תקנון שכר לימוד אקדמי

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים באקדמית אחוה

הסעיפים שלפניכם כוללים מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליכם בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאגו לעדכן את מרכז שירות לסטודנט במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
תשלום שכר הלימוד במלואו או תשלום המקדמה מהווה תנאי לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד.
סטודנט החייב שכר לימוד - תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום המקדמה מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד 22.10.2023

צרו קשר

בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 – 11:00 ובין השעות 14:30 – 15:30. בטלפון 3622* 

בימי ו' ובערבי חגים אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני. 

קבלת קהל

ימים א', ג', ד', ה' בין השעות 09:30 -12:00 ובין השעות 14:30 – 15:30  

יום ב' בין השעות 14:30 – 15:30   

פנו אלינו

ד.נ. שקמים 7980400 המכללה האקדמית אחוה

בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת ביקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון. 

ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או באמצעות פניה בתחנת המידע האישי : אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים- פניה למדור שכר לימוד.

גובה שכר לימוד 

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות 'הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה' ויעמוד בשנה"ל תשפ"ד על 15,265 ש"ח צמוד למדד יולי 2023. 

סטודנט אשר ערך מערכת לימודים מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל. 

כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי 2023.

גובה שכר לימוד תשפ"ד

הפחתה בשכר לימוד 

בהתאם להחלטת 'ועדת וינוגרד' בשנה"ל תשפ"ד יופחת שכר הלימוד הבסיסי השנתי ב- 26% ויעמוד על סך 11,296 ₪ (להלן 'שכר לימוד מופחת'). 

סטודנט הלומד בבית הספר למדעים, שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 18 נק"ז, ההפחתה תבוטל. 

סטודנט הלומד בבית הספר לחינוך, שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 10 ש"ש, ההפחתה תבוטל. 

גובה ההפחתה בשנה"ל תשפ"ד לשכר הלימוד הבסיסי המלא הינה 3,969 ₪. 

הרכב שכר לימוד

בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר-לימוד אחד מלא מופחת ללא קשר למספר הש"ש במערכת האישית ובסה"כ ישלם הסטודנט במשך 4 שנים 400% שכר-לימוד.

סטודנטים בתוכנית מצויינים, יחויבו בכל שנה ב-100% שכר-לימוד ובסה"כ ישלמו במהלך שלוש שנות לימודיהם 300% שכר-לימוד. בשנים א'-ג' יחויבו לשלם מקדמה בלבד ויפקידו המחאת פיקדון בגובה המלגה שתוענק להם ממשרד החינוך ושטר בטחון חתום על-ידי שני ערבים על הפרש שכר הלימוד עד לגובה שכר הלימוד הבסיסי.

פרטים והסברים ישלחו לזכאים במועד מאוחר יותר.

בתוכנית זו נכללים סטודנטים בוגרי אוניברסיטאות או מכללות אקדמיות בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה ולהסבת מסלול. סטודנט הלומד בתוכנית להסבת אקדמאים ישלם בכל שנה לפי מספר ש"ש אליהן נרשם. עבור כל ש"ש ישלם 636.04 ₪.

תואר ראשון .B.A ו- .B.Sc בית הספר למדעים

בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר-לימוד אחד מלא מופחת ללא קשר למספר הנק"ז במערכת האישית ובסה"כ ישלם הסטודנט במשך 3 שנים 300% שכר-לימוד.

סטודנטים במסלול הפרעות בתקשורת יחויבו ב-100% שכ"ל בשלוש השנים הראשונות ו-50% שכ"ל בשנה הרביעית. סה"כ 350% שכר לימוד.

