מידע כללי

נהלי הרשמה

שמחים שבחרת להירשם לקורסים ביחידה ללימודי חוץ של האקדמית אחוה. אנחנו כאן כדי לתת לך את כל המידע הקשור ללימודים ומשתדלים לפעול על-פי הכללים והנהלים המובאים כאן. עם זאת, ייתכן שנאלץ לשנות, להוסיף או לגרוע מהאמור, הן מטעמים אקדמיים והן מנסיבות אחרות בלתי צפויות ו/או אילוצים ענייניים או תנאים אחרים שעשויים לחייב ביצוע שינויים כאמור

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים, רשימת השיעורים והמועדים השונים. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בכל עת. 

רישום באתר המכללה

בעת ההרשמה יחויב הנרשם בשכר הלימוד של הקורס, פרט לתוכניות בהן מתקיימים שלבים בתהליך ההרשמה.

אם הנך מורה בשנת שבתון או חצי שבתון, לנוחיותך תהליך רישום מקוון. לביצוע רישום

אפשרויות פריסה לתשלומים, בהמחאות או בכרטיס אשראי ** 

שכר לימוד שנתי מקדמה מס' תשלומים בנוסף*
עד 600 ש"ח 200 2
עד 1000 ש"ח 250 3
עד 1400 ש"ח 300 4
עד 2000 ש"ח 400 5
עד 3000 ש"ח 500 6
עד 4000 ש"ח 700 7
מעל 4000 ש"ח 1000 7

*תשלום אחרון יתבצע לא יאוחר מחודש מאי 2024 

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

* הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תתבצע דרך הטופס המקוון. 

* תאריך קבלת הודעת הביטול או הפסקת הלימודים במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד. 

סטודנטים הלומדים בקורסים המקוונים א-סנכרוניים בלבד 

*במקרה של ביטול הרשמה 7 ימים לפני פתיחת הקורס, יהיו זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם. במקרה של ביטול הרשמה 6 ימים לפני פתיחת הקורס ועד יום לפני תחילת מועד הקורס, זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם, בקיזוז דמי טיפול בסך 100 ₪ לכל קורס. 

*במקרה של הרשמה לפני תחילת הקורס וביטול הרשמה לאחר תחילת הקורס, ובתנאי שטרם החלו את לימודיהם בקורס, זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם בקיזוז 100 ₪ דמי טיפול ו- 100 ₪ דמי מקדמה (סה"כ 200 ₪) לכל קורס. 

*במקרה של הרשמה לאחר תחילת הקורס וביטול הרשמה עד שלושה ימים מתאריך הרישום, ובתנאי שטרם החלו את לימודיהם בקורס, זכאים למלוא החזר שכר הלימוד ששולם בקיזוז דמי טיפול בסך 100 ₪ לכל קורס. 

*סטודנטים שהחליטולהפסיק את לימודיהם בקורס לאחר תחילת הקורס, ואשר התקדמו בהגשת מטלות הקורס יחויבו במלוא שכר הלימוד. 

*ביטול קורס חודש לפני תאריך הסיום, יחויב במלוא שכר הלימוד. 

סטודנטים הלומדים בקורסים הפרונטליים ובקורסים בזום בלבד – החל מתשפ"ה

*במקרה של ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תחילת הקורס, תוחזר מלוא המקדמה במלואה. בקורס הבישול וב-NLP – יוחזרו דמי מקדמה של 700 שקל. לא יוחזרו דמי ראיון בסך 300 שקל. החזר של 700 שקל יוחזר גם למי שלא עברה את הריאיון.

*במקרה של ביטול הרשמה בין 29 יום לפני תחילת הקורס – יוחזרו 50% מדמי המקדמה (בהתאמה בקורסים המחייבים ראיון – 350 שקל). 

*- ביטול/ הפסקת לימודים מיום פתיחת הקורס ועד 14 יום מפתיחת הקורס אין החזר מקדמה. 

*- הפסקת לימודים לאחר שבועיים מפתיחת הקורס יתבצע חישוב שכר לימוד עד ליום הביטול בתוספת 10% כאשר מינימום התשלום הינו גובה המקדמה. לחייבים תישלח הודעת חיוב. לעומדים ביתרת זכות תוחזר יתרת הזכות לחשבון הבנק,  בהתאם לפרטי החשבון שימסרו ע"י המשתלם. 

