כללי רישום ביבליוגרפי

כללי רישום ביבליוגרפי מעובדים על פי ה- APA, 2001

מעובד ע"י נועה אהרוני

כללים לסידור הפריטים  ברשימת המקורות

1.      מקורות בשפה העברית ייכתבו בנפרד ממקורות בשפה האנגלית ויקדימו אותם.

2.   ארגון הפריטים ייעשה לפי סדר האלף-בית של שם המשפחה של הכותב הראשון. אם יש שני מחברים ששם משפחתם מתחיל באותה אות אזי יש לערוך לפי סדר פנימי, כלומר על-פי האות השנייה של שם המשפחה וכך הלאה. למשל, Brown  יקדים את Browning.

3.   סידור מקורות שנכתבו על-ידי אותו כותב:

 •       פריטים שונים של כותב אחד מסודרים לפי שנת הפרסום (מהקודמת למאוחרת).
 •       פריט שנכתב רק על-ידי הכותב עצמו (ללא שותפים) יקדים פריטים שנכתבו על-יד׳ הכותב ביחד עם כותבים נוספים.
 •       פריטים של כותב מסוים וכותבים נוספים, יסודרו לפי האלף-בית של שם המשפחה של הכותב השני וכך הלאה.

 פריטים עם אותם כותבים באותו סדר, מסודרים לפי שנת הפרסום.

 מקורות שנכתבו על-ידי אותו כותב/ים באותה שנת פרסום מסודרים על פי האלף-בית של הכותרת.

 אם מופיעים בחיבור שני פרסומים או יותר של אותו מחבר מאותה שנה, יש לסדרם לפי הכותר ולהוסיף ליד השנה של   הפרסום הראשון את האות א(בעברית) או a (באנגלית), ואת האות ב(בעברית) או b(באנגלית) ליד השנה של הפרסום      השני וכך הלאה(בנימיני, 9951א, 9971ב).  

4.   סידור פריטים של כותבים עם שם משפחה זהה ושם פרטי שונה יירשם לפי האות הראשונה של

       השם הפרטי.   

5.   העבודות, פרסומים או ספרים ללא שם מחבר (למשל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ה-

       (APA) ישולבו ברשימת המקורות על־פי המלה המשמעותית הראשונה של שם("הא הידיעה"

       בעברית/אנגלית אינה נחשבת). למשל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תופיע באות ״למ״ד״ ולא

       באות "הא". בכתיבת המקור יש לכתוב שם מלא ולא קיצורים, למשל, American Psychological

       Association        ולא APA.  

 6.  אין למספר את הפריטים ברשימה הביבליוגרפית.

 

 

כללים  לכתיבת רשימת המקורות

1. שם המשפחה

 •   לרוב, שם משפחה של הכותב הוא פריט המידע הראשון של המקור.
 •  עבור כל המחברים יש לכתוב לאחר שם המשפחה את ראשי התיבות של השם הפרטי ולאחר מכן בסוגריים את שנת הפרסום.
 •  בשפה העברית נהוג לרשום את ראשי התיבות של השמות הפרטיים עם גרש/גרשיים, ולא עם נקודה (כפי שנהוג בשפה האנגלית). למשל, כספי מ׳ ולא כספי, מ. או עגנון, ש״י ולא עגנון, ש.י
 •  אם הפריט הוא ספר ערוך יש להוסיף בסוגריים (אחרי השמות ולפני שנת הפרסום):(עורכ/ים) ובאנגלית:(Ed/Eds.)
 •  כאשר מציינים פרק מתוך ספר ערוך, ראשי התיבות של השמות הפרטיים של העורכים (ולא של יופיעו לפני שם המשפחה.
 •  כשיש יותר מכותב/עורך אחד לפריט, יש להשתמש באנגלית סימן & לפני שם המחבר/העורך האחרון (לא במילה and) ובעברית ב״וו החיבור״.

2. כותרות

 •  בשפה האנגלית, נהוג לכתוב אות גדולה רק במלה הראשונה של כותרת המאמר או הספר ולאחר נקודתיים. אין לכתוב אות גדולה בראש כל מלה בכותרת או בשם הספר או המאמר. אין להוסיף מרכאות סביב הכותרות / שמות כתבי העת / שמות הספרים / שמות העבודות.  
 •  בכתיבת השורה השנייה של הפריט הביבליוגרפי יש להזיז את השורה בארבע אותיות ולהתחיל לכתוב באות החמישית.