בכל שנה יחויב הסטודנט בשכר לימוד בסיסי מלא.
גובה שכר לימוד בתוכניות M.Ed./M.Teach הוא 200%.
משך תכנית הלימודים התקנית לתואר שני הוא שנתיים, כאשר שכר לימוד לשנה הוא 100%.
השלמות נוספות שיידרש הסטודנט לבצע על מנת להתקבל ללימודי התואר יחויבו עפ"י מספר השעות
636.04 ש"ח ל-1 ש"ש

מסלול ישיר המאפשר לימודים לתואר ראשון ושני עם תעודת הוראה בחמש שנים רצופות.
שנים א'-ג': תואר ראשון 100% שכר לימוד בכל שנה.
שנה ד': שכ"ל תואר ראשון עפ"י מספר השעות במערכת + 100% שכר לימוד תואר שני
שנה ה': 100% שכר לימוד תואר שני
סטודנט שלא יסיים את התוכנית מכל סיבה יחויב בהשלמה ל-400% שכר לימוד תואר ראשון.

לימודים במסגרת שבתון/חצי שבתון

1.לנוחיותך תהליך דיגיטלי לביצוע הרשמה ללימודים במכללה האקדמית אחוה. עם הכניסה למערכת יפתחו לפנייך מס' שלבים בתהליך הרישום. נבקש את תשומת ליבך למס' דגשים:
א.יש להקפיד לבחור נכון את סוג קרן השבתון (קרן השבתון בה נצבר הכסף).
ב.דמי ההרשמה בסך 200 ₪ הם חד פעמיים לכל שנת הלימודים, ללא קשר לכמות הקורסים אליהם נרשמים.
ג.יש לקרוא בעיון את נוהלי ביטול ההרשמה ובמקרה הצורך לפעול על פיהם.
ד.לאחר אישור תכנית הלימודים ע"י קרן השבתון, יש לשלוח את טופס הרישום בדוא"ל לכתובת [email protected]

2.לצרף את הטופס מטעם קרן השבתון "בקשה לאישור תכנית הלימודים לשנה”ל תשפ"ד" (טופס מס' 2)

את הטפסים יש לשלוח למייל: [email protected] (באחריות הסטודנט/ית לוודא קבלת הטפסים)

קרן ההשתלמות אינה משלמת עבור תשלומים שהם מעבר לשכר הלימוד כמו: אגרות חובה ורשות, קורסי אנגלית, ותשלומים נלווים כגון: קורסים חוזרים, הגשת עבודות ו/או סמינריון באיחור ו/או פיצול לימודים. תשלומים אלו יחולו על הסטודנט וישלמו על ידו. את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למדור שכר לימוד , בתחנת מידע אישי בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).
ההרשמה לאגרות הרשות הנה באמצעות האינטרנט.(פרט לאגרת רווחה)
התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

שמירה מוסדית שנתי - 400 ש"ח. התשלום נקבע באישור באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות - 36 ש"ח. תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד הינה מ-30.09.24-1.10.23. (ניתן לצפות בפוליסת הביטוח המצורפת)

סיורים וימי עיון - 250 ש"ח. חייבים בתשלום סטודנטים סדירים להכשע"ה בשנים א'-ג' וסטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם. סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג - 10 ש"ח. בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט ואילך יחויב כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב- 10 ₪ לשנה. תשלום שיועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג ולא ניתן לבטלו

פוליסת ביטוח

המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'מנורה - חברה לביטוח בע"מ'.

אופן התנהלות:

1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.

2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח.

3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי פקולטה) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.

4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:

הפקולטה לחינוך ומנהיגות: אור ברק [email protected]

הפקולטה למדעים, בריאות וקיימות מאיה פוטרוך [email protected]

הפקולטה לפסיכולוגיה, רוח וחברה: לירז ויצמן [email protected]

מכינות: מיטל צורי [email protected]

אישור נוכחות בלימודים

טופס הודעה על תביעה בגין תאונה

אגרות רשות

בשלב זה הנהלת המכללה החליטה שלא לגבות תשלום בגין אגרת חניה עד להסדרת החניון האוטומטי.

פרטים ועדכונים יישלחו בהמשך לכלל הסטודנטים.

