תקנון שכר לימוד מכינה

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים באקדמית אחוה

הסעיפים שלפניכם כוללים מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליכם בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאגו לעדכן את מרכז שירות לסטודנט במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
תשלום שכר הלימוד במלואו או תשלום האגרות מהווה תנאי לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד.
סטודנט החייב שכר לימוד - תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום האגרות מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת במכינה 10.2023

צרו קשר

בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 – 11:00 ובין השעות 14:30 – 15:30. בטלפון 3622* (שלוחה 3)

בימי ו' ובערבי חגים אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני. 

פניות לבירורים

קבלת קהל במדור שכ"ל:  

ימים א', ג', ד', ה' בין השעות 09:30 -12:00 ובין השעות 14:30 – 15:30  

יום ב' בין השעות 14:30 – 15:30

[email protected]

פנו אלינו

ד.נ. שקמים 7980400 המכללה האקדמית אחוה

בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון. 

ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או בפקס: 08-8588006   

מתן תוקף להרשמה

על מנת לתת תוקף להרשמתך ללימודים במכללה יש לשלם דמי הרשמה ואגרות חובה.  

סטודנט המפסיק או מבטל לימודיו תשלום האגרה לא יוחזר. 

רישום לקורסים מותנה בהצגת קבלה על תשלום אגרות החובה. 

גובה שכר לימוד 

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשפ"ד  15,265 ש"ח צמוד למדד יולי 2023. 

שכר לימוד לסמסטר אחד 7632.50 ₪ לא כולל אגרות חובה ורשות 

כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי 2023. 

ועדה לקביעת גובה שכר לימוד - מכינה

כל  סטודנט הלומד במכינה וזכאי לבקש מלגה מועבר לדיון בוועדה לקביעת גובה שכר לימוד של משרד הביטחון /ות"ת.
פטור משכר לימוד מלא או חלקי ניתן עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים בהתאם להחלטת הוועדה. כל הסטודנטים חייבים בתשלום אגרות חובה, גם אם הם פטורים מתשלום שכר לימוד עפ"י החלטת הוועדה.
סטודנט אשר קיבל פטור משכר לימוד ולימודיו ממומנים ע"י משרד הביטחון או ות"ת חייב בנוכחות של לפחות 80% מהשיעורים. במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאי זה, משרד הביטחון /ות"ת יפסיק את מימון שכר הלימוד ועל הסטודנט יהיה לשלם את שכר הלימוד  בעצמו.
סטודנט הנדרש לשלם שכר לימוד מלא או חלקי, מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשפ"ד, על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.
בעלי פטור משכר לימוד מלא ישלמו אגרות חובה ורשות בלבד.
שינוי מסלול לימודים גורר שנוי בחיוב שכר לימוד (הפחתה או תוספת)

אגרות חובה ורשות

שמירה מוסדית 400 ש"ח.
ביטוח תאונות אישיות 36 ₪.
חברות באגודת הסטודנטים 176 ₪.
ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים עד לתאריך 22.11.2023 באופן מקוון בתחנת המידע האישי.
מכינות שמתחילות אחרי ה- 22.11.23 (מכינה משלבת ומכינה ייעודית לחינוך), ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים שבועיים מתחילת המכינה באמצעות שליחת מייל למדור שכר לימוד בכתובת [email protected]

שימו לב ! לאחר המועד הרשום לא ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים. לקבלת מערכת שעות יש להציג קבלה על תשלום האגרות

אגרות חובה לסמסטר

שמירה מוסדית 200 ₪.
ביטוח תאונות אישיות 36 ₪.
חברות באגודת הסטודנטים 176 ₪.
ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים שבועיים מתחילת המכינה באמצעות שליחת מייל למדור שכר לימוד בכתובת [email protected].

שימו לב ! לאחר המועד הרשום לא ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.

שירות SMS, מסרוני טקסט 35 ₪.

אגרות רשות לסמסטר ב'

שירות SMS, מסרוני טקסט 25 ₪.

הסברים לאגרות חובה ורשות

התשלום בסך 400 ש"ח נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה

ביטוח תאונות אישיות

תקופת ביטוח תאונות אישיות בסך 36 ש"ח היא לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד הנה מ- 01/10/2023 ועד 30/09/2024. ההסדר חל על תאונות הנגרמות לסטודנט (ניתן לצפות בפוליסת הביטוח המצורפת)

פוליסת ביטוח - מכינה

המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'.

אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח.
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:

הפקולטה לחינוך ומנהיגות: אור ברק [email protected]

הפקולטה למדעים, בריאות וקיימות מאיה פוטרוך [email protected]

הפקולטה לפסיכולוגיה, רוח וחברה: לירז ויצמן [email protected]

מכינות: מיטל צורי [email protected]

אישור נוכחות בלימודים

טופס תאונות אישיות

אגרת חנייה מוסדרת

בשלב זה הנהלת המכללה החליטה לא לגבות תשלום בגין אגרת חניה עד להסדרת החניון האוטומטי. פרטים ועדכונים ישלחו בהמשך לכלל הסטודנטים.

