
 • קורסי אנגלית (למעט מנהל סטודנטים המשלם חלק מקורסי האנגלית).
 • קורסים חוזרים.
 • פיצול לימודים.
 • הגשת עבודות/פרויקט/סמינריון באיחור.

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

סטודנטים אזרחי חו"ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכ"ל הבסיסי. סטודנט אזרח חו"ל, הלומד בתכנית לימודים רגילה, שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו, ישלם שכר לימוד בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל.

מיקום הסעיף: 26

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים.
 
בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום.
 
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום.
מיקום הסעיף: 27

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים.
לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים.
יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו. 
יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לאחר קבלת אישור ניהול חשבון או צילום צ'ק.
מיקום הסעיף: 28

שינוי מסלול ו/או התמחות

סטודנט העובר מסלול ו/או התמחות ו/או חוג ו/או מחלקה ישלם תעריף מלא עבור הקורסים שלא הוכרו כתוצאה מהמעבר והינם מעבר ל-300% שכר לימוד בבית ספר למדעים ומעבר ל- 400% בבית ספר לחינוך. החישוב יתבצע בשנה העוקבת לשינוי המסלול/התמחות.
פיצול לימודים יחושב רק עבור המסלול החדש.
מיקום הסעיף: 30

סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך לפני הענקת התואר עם הגשת בקשה להכנת אישור זכאות לתואר/תעודה.
 
סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר אינו פוטר בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו.
בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך בסיום הלימודים במכללה.
מיקום הסעיף: 32

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים בכל שלב חייבת להיעשות ע"י הסטודנט באמצעות הודעה בכתב בלבד
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר-לימוד. ביטול הרשמה למדור מידע ורישום, הפסקת לימודים למנהל סטודנטים. ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים באמצעות הפקס, הדואר או המייל. באחריות הסטודנט לוודא שההודעה אכן התקבלה. טופס הפסקת לימודים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכללה.
 
חיוב שכר-לימוד במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים
סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו או שהופסקו לימודיו ע"י המכללה מסיבה כלשהי וקיבל הנחה/מלגה הרי שאלה יבוטלו ועליו להחזירם.
דמי מידע ויעוץ ששולמו ע"י הסטודנט לא יוחזרו בכל מקרה.
הסכום בו יחויב הסטודנט לא יפחת מגובה המקדמה
ביטול לימודים לאחר 25/05/2023 חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד.
סטודנט שיישאר ביתרת חוב לאחר הפסקת לימודיו, ישלים את יתרת החוב בתוך 30 ימים. לאחר 30 ימים יחויב התשלום בריבית פיגורים בגובה 0.1% לשבוע בנוסף להפרשי הצמדה למדד.
הודעה על יתרת שכר-לימוד תישלח לסטודנט ע"י מדור שכר-לימוד. לסטודנט שבכרטיסו יתרת זכות החזר יבוצע בתוך 30 ימים מתאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.
ההחזר יבוצע לח-ן הבנק של הסטודנט.
כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ועד ליום הפסקת הלימודים.
סטודנט ששילם את שכר הלימוד מהפיקדון בקרן חיילים משוחררים, ההחזר יעשה בהמחאה לפקודת משרד הביטחון עם שם הסטודנט ומס' ת.ז. ההמחאה תשלח לסטודנט באחריות הסטודנט להעביר את ההמחאה לקרן חימ"ש.
הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד, גוררת בעקבותיה ביטול של הזכות למלגה, לפיכך יתכן וייווצר חוב כספי.
הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר-לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים ולא השתתף בבחינות.
 
סטודנטים חדשים שנרשמים לסמסטר ב' ומודיעים על הפסקת לימודים יחוייבו כדלהלן:
 
הפסקת לימודים בשבתון
מורה משתלם בשבתון שיפסיק לימודיו יודיע לקרן ההשתלמות את תאריך עזיבתו. הסטודנט יישא בהוצאות הלימוד על פי נוהל הפסקת לימודים המופיע לעיל. היה וקרן ההשתלמות העבירה שכר-הלימוד ביתר, תחזיר המכללה לקרן את הסכום שהועבר בהתאמה.
מיקום הסעיף: 33

מלגות

המכללה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים. כרטיס הגביה של הסטודנט מזוכה בגובה המלגה. סטודנט שימצא ביתרת זכות בסוף שנה"ל היתרה תעבור לשנה"ל הבאה.
 
סטודנט המסיים לימודיו או מפסיק לימודיו ונמצא לאחר שמולא טופס סיום חובות כי קיימת יתרת זכות בכרטיס הגבייה, יתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט.
 
הודעה על הפסקת הפסקת לימודים, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של מלגות בהן זוכה חשבון שכר הלימוד של הסטודנט לאורך כל שנות לימודיו. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי למכללה.
מיקום הסעיף: 34

ועדת חריגים

במכללה קיימת ועדת חריגים בנושא שכר לימוד. הוועדה מתכנסת אחת לחודש. הוועדה מטפלת בפניות של סטודנטים המערערים על חיוב שכר-הלימוד או אגרות החובה או כל חיוב אחר. כדי שהוועדה תדון בפניה, על הסטודנט למלא טופס פניה באתר האינטרנט של המכללה>בקשות ואישורים>ועדת חריגים שכר לימוד.

