תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים

תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים
תוכנית הכנה 30+ מיועדת למועמדים חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, בוגרי 12 שנות לימוד אשר מעוניינים להתקבל לתואר ראשון במחלקות מדעי הרוח, מדעי החברה ותואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללת אחוה. 
דמי הרשמה בסך 200 ₪ מהווים חלק מתשלום שכר הלימוד הכללי של התוכנית. 
עלות תוכנית הכנה  - 3580 ₪ (כולל ביטוח תאונות אישיות).
בהתאם לשיתוף פעולה הקיים במכללה לבין הרשויות המקומיות או העיריות אליהם שייכים הסטודנטים, במידה והסטודנט ימשיך את לימודיו לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה בסמסטר העוקב לסיום המכינה, יזוכה במלגה בסך 1000 ₪.
תוקפה של המכינה הנו לחמש שנים בלבד, לאחר חמש שנים לא ניתן להשלים לימודים במכינה אלא באישור ועדת חריגים. 
 
חזרה על קורס
סטודנט המבקש לחזור על קורס ישלם עבור כל קורס עליו יחזור 400 ₪ וביטוח תאונות אישיות. 
 
אי הגעה לתרגול פרטני
סטודנט מתוכנית ההכנה 30+ או תכניות אחרות, שלא יגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , ישלם את מלוא עלות התרגול.
 
ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים 
מועמד שהחליט לבטל את הרשמתו לתוכנית ההכנה יודיע על כך בכתב לרכזת המכינה.
סטודנט המבטל לימודים עד חמישה ימים מיום תחילת הלימודים כולל, יקבל החזר מלוא שכר לימוד למעט דמי הרשמה. 
סטודנט המבטל לימודים בין היום השישי ליום העשירי מתחילת הלימודים יחויב ב 25% משכר הלימוד המלא של התוכנית.
סטודנט המבטל לימודים בין היום האחד עשרה ועד חודש מיום תחילת הלימודים יחויב ב 50% משכר הלימוד המלא של התוכנית. 
סטודנט המבטל לימודים לאחר חודש מפתיחת הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד המלא של התוכנית.
סטודנט שהתקבל לתכנית ההכנה באיחור לאחר תחילת המכינה ומבקש לבטל הרשמתו עד שבועיים מיום קבלתו ללימודים יחויב בדמי רישום בלבד. 
במקרה של ביטול הרשמה לאחר שבועיים מיום הקבלה ללימודים יערך חישוב שכר לימוד עפ"י הנוהל הרגיל.