הסדרי שכר לימוד

שוברי תשלום

בכפוף להחלטת הועדה יופק שובר דיגיטלי לתשלום – השובר יופיע בתחנת המידע האישי.
סטודנטים המעוניינים לשלם מהפקידון לחיילים משוחררים יפיקו באופן עצמאי מתחנת המידע אישי שובר עפ"י הסכום העומד לרשותם בפיקדון חימ"ש ויצרפו אותו לבקשה באתר הקרן.
התשלום יועבר ישירות למכללה

הפרשי הצמדה וריבית פיגורים

גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.
ההצמדה למדד חלה עד לפירעון על כל התשלומים

אפשרויות תשלום שכר לימוד

לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמה.
יש להיכנס למידע אישי תשלומים > תשלומים באשראי (סרגל כלים עליון משמאל).
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימון +
• תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
• תשלום שובר יתרת חוב או
• יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן- בצד ימין של אותה שורה לסמן + לביצוע.
יש לגלול את הדף כלפי מעלה > וללחוץ 'שלם'.

לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.

קבלה מקורית תישלח לאחר ביצוע עסקת אשראי לכתובת דוא"ל המעודכנת בכרטיס האישי של הסטודנט.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.

בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד

המכללה מוכרת עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. סטודנטים החייבים בשכר לימוד יוכלו לשלם את שכר הלימוד מחשבון הפיקדון על שמם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, ע"י הגשת בקשה באזור האישי באתר הקרן לחיילים משוחררים וצירוף שובר דיגיטלי בפורמט pdf

תשלום באמצעות העברה בנקאית

פרטי חשבון המכללה:
בנק דיסקונט
סניף 153
מספר חשבון: 1148828
לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה בציון פרטי הסטודנט למייל [email protected]
מדור שכר לימוד.

שימו לב: עדכון העברה בנקאית בכרטיס הגבייה (לאחר שליחת האישור העברה ) אורכת 2 ימי עבודה

תשלום שכר לימוד על ידי גורם חוץ

ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי. ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת , על סמך הסכמים עם משרד הביטחון ומשרד הקליטה, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים.  

סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים מעלה, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם. 

סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מהגורם המממן, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד. 

הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:

דמי רישום | אגרות חובה | אגרות רשות | קורסים חוזרים 

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו. 

סטודנטים הגרים בקיבוצים או ביישובים השייכים למועצות אזוריות וממומנים על ידם, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר לימוד וימציאו כתב התחייבות עבור מימון לימודיהם.

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים.
בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום.
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום.

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים.
לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים.
יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו.
יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לאחר קבלת אישור ניהול חשבון או צילום צ'ק.

השאלת ספרי לימוד

סטודנטים יוכלו להשאיל ספרי לימוד בספריית המכללה.

יש להחזיר את הספרים לספרייה בסיום הלימודים ולכל המאוחר עד ה-30.7.2024.

סטודנט שלא יחזיר את הספרים יחוייב בקנס בסך 300 ש"ח.

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד ע"י הסטודנט. את המכתב יש לשלוח לפקס 08-8588006 או למסור אישית למנהל סטודנטים.
באחריות הסטודנט לוודא שהודעתו התקבלה בטל: 08-8588153, או 08-8588086
את יתרת תשלום שכר הלימוד יש לשלם בתוך 30 יום מתאריך משלוח ההודעה על הפסקת הלימודים.
החזר שכר לימוד יבוצע בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה. למשלמים באמצעות קרן חיילים משוחררים בהמחאה לזכות הקרן.
כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ע"י הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.

סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים בכתב ייחשב כסטודנט פעיל, ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים.

במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים שלא על רקע החלטת הועדה לקביעת גובה שכר הלימוד יחויב שכר הלימוד כדלקמן:
-דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
-עד שבועיים לפני מועד תחילת הלימודים במכינה יוחזרו אגרות החובה במלואם.
-משבועיים לפני תחילת הלימודים במכינה ועד ליום אחד לפני תחילת הלימודים יוחזרו 50% מאגרות החובה ששולמו.
-מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו אגרות החובה ששולמו וייערך חישוב שכר לימוד (בחודשים שלמים) עפ"י הנוסחה הבאה (מס' חודשי לימוד + חודש לימוד) x (שכר לימוד בסיסי) / (מס' חודשים במסלול)

סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בעקבות החלטת ועדת מלגות

יוכל לבטל את לימודיו עד שבוע ימים מיום פרסום ההודעה על הגעת תשובות מהועדה .
הסטודנט יחויב בשכר לימוד רק עבור התקופה שבה למד. במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים שלא על רקע החלטת הועדה לקביעת גובה שכר לימוד יחויב שכר הלימוד כדלקמן:
דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
עד שבועיים לפני מועד תחילת הלימודים במכינה יוחזרו אגרות החובה במלואם.
משבועיים לפני תחילת הלימודים במכינה ועד ליום אחד לפני תחילת הלימודים יוחזרו 50% מאגרות החובה ששולמו.
מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו אגרות החובה ששולמו וייערך חישוב שכר לימוד (בחודשים שלמים) עפ"י הנוסחה הבאה:
מספר חודשי לימוד +חודש לימוד X שכר לימוד בסיסי/מס' חודשים במסלול.

במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

סטודנט שהופסקו לימודיו ע"י המכללה יחויב לפי הנוסחה הבאה ללא חודש קנס.
מספר חודשי לימוד +חודש לימוד X שכר לימוד בסיסי/מס' חודשים במסלול.
בכל מקרה של הפסקת לימודים חודשיים לפני סיום הלימודים במסלול לא יתבצע החזר שכר לימוד והסטודנט יחויב בתשלום מלא.

במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

מכינת מערכות מידע ומדעי החיים

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
*מיום תחילת הלימודים במכינה ועד שבוע מתחילת המכינה- יוחזרו אגרות החובה ושכר הלימוד ששולם במלואם.
*מהיום השמיני לתחילת המכינה לא יוחזרו אגרות החובה ושכר הלימוד ששולמו ויגבה תשלום מלא.
*במקרה של הרשמה מאוחרת לאחר תחילת המכינה וביטול לאחר השיעור הראשון- יוחזרו מלוא האגרות ושכר הלימוד ששולמו.
*במקרה של הרשמה מאוחרת לאחר תחילת המכינה וביטול מהשיעור השני ואילך- יבוצע חיוב מלא על השכר לימוד והאגרות.
*במידה וסטודנט התקבל למכינה על תנאי ציון עובר במבחן מימ"ד, אם מבחן מתקיים עד 7 ימים מתחילת המכינה והסטודנט לא יעבור את המבחן, יבוצע החזר יחסי על מס' הימים שבהם הסטודנט למד עד לקבלת הציון.

במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
*דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
*סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על-ידי מעסיקו.

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים

סטודנט שאושר לו להבחן בתנאים מיוחדים ולא הגיע לבחינה ולא הודיע יומיים מראש יחויב בקנס של 95 ₪.

סטודנט שלא הגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , יחויב במלוא עלות התרגול- 95 ₪.

סטודנט החוזר על קורס במכינת בגרות ישלם עבור הקורס תעריף מלא
סטודנט החוזר על קורס במכינות הייעודיות ישלם עבור הקורס באופן יחסי לעלות המכינה המלאה.
(לפי ש"ש).

עמלה ביטול עסקת תשלום באשראי

סטודנט שיבטל עסקת תשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ישלם 50 ₪ עמלה.

עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק)

עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק)

הגשת עבודה באיחור

סטודנט המאחר בהגשת עבודה יחויב בקנס לפי התקנון האקדמי של המכללה.

תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים

תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים
תוכנית הכנה 30+ מיועדת למועמדים חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, בוגרי 12 שנות לימוד אשר מעוניינים להתקבל לתואר ראשון במחלקות מדעי הרוח, מדעי החברה ותואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללת אחוה.
דמי הרשמה בסך 200 ₪ מהווים חלק מתשלום שכר הלימוד הכללי של התוכנית.
עלות תוכנית הכנה - 3582 ₪ (כולל ביטוח תאונות אישיות).
בהתאם לשיתוף פעולה הקיים במכללה לבין הרשויות המקומיות או העיריות אליהם שייכים הסטודנטים, במידה והסטודנט ימשיך את לימודיו לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה בסמסטר העוקב לסיום המכינה, יזוכה במלגה בסך 1000 ₪.
תוקפה של המכינה הנו לחמש שנים בלבד, לאחר חמש שנים לא ניתן להשלים לימודים במכינה אלא באישור ועדת חריגים.

סטודנט המבקש לחזור על קורס ישלם עבור כל קורס עליו יחזור 400 ₪ וביטוח תאונות אישיות.

סטודנט מתוכנית ההכנה 30+ או תכניות אחרות, שלא יגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , ישלם את מלוא עלות התרגול.

ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים

מועמד שהחליט לבטל את הרשמתו לתוכנית ההכנה יודיע על כך בכתב לרכזת המכינה.
סטודנט המבטל לימודים עד חמישה ימים מיום תחילת הלימודים כולל, יקבל החזר מלוא שכר לימוד למעט דמי הרשמה.
סטודנט המבטל לימודים בין היום השישי ליום העשירי מתחילת הלימודים יחויב ב 25% משכר הלימוד המלא של התוכנית.
סטודנט המבטל לימודים בין היום האחד עשרה ועד חודש מיום תחילת הלימודים יחויב ב 50% משכר הלימוד המלא של התוכנית.
סטודנט המבטל לימודים לאחר חודש מפתיחת הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד המלא של התוכנית.

ארכיון תקנונים