עדיף ורצוי לצרף מסמכים המאמתים את הטענה. במקרה של ערעור על רקע בריאותי או עקב שרות מילואים, הפניה לא תידון ללא המצאת מסמכים מתאימים. תשובת הוועדה תשלח דרך אתר האינטרנט. סטודנט שאינו פעיל יותר במכללה יכול להגיש פניה לוועדת חריגים בכתובת דוא"ל: ta@achva.ac.il התשובה תשלח בדוא"ל על פי הכתובת המצוינת ע"ג הפניה. זכותו של הסטודנט לערער על החלטת ועדת חריגים בפני ועדת חריגים ערעור. הליך הפניה לוועדת חריגים ערעור כמוסבר לעיל.

מיקום הסעיף: 35

שינוי מערכת

שינוי מערכת יתאפשר רק במהלך תקופת השינויים בשבועיים הראשונים של סמסטר א' ובשבוע הראשון של סמסטר ב' ( בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים ).
סטודנטים יערכו את השינויים באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט.
סטודנט שהוסיף שעות למערכת יחויב בתוספת שכר-לימוד בהתאם לשינוי.
סטודנט שמשלם בהוראת קבע, סכום החיוב החודשי יגדל בהתאם.
מיקום הסעיף: 37

ביטוח לאומי

 • *ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
  *דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  *סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על-ידי מעסיקו.
מיקום הסעיף: 38

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים

הגשת עבודה/פרויקט/סמינריון באיחור
 
סטודנט שמאחר בהגשת עבודה/פרויקט/סמינריון, במהלך שנת הלימודים יוכל להגיש את העבודה בתנאים כדלקמן:
*הגשה של עד שלושה שבועות לאחר המועד שפורסם תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור המרצה והגשת בקשה בתחנת המידע האישי ותשלום קנס של 100 ₪.
*הגשה של עבודות עבור סמסטר א' לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר ב' אך ורק בהינתן קבלת אישור המרצה, אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 250 ₪.
*הגשה של עבודות עבור סמסטר ב' או קיץ לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר א' בשנה העוקבת אך ורק בהינתן קבלת אישור מהמרצה, קבלת אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 250 ₪.
אחרי התאריכים הנ"ל לא ניתן להגיש את העבודה ועל הסטודנט להירשם לקורס זהה או חלופי מחדש בעלות מלאה ויהיה עליו למלא אחר כל הדרישות האקדמיות הנדרשות בקורס.
אישור אקדמי לדחיית הגשת פרויקט, עבודה ו/או סמינריון אינו מהווה ביטול תשלום הקנס.
הנוהל המלא מפורט בתקנון האקדמי.
 
גרירת לימודים מעבר לשנים תקניות
סטודנט המפצל לימודיו מעבר לשנים התקניות ישלם בכל שנת פיצול תוספת של 10% משכר הלימוד המוסדי המלא (לא מופחת).
שם התוכנית מס' שנים תקניות לתואר
B.Ed סטודנט סדיר 4
B.A 3
B.A הפרעות בתקשורת 3.5
B.Sc 3
M.Ed/M-Teach 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 30 ש"ש 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 60 ש"ש 3
הרחבת הסמכה להוראה עד 24 ש"ש 2
הרחבת הסמכה להוראה עד 36 ש"ש 3
B.Ed תכנית מצויינים 3

תקורה על לימודים חלקיים

סטודנט הלומד פחות מ- 50% מערכת (בבדיקה שנתית) ישלם בכל סמסטר תוספת תקורה של 2.5% משכר הלימוד מוסדי מלא (לא מופחת)

חזרה על קורס

סטודנט החייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום מלוא עלות הקורס.

ביטול קורס שלא בתקופת השינויים

סטודנט שיבטל קורס שלא בתקופת שינויים יחויב בקנס בעלות 50% מערך הקורס.

מבחן מיון לרמות

מבחן אמיר"ם, מיון לרמות אנגלית - 252 ₪.

ויתור אקדמי

עלות ויתור אקדמי לקורס אחד - 180 ₪.
עלות ויתור לכל קורס נוסף - 15 ₪ עד לתקרה של 4 ויתורים לטופס אחד.

אי השתתפות בבחינות מועד ג' ללא הודעה מראש
סטודנט שאושר לו להבחן במועד ג' ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.

המחאה שלא כובדה
עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
הוראת קבע שלא כובדה
עמלה בגין הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
הוצאת המחאה מהבנק
עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).

אי השתתפות בסיורים לימודיים ללא הודעה מראש
סטודנט שנרשם לסיור ולא הגיע אליו ולא הודיע לפחות 3 ימי עבודה מראש למדור סיורים על אי השתתפותו בסיור, יחוייב בקנס של 50 ₪.
 
מיקום הסעיף: 39

תעריפי ספריה

סטודנט שאיבד ספר/לא החזיר ספר לספריה והטיפול בעניינו עבר למדור שכר לימוד יחויב בעלות הספר ובדמי טיפול בסך 25 ₪. 
במקרים בהם עלות הספר לא ידועה יחויב הסטודנט בקנס בסך 85 ₪ ובדמי טיפול בסך 25 ₪ 
לא יתבצע החזר כספי גם כאשר יוחזר הספר לספריה
מיקום הסעיף: 40

 

חוברות משנים קודמות
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed. בחינוך, תשפ"ב
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed. בחינוך, תשפ"א
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed בחינוך, תש"ף
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed בחינוך, תשע"ח
שכר לימוד תואר ראשון B.Ed בחינוך, תשע"ז לצפייה בדף האינטרנט
שכר לימוד תואר ראשון  B.Ed בחינוך, תשע"ו