נוהל העסקת עוזרי מחקר

חוקר/ת המעוניין להעסיק עוזר/ת מחקר ולשלם את משכורתו מתקציב המחקר שניתן לו על ידי רשות המחקר, ידאג  להעסקת עוזר/ת המחקר בהתאם לחוק.

לצורך כך, על החוקר לפעול לפי ההנחיות הנלוות הבאות:

  1. החוקר/ת מתבקש/ת להגדיר את היקף השעות הצפוי ומשך ההעסקה המבוקש. על החוקר/ת לקבל את אישור רשות המחקר להעסקת עוזר/ת המחקר, לפני תחילת העסקתו/ה.
  2. על עוזר/ת המחקר למלא טפסי העסקה כמקובל במשאבי אנוש, טפסים אלו ניתן לקבלת מרשות המחקר, את הטפסים המלאים יש למסור לרשות המחקר. בנוסף על העוזר/ת להמציא תעודות המעידות על השכלתו/ה. על החוקר/ת מוטל/ת האחריות לוודא כי עוזר/ת המחקר שלו חתם על חוזה עבודה + טופס 101 ועשה תיאום מס (במידת הצורך).
  3. עוזרי המחקר מועסקים בחוזה עבודה שעתי.
  4. כשגרה, התשלום לעוזר/ת המחקר יהיה תואם לשכר השעתי לסטודנט בשירות הציבורי. חריגה דורשת אישור של ראש רשות המחקר ומנכ"ל המכללה.
  5. חוקר שיעסיק עוזר/ת מחקר ללא אישור רשות המחקר או יחרוג מהסכום שאושר לו לשלם לעוזר המחקר, יחויב בתשלום משכורתו של עוזר/ת המחקר מכיסו הפרטי.
  6. בסוף כל חודש, יש למלא טופס דיווח שעות. לאחר שעוזר/ת המחקר מילא את דו"ח השעות, על החוקר/ת לבדוק את הדו"ח ולחתום עליו. משמעות חתימתו של החוקר/ת על הדו"ח היא שהוא מאשר/ת  שעוזר/ת המחקר אכן עבד/ה את מספר השעות המציין בדו"ח ואלו הן השעות עליהן יש לשלם לו. לאחר שהחוקר/ת חתם על הדו"ח והגיש אותו לרשות המחקר לצורך תשלום לעוזר/ת המחקר, אין אפשרות לשנות את הדו"ח והמכללה מחויבת לשלם לעוזר/ת המחקר את הסכום המגיע לו ע"פ הדו"ח. אם החוקר/ת חתם על דו"ח שבו יש יותר שעות ממה שעוזר/ת המחקר עבד/ה בפועל ו/או יותר שעות ממה שאושר ע"י רשות המחקר, תבוצע  התחשבנות עם החוקר/ת.
  7. יש לשלם לעוזר/ת המחקר עבור נסיעות (במידת הצורך) בהתאם לחוק. אם עוזר/ת המחקר עבד מהבית , אין לשלם לו עבור נסיעות.
  8. העסקת עוזרי מחקר תהיה בין החודשים נובמבר 2023 ועד ספטמבר 2024 לאחר מכן לא תהיה אפשרות להעסיק עוזרי מחקר.

שכר עוזרי מחקר

לימודי תואר שכר לשעה סעיף תקציבי
תואר ראשון שכר שעתי 31.50 ש"ח + 1.99 ש"ח דמי הבראה תקציב אישי
תואר שני ומעלה שכר שעתי 31.50 ש"ח עד 55 ש"ח + 1.99 דמי הבראה תקציב אישי
מורה/מרצה/מומחה בתחום מסוים שכר שעתי בין 55 ש"ח עד 150 ש"ח + 1.99 דמי הבראה קרן מחקר חיצונית/פרויקט מיוחד (מותנה באישור מנכ"ל מראש)