החיוב עבור חברות באגודת הסטודנטים בסך 352 ש"ח יעשה על ידי מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד

במסגרת החברות באגודת הסטודנטים יינתנו ההטבות הבאות:

*שירותי SMS חינם

*כניסה להופעות בחינם

סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 264 ₪ בלבד כדמי רווחה.

סטודנטים המעוניינים לבטל את החברות באגודת הסטודנטים ייכנסו לתחנת המידע האישי> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> ביטול אגרות רווחה.

ניתן לבטל את אגרת הרווחה עד לתאריך 24.1.2024 בלבד.

אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה, לאגודת הסטודנטים.

סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יוכלו לבטל את החברות באגודת הסטודנטים – עד שבועיים מתחילת סמסטר ב', עד לתאריך 14.04.2024

לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.

אגרת שירות SMS (מסרונים)

סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמה. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות בסך 35 ש"ח והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.

עלות קורסי פטור באנגלית, עברית וקורסים ללא נק"ז

קורסי אנגלית

רמת הקורס עלות במהלך השנה
טרום בסיסי א' 2400
טרום בסיסי ב' 2000
בסיסי 2000
מתקדמים א' 1500
מתקדמים ב' ללא עלות
מתקדמים ב'-חוזר 1500

תעריף עבור קורסי קיץ מרוכזים באנגלית ייפורסם בהמשך.

קורסי עברית לפטור
קורס עברית רמה ה' – 1,600 ש"ח
קורס עברית רמה ו' – 1,600 ש"ח.

 שכר לימוד לסמסטר קיץ

 שכר הלימוד לסמסטר קיץ נגבה ביחד עם שכר הלימוד השנתי. לסמסטר קיץ אין תקופת שינויים  ועל כן אין החזר תשלום עבור קורסי קיץ למי שביטל לימודיו או הפסיק ללמוד בקורס. 

תעריף עבור קורסי קיץ מרוכזים יעודכן בהמשך. 

סדנת סטאז'

א. סטודנטים להכשרת עובדי הוראה (.B.Ed) הלומדים את הסדנה במסגרת לימודיהם בשנה ד' לא מחויבים בגין הסדנה.
ב. סטודנטים בוגרי .B.Ed הלומדים את הסדנה בשנה שלאחר סיום לימודיהם ישלמו 1,234 ₪
ג. סטודנטים של המכללה הלומדים / למדו הסבת אקדמאים/ / M.teach / בוגרי הרחבת הסמכה שטרם עבדו בהוראה ומשתתפים בסדנה עד שנה מתום לימודיהם לא מחויבים בגין הסדנה – נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.
ד. סטודנטים שלמדו במכללה בוגרי הסבות אקדמאים/ בוגרי הרחבת הסמכה ומבקשים ללמוד את סדנת הסטאז' בתום שנה ומעלה מסיום לימודיהם וסטודנטים חיצוניים ישלמו 1,234 ₪ בגין הסדנה+ 300 ₪ דמי רישום.
ה. סטודנטים מתכנית רג"ב שילמדו את סדנת הסטאז' עד שנה מסיום לימודיהם פטורים מתשלום.
ו. סטודנטים חיצוניים : סדירים בשנה ד' / בוגרי רג"ב/ בוגרי הסבת אקדמאים/ בוגרי הרחבת הסמכה שלמדו במוסד אחר והלומדים את סדנת הסטאז' ברצף ישלמו דמי רישום בלבד בסך 330 ₪ חממות ללא עלות.
ז. הרישום והתשלום יתבצעו באופן מקוון באתר המכללה.

ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים בסדנת סטאז'
א. הודעה על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד.
ב. סטודנט המבטל את הרשמתו עד לפני היום בו התחילה הסדנה יקבל את מלוא התשלום ששילם. לסטודנט חיצוני יוחזר התשלום ששולם על הסדנה למעט דמי רישום שלא יוחזרו.
ג. לאחר תחילת הסדנה: במידה והביטול אינו תלוי בסטודנט יתקיים דיון בוועדת חריגים שכר לימוד לעניין החזרת התשלום.
ד. הודיע הסטודנט על הפסקת לימודיו עד שלושה שבועות מתחילת הסדנה יוחזר 50% מהתשלום לא כולל דמי רישום.
ה. סטודנטים הנרשמים באיחור, במידה ויודיעו על הפסקת לימודיהם תוך שלושה שבועות מיום קבלתם לסדנה יקבלו 50% החזר מעלות הסדנה ללא דמי רישום. לאחר שלושה שבועות מיום הרשמתם לא יוחזר התשלום

חזרה על סדנת סטאז'

מתמחה שנדרש לחזור על סדנת סטאז' נדרש לשלם עלות מלאה בסך 1,234 ₪ בגין הסדנא , במידה ונרשם לחממה יחויב בסך 600 ₪ בגין הסדנא החוזרת

שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לצבירה לתואר

סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לתואר ישלם דמי הרשמה בסך 300 ₪

עבור כל נק"ז (נקודת זכות) 500 ₪ ואגרות חובה בסך 234 ₪ שמירה וביטוח תאונות אישיות.

ניתן להירשם לקורסים עד 10 נק"ז

סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-37 נק"ז

חיוב עבור קורסי אנגלית לסטודנט חיצוני בסמס' א'+ב' בהתאם לנוהל, תעריפי קורסי אנגלית לסטודנט חיצוני בקיץ יפורסמו בהמשך.

עבור קורסי אנגלית מרוכזים הנלמדים בקיץ יש לשלם את כל שכ"ל עבור הקורס מראש.

ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני

הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות על ידי הסטודנט בכתב בלבד.

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם למעט דמי רישום.

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחוייב ב-50% מעלות הקורס.

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר.

סטודנט במעמד חיצוני (לא מן המניין) המפסיק לימודיו או שהופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא יחוייב בהתאם לנוהל הנ"ל.

שובר לתשלום מקדמה 

תשלום המקדמה מהווה תנאי הכרחי לייעוץ ורישום לקורסים. 

סטודנטים הלומדים במכינות הייעודיות או בקורסי מבוא/קדם הנדרשים ללימודי התואר, שהתקבלו במעמד 'על-תנאי' ואמורים לסיים בהצלחה את לימודי המכינה/קורסי הקדם, יהיו זכאים להחזר מלא של מקדמת שכר הלימוד במידה ולא סיימו בהצלחה את הנדרש לקבלה לתואר. 

הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

סטודנט שילמד בשנה"ל תשפ"ד בהיקף לימודים מלא וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש בשובר, אשראי בתשלום אחד, צ'ק מזומן או בהעברה בנקאית אחת עד לתאריך 15.10.23 כולל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד. אין הנחה על תשלומים נלווים. סטודנט שהתקבל בשבועיים שלפני תחילת שנה"ל יהיה זכאי להנחה, בתנאי שישלם את יתרת שכר הלימוד בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכ"ל בסיסי מופחת בלבד.

ללומדים לתואר שני או הסבת אקדמאים ההנחה תינתן משכר הלימוד הבסיסי המלא.

הפרשי הצמדה

גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.

ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.

ההצמדה למדד חלה עד לפירעון כל התשלומים.

סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים בשיקים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף השנה. לאחר שיפרעו כל התשלומים.

הסדר שכר לימוד ואפשרויות תשלום

המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים, החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה.

כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט.

סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר: sachal.co.il

ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן: 03-9635856

*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מעת לעת , וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת.

במידה וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום 'הסדר המימון' יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחויב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

שכר הלימוד ייגבה ב-9 תשלומים החל מתאריך 12/1/2024 ועד 12/9/2024 - התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.