מורים בשבתון 

משתלם בשבתון שנרשם ללימודים במכללה האקדמית אחוה והחליט להפסיק לימודיו, חלים עליו כל הנהלים של מורה משתלם שאינו בשבתון, דהיינו ישלם מקדמה בהתאם לאמור לעיל וכן שכ"ל עד ליום הפסקת לימודיו בתוספת 10%. הקרן אינה משלמת שכ"ל עבור משתלמים שהפסיקו לימודיהם וחובת התשלום היא על המשתלם. אפשרות שינוי מערכת הלימודים עד תאריך 30.11 הנה בין המשתלם לקרן ואינה פוטרת את המשתלם מחובת תשלום שכ"ל במקרה של הפסקת לימודים. 

*מורים בשבתון הלומדים בקורסים המקוונים בלבד ניתן להעביר קורס לסמסטר אחר באותה שנת לימודים ללא קנס, על בסיס מקום פנוי בלבד. 

*דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה כאשר הביטול הוא ע"י המשתלם. 

*במקרה של ביטול קורס ע"י המכללה, יוחזרו דמי ההרשמה ושכ"ל ששולמו בגין הקורס. 

הערות

פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה ועל פי שיקול דעתה. הודעה על ביטול קורס תימסר למועמד מוקדם ככל האפשר

משתלם שיפצל לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד שנקבעו לתוכנית הנלמדת, ישלם מידי שנה החל משנת הפיצול תוספת פיצול בשיעור 10% משכ"ל של התוכנית בכל שנת לימודים

משתלם שחייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום 100% מעלות הקורס עליו הוא חוזר

משתלם שמאחר בהגשת עבודה במהלך שנת הלימודים, יוכל להגיש את העבודה באיחור בתנאי שקיבל מהמרצה אישור הגשה באיחור בכתב. הקנס על הגשת עבודה באיחור של עד 3 שבועות 100 ₪. לאחר 3 שבועות הגשת עבודה של סמסטר א' אפשר להגיש עד 1.6 של אותה שנה, עבודות של סמסטר ב' וקיץ ניתן להגיש עד 1.12 של אותה שנה קלנדרית בתשלום קנס של 350 ₪. לאחר התאריכים הנ"ל על הסטודנט להירשם לקורס מחדש בעלות מלאה ויהיה עליו לעמוד בכל הדרישות האקדמיות של הקורס

כדי להשאיל ספרים בספריה יש להפקיד המחאת בטחון ע”ס 250 ₪ לפקודת מכללת אחוה (אין לציין תאריך ע”ג ההמחאה ואין לרשום המחאת בטחון)

חנייה

לנוחיותכם, מגרש חנייה לסטודנטים בעלות של 8 ₪ ליום (נכון לשנה”ל תשפ"ד) ניתן לשלם אגרת חנייה מוסדרת לשנה בעלות של 400 ₪ (נכון לשנה”ל תשפ"ד)

גישה למערכת מידע אישי לסטודנט דרך אתר המכללה או דרך הנייד באמצעות אפליקציה של חברת Learnnet. בכניסה הראשונה למערכת יש ללחוץ על יצירת סיסמה ראשונית עם מס' ת.ז. (9 ספרות). במערכת זו מידע על קורסים, ציונים, חשבון שכ"ל ושירותים מקוונים נוספים, כגון הורדת כרטיס נבחן והתחברות לאתר מלווה לקורס. לשירותכם, מוקד תמיכה טכנית בטל’ 08-8588100 או במייל: [email protected] 

קבלת קהל במחלקת גבייה בבניין מס' 3, קומת כניסה. ימים א'-ה' 8:30 -12:00, 15:30-14:30 טל' 3622* 

חברת 'צילומעתיק' מספקת שירותים בתשלום, וממוקמת בקרוואן שעל יד השער הראשי למכללה. 

כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על משתלם/לומד למלא את כל החובות בקורס/ בתוכנית. משתלם/לומד אשר סיים בהצלחה לימודיו ביחידה, ובתנאי שאין לו חובות שכר לימוד במכללה, וזאת לאחר שהציג את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הקבלה לתוכנית, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה/אישור סיום לימודים בקורס. (בהתאם לאופי הקורס ולאופן סיום הקורס). 

חובת נוכחות

חובת נוכחות חלה על כל המשתלמים/לומדים בכל השיעורים העיוניים והמעשיים - משתלם/לומד אשר נעדר מעל 20% מסך שעות הלימוד בקורס מסוים, לא יורשה לגשת לבחינה או להגיש עבודה באותו קורס ולא יוכל לקבל גמול ממשרד החינוך על לימודיו ו/או תעודה על סיום לימודיו. 

היחידה תהייה אחראית להעברת הדיווחים על גמולי ההשתלמות למשרד החינוך, או להנפקת אישורים מתאימים שישלחו ע"י המשתלם למשרד החינוך לקבלת הגמולים בהתאם להנחיות היחידה בפתיחת שנת הלימודים. אישורי גמול יועברו רק למי שסיים לשלם את שכר הלימוד.