 3. ספר

 •  יש להדגיש בכתב נטוי את שם הספר ולהקפיד על רישום כותרות(בשפה האנגלית) כפי שהוזכר לעיל, בסעיף 2.
 • ברשום פריט מסוג זה יש להוסיף את מקום ההוצאה ואת שם ההוצאה לאור.
 • מחבר אחדבייט - מרום, ר'(1988). מבוא לסטטיסטיקה: שיטות לתיאור ולניתוח נתונים והיסק ממדגם לאוכלוסיה. תל-אביב: עם-עובד.
 • Karp, R. (1991). Library service for disabled individuals. Boston: G. K. Hall.
 • שניים - שלושה(ואף יותר) מחברים
 • שפיר, ג״מ, אלדר, ע׳ וגלעד׳, ח׳(1992). מחקרים בבריאות הציבור. ירושלים: אקדמון.
 • Deci, J. K., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

4. ספר ערוך (קובץ)

 • כותבים כמו ספר, אך בתוספת המילה(עורך/עורכים) בסוגריים, לאחר שמות המחברים. שפיר, ג״מ, אלדר, ע׳ וגלעדי, ח׳(עורכים).(2000). בינה מלאכותית בשמת האלפיים. ירושלים: מאגנם.
 • Robinson, D.N. (Ed). (1992). Social discourse and moral judgment. San DiegoCA: Academic Press.
 • פרק מתוך ספר ערוך(קובץ)
 • החלק הראשון של פריט כזה יכלול מידע על מחברי הפרק, שנת הפרסום וכותרת הפרק/המאמר.
 • חלק השני (לאחר המלה ״בתוך׳ ״in") יכלול את שמות עורכי הספר(תזכורת: שמות פרטיים יופיעו לפני שמות
 • משפחה), שם הספר בו מופיע הפרק, העמודים של הפרק המצוטט, בתוך סוגריים (לרשום ppאו עמי לפני
 • מספרי העמודים), מקום ההוצאה לאור ושם ההוצאה לאור.
 • בכתב נטוי יודגש שם הספר (ולא שם הפרק) בו מופיע הפרק המדווח.
 •  ברישום ספר ללא עורן/ים, יש לכלול את המלה בתוך/^ לפני כותרת הספר.
 • שפיר, ג״מ, אלדר, ע׳ וגלעד׳, ח׳(1992). העישון מסוכן לבריאות: האם הדבר נכון גם תפקוד קוגניטיבי? בתוך י׳ גלבר וא׳ אברהמי(עורכים), מחקרים בבריאות הציבור (עמי 77-34). ירושלים: אקדמון.
 • O'Neil, J.M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and  transformation In B.R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107 123). New York: Springer

5. מאמר מכתב עת 

 • יש להדגיש בכתב נטוי את שם כתב העת (לא את ש□ המאמר) ואת מספר הכרך. מספר הגיליון יירשם באותיות רגילות.
 • אין צורך לכתוב.volלפני מספר הכרך ולא no. לפני מספר הגיליון. אם כתב העת אינו משתמש במספר גיליון, יש לכלול את החודש / עונה של השנה, למשל, אפריל.
 • אין לרשום ppלפני ציון מספרי   העמודים.   

מחבר אחד

אדוני, ח׳(תשנ״ב). המשכיל הישראלי החדש - דפוסים של המשכיות ושינוי בהרגלי הקריאה של האוכלוםייה היהודית בישראל בין השנים ם197199. ׳7לקורא, נ״ט, 19-16.

Biggs, J. (1985). The role of meta-learning in study process. British Journal of Educational Psychology, 55, 185-212.

Cohen, Y. (2001). Feedback in distance education. Distance Learning, 45(2), 68-79.