תשלום שכר לימוד שלא יכובד ע"י הבנק, יגבה בתוספת 26 ₪ עמלה (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק) ויצורף ליתרת שכר לימוד שתחולק למספר התשלומים הנותרים.

לידיעה - התשלום החודשי יגדל. אי כיבוד שני תשלומים רצופים יגרום לביטול הוראת הקבע.

במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום מלוא שכר הלימוד.

הוראת קבע בבנק הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

שכר הלימוד ייגבה ב-9 תשלומים החל מתאריך 12/1/24 ועד 12/9/2024.

יש לעדכן הסדר הוראת קבע באשראי דרך פורטל מידע אישי:

יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון> כפתור "הסדרים" > יש להתייצב על התחום וללחוץ על אייקון (עדכון הסדר).

יש לעדכן כל תחום בנפרד, שכר לימוד, אגרות, אנגלית, תשלומים נלווים וכו'.

יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז. ולבחור את מספר התשלומים הרצוי.

הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך אתר האינטרנט של המכללה.

התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.

במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום מלוא שכר הלימוד.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

תשלום באמצעות המחאות

ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד ל-9 המחאות, המחאה אחרונה לא יאוחר מתאריך 12/9/2024

המחאה שלא תכובד על ידי הבנק, תחויב בעמלה של 26₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).

בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים ינפיק באופן עצמאי מתוך תחנת המידע האישי שובר עפ"י הסכום העומד לרשותו בפיקדון חימ"ש. להנחיות להפקת שובר לתשלום מהפיקדון הצבאי לחצו כאן. לאחר מכן יש להגיש בקשה באזור האישי באתר 'האגף והקרן לחיילים משוחררים' ולצרף את השובר כקובץ PDF. בתום התהליך התשלום יועבר ישירות למכללה.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

שובר לתשלום מהפיקדון

לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמה.
יש להיכנס למידע אישי תשלומים > תשלומים באשראי (סרגל כלים עליון משמאל)
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימן +
*תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
*תשלום שובר מקדמה או
*תשלום שובר יתרת חוב או
*יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן, בצד ימין של אותה שורה לסמן + לביצוע
יש לגלול את הדף כלפי מעלה > וללחוץ 'שלם'

לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.

קבלה מקורית תישלח לאחר ביצוע עסקת אשראי לכתובת דוא"ל המעודכנת בכרטיס האישי של הסטודנט.

עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.

בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

פרטי חשבון המכללה:

בנק דיסקונט

סניף 153

מספר חשבון: 1148828

לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה בציון פרטי הסטודנט למייל [email protected] מדור שכר לימוד.

עדכון העברה בנקאית בכרטיס הגבייה (לאחר שליחת אישור העברה) אורכת 2 ימי עבודה.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

תשלום באמצעות אפליקציית המכללה LERNET

בכניסה לאפליקציה יש להזין שם משתמש וסיסמה>תפריט ראשי>תשלומים>לבחור את תחומי הלימוד>סוג תשלום>הזנת פרטי אשראי ומספר תשלומים.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

תשלום שכר לימוד על ידי גורם חוץ

ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי. ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת , על סמך הסכמים עם משרד הביטחון ומשרד הקליטה, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים.  

סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים מעלה, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם. 

סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מהגורם המממן, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד. 

גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים: 

דמי רישום | אגרות חובה | אגרות רשות | קורסי אנגלית (למעט מנהל סטודנטים המשלם חלק מקורסי האנגלית) | קורסים חוזרים | פיצול לימודים | הגשת עבודות/פרויקט/סמינריון באיחור. 

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו. 

סטודנטים אזרחי חו"ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכ"ל הבסיסי. סטודנט אזרח חו"ל, הלומד בתכנית לימודים רגילה, שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו, ישלם שכר לימוד בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל. 

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים. 

בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום. 

סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום. 

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים. 

לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים. 

יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו.  

יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לאחר קבלת אישור ניהול חשבון או צילום צ'ק. 