 מאמר מכתב עת לפי מספר DOI:

Suleiman, C., & O'Connell D.C. (2002). 'If you and I, in this later day, lose that sacred fire…': Perspective in political reviews. Journal of Psycholinguistic Research. doi: 10.1023/A:1015592129296

שני מחברים

שפיר, ג״מ, אלדר, ע׳ וגלעד״, ח׳(1992). הקשר בין חשיפה לעישון לתפקוד במבחני משכל. מגמות, מד, 195-213.

Tennant, M., & Prosser, M. (1991). A study of the effects of cognitive style among children. Higher Education, 34, 10-25.

 שלושה מחברים עד שישה

שפיר, ג״מ, אלדר, ע׳ וגלעדי, ח׳(1992). הספרייה וההוראה מרחוק. למידה מרחוק, 39-24,38.

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

 יותר משישה מחברים

מראזנו, ר', ברנדט, ע', יוז, קי, גונם, לי, פרידמן, עי, כהן, א׳ ואחרים.(2002). ממדי הלמידה. עיונים בחינוך, 25, 25-35.

Kernis, M.H., Cornell, D.R, Sun, C.R., Berry, A., Harlow, T, Levi, Y., et al.(2001). Self Esteem. Journal of Psychology, 38, 26-41.

 עבודת מ.א או דוקטורט

1. יש להדגיש בכתב נטוי את כותרת העבודה .

2. יש להקפיד על רישום כותרות על פי הכללים ולהוסיף את סוג העבודה והמקום בו בוצעה.

     כפיר, ד. (1982). הסביבה הביתית וההרכב החברתי של בית הספר והשפעתם על מהלך לימודיהן ושאיפותיהן של תלמידות ישראליות ממוצא אסיאנו-אפריקני. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל-אביב.

Cohen, M. (2002). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and obese. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.

6. אנציקלופדיות, לקסיקונים או מילונים

Sadie, S. (Ed). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., 1-20). London: Macmillan.

7 .ערך באנציקלופדיה עם שם מחבר הערך

1.כל ערך נרשם כמקור נפרד. שם מחבר הערך ושם הערך חייבים להופיע. אם לא מופיע שם מחבר הערך, רשום את שם הערך בלבד.

בן ארי, ר׳(1997). דרכי הוראה חלופיות. בתוך י׳ קשתי, מ׳ אריאלי ושי שלסקי(עורכים). לקסיקון ההוראה והחינוך (עמי 96-95). תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

Bijou, S. W. (1994). Behaviorist approaches to human development. In H. Torsten & T. Neville (Eds.). The international encyclopedia of education. (2nd ed., Vol. 1, pp. 496-497). Oxford: Pergamon.

 8. מקורות מידע מן האינטרנט

1.מחברים שמשתמשים ומצטטים מקורות מן האינטרנט מחויבים לשני העקרונות הבאים:

a.   יש לכוון את הקוראים קרוב ככל הניתן למידע שצוטט - כשניתן, עדיף לכוון למקור עצמו ולא לדף בית או תפריט.

b.   יש לספק כתובת שבאמצעותה ניתן להגיע למקור.

2.מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים: כותרת של הפריט או תיאור, נתונים קיימים של

הפריט ותאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של הפריט.

3.במידת האפשר, יש לזהות את הכותבים של המקור.

מאמרים מעיתונות אלקטרונית שנשלפו מן האינטרנט שמבוססים על מקור מודפס

 כיום, מרבית המאמרים מתוך כתבי העת מופעים גם בגרסה כתובה. במקרה כזה, יש לרשום את המקור כפי שרושמים מקור שהוא מאמר מתוך כתב עת מודפס, ולהוסיף בסוגריים לאחר שם המאמר: (גרסה אלקטרונית), ובאנגלית:(Electronic version)

לוי, י׳(2002). לימוד מרשת האינטרנט. (גרסה אלקטרונית). מחשבים בחינוך,38-27,3.

Cohen, B. (2000). Interest and learning from text. (Electronic version). Scientific Studies of Reading, 5, 115-120.

 4 . מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט

a.  יש להוסיף את תאריך שליפת המידע והכתובת.

b.  יש להשתמש בנתוני הפרסום המלאים שמופיעים במאמר.

c.  אין להוסיף את מספרי העמודים.