שינוי מסלול ו/או התמחות

סטודנט העובר מסלול ו/או התמחות ו/או חוג ו/או מחלקה ישלם תעריף מלא עבור הקורסים שלא הוכרו כתוצאה מהמעבר והינם מעבר ל-300% שכר לימוד בבית ספר למדעים ומעבר ל- 400% בבית ספר לחינוך. החישוב יתבצע בשנה העוקבת לשינוי המסלול/התמחות. 

פיצול לימודים יחושב רק עבור המסלול החדש. 

סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך לפני הענקת התואר עם הגשת בקשה להכנת אישור זכאות לתואר/תעודה. 

סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר אינו פוטר בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו. 

בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך בסיום הלימודים במכללה. 

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים בכל שלב חייבת להיעשות ע"י הסטודנט באמצעות הודעה בכתב בלבד.

תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר-לימוד. ביטול הרשמה למדור מידע ורישום, הפסקת לימודים למנהל סטודנטים. ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים באמצעות הפקס, הדואר או המייל. באחריות הסטודנט לוודא שההודעה אכן התקבלה. בקשת הפסקת לימודים ניתן למלא באזור המידע האישי.

חיוב שכר-לימוד במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו או שהופסקו לימודיו ע"י המכללה מסיבה כלשהי וקיבל הנחה/מלגה הרי שאלה יבוטלו ועליו להחזירם.

דמי מידע ויעוץ ששולמו ע"י הסטודנט לא יוחזרו בכל מקרה.

•סטודנטים/מועמדים
עד ה-31.8.23 - החזר מלא בסך 2,500 ש"ח
מ-1.9.23 עד 15.9.23 - החזר של 50% בסך 1,250 ש"ח
מ-16.9.23 עד יום תחילת הלימודים - אין החזר מקדמה
לאחר תחילת הלימודים - יבוצע חישוב עד ליום הפסקת הלימודים + חודש קנס

•מועמדים שתאריך קבלתם חל לאחר ה-31.8.23 ועד יום לפני תחילת הלימודים
שבועיים מיום הקבלה ללימודים - החזר מלא בסך 2,500 ש"ח
חודש מיום הקבלה ללימודים - החזר של 50% בסך 1,250 ש"ח

•מועמדים שהתקבלו לאחר תחילת שנת לימודים
עד שבועיים מיום הקבלה ללימודים - החזר מלא בסך 2,500 ש"ח
לאחר שבועיים מיום הקבלה ללימודים - אין החזר מקדמה. יבוצע חישוב עד ליום הפסקת לימודים + חודש קנס

הסכום בו יחויב הסטודנט לא יפחת מגובה המקדמה

ביטול לימודים לאחר 18/05/2024 חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד.

• סטודנט שיישאר ביתרת חוב לאחר הפסקת לימודיו, ישלים את יתרת החוב בתוך 30 ימים. לאחר 30 ימים יחויב התשלום בריבית פיגורים בגובה 0.1% לשבוע בנוסף להפרשי הצמדה למדד.

• הודעה על יתרת שכר-לימוד תישלח לסטודנט ע"י מדור שכר-לימוד. לסטודנט שבכרטיסו יתרת זכות החזר יבוצע בתוך 30 ימים מתאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.

• ההחזר יבוצע לח-ן הבנק של הסטודנט.

• כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ועד ליום הפסקת הלימודים.

• סטודנט ששילם את שכר הלימוד מהפיקדון בקרן חיילים משוחררים, ההחזר יעשה בהמחאה לפקודת משרד הביטחון עם שם הסטודנט ומס' ת.ז. ההמחאה תשלח לסטודנט באחריות הסטודנט להעביר את ההמחאה לקרן חימ"ש.

• הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד, גוררת בעקבותיה ביטול של הזכות למלגה, לפיכך יתכן וייווצר חוב כספי.

• סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר-לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים ולא השתתף בבחינות.

חיוב סטודנטים חדשים שנרשמים לסמסטר ב' ומודיעים על הפסקת לימודים

עד ה-17.3.24 - החזר מלא בסך 2,500 ש"ח
מתאריך 18.3.24 עד 30.3.24 - החזר של 50% בסך 1,250 ש"ח
מיום פתיחת הסמסטר - אין החזר מקדמה. יבוצע חישוב עד ליום הפסקת הלימודים + חודש קנס

הפסקת לימודים בשבתון

מורה משתלם בשבתון שיפסיק לימודיו יודיע לקרן ההשתלמות את תאריך עזיבתו. הסטודנט יישא בהוצאות הלימוד על פי נוהל הפסקת לימודים המופיע לעיל. היה וקרן ההשתלמות העבירה שכר-הלימוד ביתר, תחזיר המכללה לקרן את הסכום שהועבר בהתאמה.

מלגות

המכללה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים. כרטיס הגביה של הסטודנט מזוכה בגובה המלגה. סטודנט שימצא ביתרת זכות בסוף שנה"ל היתרה תעבור לשנה"ל הבאה. 

סטודנט המסיים לימודיו או מפסיק לימודיו ונמצא לאחר שמולא טופס סיום חובות כי קיימת יתרת זכות בכרטיס הגבייה, יתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט. 

הודעה על הפסקת לימודים, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של מלגות בהן זוכה חשבון שכר הלימוד של הסטודנט לאורך כל שנות לימודיו. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי למכללה. 

ועדת חריגים

במכללה קיימת ועדת חריגים בנושא שכר לימוד. הוועדה מתכנסת אחת לחודש. הוועדה מטפלת בפניות של סטודנטים המערערים על חיוב שכר-הלימוד או אגרות החובה או כל חיוב אחר. כדי שהוועדה תדון בפניה, על הסטודנט למלא טופס פניה באתר האינטרנט של המכללה>בקשות ואישורים>ועדת חריגים שכר לימוד. 

עדיף ורצוי לצרף מסמכים המאמתים את הטענה. במקרה של ערעור על רקע בריאותי או עקב שרות מילואים, הפניה לא תידון ללא המצאת מסמכים מתאימים. תשובת הוועדה תשלח דרך אתר האינטרנט. סטודנט שאינו פעיל יותר במכללה יכול להגיש פניה לוועדת חריגים בכתובת דוא"ל: [email protected] התשובה תשלח בדוא"ל על פי הכתובת המצוינת ע"ג הפניה. זכותו של הסטודנט לערער על החלטת ועדת חריגים בפני ועדת חריגים ערעור. הליך הפניה לוועדת חריגים ערעור כמוסבר לעיל. 

שינוי מערכת

שינוי מערכת יתאפשר רק במהלך תקופת השינויים בשבועיים הראשונים של סמסטר א' ובשבוע הראשון של סמסטר ב' ( בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים ). 

סטודנטים יערכו את השינויים באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט. 

סטודנט שהוסיף שעות למערכת יחויב בתוספת שכר-לימוד בהתאם לשינוי. 

סטודנט שמשלם בהוראת קבע, סכום החיוב החודשי יגדל בהתאם. 

ביטוח לאומי

*ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. 

*דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי. 

*סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על-ידי מעסיקו. 

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים

סטודנט שמאחר בהגשת עבודה/פרויקט/סמינריון, במהלך שנת הלימודים יוכל להגיש את העבודה בתנאים כדלקמן:

*הגשה של עד שלושה שבועות לאחר המועד שפורסם תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור המרצה והגשת בקשה בתחנת המידע האישי ותשלום קנס של 100 ₪.

*הגשה של עבודות עבור סמסטר א' לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר ב' אך ורק בהינתן קבלת אישור המרצה, אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 250 ₪.

*הגשה של עבודות עבור סמסטר ב' או קיץ לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר א' בשנה העוקבת אך ורק בהינתן קבלת אישור מהמרצה, קבלת אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 250 ₪.

אחרי התאריכים הנ"ל לא ניתן להגיש את העבודה ועל הסטודנט להירשם לקורס זהה או חלופי מחדש בעלות מלאה ויהיה עליו למלא אחר כל הדרישות האקדמיות הנדרשות בקורס.

אישור אקדמי לדחיית הגשת פרויקט, עבודה ו/או סמינריון אינו מהווה ביטול תשלום הקנס.

הנוהל המלא מפורט בתקנון האקדמי.

סטודנט המפצל לימודיו מעבר לשנים התקניות ישלם בכל שנת פיצול תוספת של 10% משכר הלימוד המוסדי המלא (לא מופחת).

.B.Ed - מס' שנים תקניות לתואר 4

.B.A - מס' שנים תקניות לתואר 3

.B.A הפרעות בתקשורת - מס' שנים תקניות לתואר 3.53

.B.Sc - מס' שנים תקניות לתואר 3

M.Ed./M.Teach - מס' שנים תקניות לתואר 2

הסבת אקדמאים להוראה עד 30 ש"ש - מס' שנים תקניות לתואר 2

הסבת אקדמאים להוראה עד 60 ש"ש - מס' שנים תקניות לתואר 3

הסבת אקדמאים להוראה עד 24 ש"ש - מס' שנים תקניות לתואר 2

הסבת אקדמאים להוראה עד 36 ש"ש - מס' שנים תקניות לתואר 3

.B.Ed תכנית מצויינים - מס' שנים תקניות לתואר 3

סטודנט הלומד פחות מ- 50% מערכת (בבדיקה שנתית) ישלם בכל סמסטר תוספת תקורה של 2.5% משכר הלימוד מוסדי מלא (לא מופחת)

סטודנט החייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום מלוא עלות הקורס.

סטודנט שיבטל קורס שלא בתקופת שינויים יחויב בקנס בעלות 50% מערך הקורס.

מבחן אמיר"ם, מיון לרמות אנגלית - 275 ₪.

אי הגעה לבחינה במועד מיוחד/בחינה בהתאמות מיוחדות, ללא הודעה מראש

סטודנט שאושר לו להבחן במועד מיוחד או בבחינה בהתאמות מיוחדות ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.

עלות ויתור אקדמי לקורס אחד - 180 ₪.

עלות ויתור לכל קורס נוסף - 15 ₪ עד לתקרה של 4 ויתורים לטופס אחד.

אי השתתפות בבחינות מועד ג' ללא הודעה מראש

סטודנט שאושר לו להבחן במועד ג' ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.

עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).

עמלה בגין הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).

עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).

סטודנט שנרשם לסיור ולא הגיע אליו ולא הודיע לפחות 3 ימי עבודה מראש למדור סיורים על אי השתתפותו בסיור, יחוייב בקנס של 50 ₪

קורס עזרה ראשונה

סטודנטים החוזרים על הקורס מכל סיבה שהיא יחוייבו בעלות הקורס 150 ₪.

סטודנטים הלומדים במסלול הסבת אקדמאים או תואר שני M.Teach יחוייבו בעלות הקורס 150 ₪.

סטודנטים חיצוניים הלומדים קורס עזרה ראשונה ישלמו: 300 ₪ + 34 ₪ ביטוח תאונות אישיות סה"כ 334 ₪

תעריפי ספריה

סטודנט שאיבד או לא החזיר ספר לספריה יחויב ב-85 ₪ או בעלות הספר הגבוה מבניהם. באפשרותו של הסטודנט לרכוש את הספר שאבד בעצמו.
סטודנט שהטיפול באי החזרת ספר עבר לטיפול מדור שכר-לימוד יחויב בתוספת לנ"ל ב-25 ₪ דמי טיפול ולא יתבצע החזר כספי גם כאשר הספר יושב לספריה.

ארכיון תקנונים