כהן, א׳(7במרץ, 2002). השפעת תרבות האינטרנט על בית הספר התיכון. עיונים באינטרנט, 4. אוחזר 15, יולי, 2003

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html Levi, J. (2002, March 7). Cultural influence. Prevention & Treatment, 3. Retrieved June, 15, 2003, from

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

 

מקורות מן האינטרנט כמו מאמרים שלא מתוך כתב עת ומאתרים שונים

1. יש לציין את תאריך אחזור המידע. בעברית רושמים "אוחזר״, ובאנגלית Retrieved

נבו, י׳(2001). מחקר איכותני וכמותי. אוחזר 12, יוני, 2002 http://www.ort.org.il

Wilkinsons, S. (1997). Books versus hypertext. Retrieved April, 5, 1999, from

http://www.dsc.napier.ac.uk/~simon/results/abstracts.html

  

מאמר ללא שם מחבר וללא תאריך כתיבה

1.  יש להשתמש ב- (n.d (no date, ח"ת (חסר תאריך) כאשר נתוני הפרסום אינם זמינים.

2.  כאשר מפנים לפרק או קטע מסוים, יש לתת בכתובת הפריט (אם ניתן) את הקישורים הישירים לפרק או לקטע.

3.  אם שם כותב המקור אינו מזוהה, יש להתחיל את כתיבת המקור עם הכותרת.

GVU's 8th WWW user survey, (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from   

 http://www.cc.gaten.edu.gvu/usersurvey1997-10

 

עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע

Borman, W. (2001). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of AppliedPsychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2002, from PsycARTICLES database.

ERIC מסמך מתוך מאגר

Hunt, G. (1995). Tointegrate your language web tools. (Eric Document Reproduction No. ED422899).

 

9. מאמר שהוצג בכנס, מאמר מודפס מכונס בספר ערוך

Deci, E. L. (1991). A motivational approach to learning. In R. Dienstbier (Ed.), NebraskaSymposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

 

הרצאה שלא פורסמה

Cohen, B. (1999, June). Early data on gifted children. Paper presented at the meeting of the American Professional Society, San Diego, CA.

 

מאמר שהוצג בכנס ותקצירו הושג מאתר אוניברסיטאי

Cutler, L. D. (1999, January 16). Distance education in China. Paper presented at the 1999 Symposium. Abstract retrieved June 30, 2000, from

biu.ac.il

 

מאמר שהוצג בכנס וירטואלי

Tan, G. (1998). A comparison of two learning methods. Paper presented at the Meital 97 virtual conference. Retrieved May 16, 1999, from

biu.ac.il

 

כללים להפניה לרשימת מקורות בגוף הטקסט

 • שמות מחברים לועזיים הנזכרים מחוץ לסוגריים ״כתבו בתעתיק עברי, מלווים בהפניות בתוך הסוגרים שייכתבו
 • בלועזית עם שנת הפרסום. למשל, לפי מופיט(1993,Moffit)...
 • כאשר יש הפנייה למספר מקורות שונים, יש לערוך את הסדר על-פי האלף-בית של שם משפחתו של הכותב הראשון של כל מקור. כשמופיעים שמות מחברים הן בעברית והן בלועזית בתוך הסוגריים יופיעו קודם שמות המחברים בעברית ואחר כך שמות המחברים בלועזית.
 • הפרדה בין הפניות למקורות של מחברים שונים הנזכרים יחד בתוך הסוגריים תעשה בנקודה ופסיק (;). לצורך הפרדה בין הפניות למקורות של אותו מחבר ישמש הפסיק בין שנות הפרסום, למשל, אברהמי, 1991,1986.
 • בהפניה לעמודים מסוימים במקור לועזי יש להשתמש ב- p. לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר. במקרה כזה יש להפריד את השנה ממספרי העמודים בפסיק בלבד (10-15.Lewin, 1956, pp). בהפניה לעמודים מסוימים במקור עברי ״עשה הרישום כך: (תירוש, 1994, עמי 19-1).
 • ציטוטים יובאו בתוך מרכאות אלא אם כן יש ציטוטים ארוכים (40מלים או יותר). במקרה כזה יופיע הציטוט כפסקה נפרדת ופנימית ללא מדכאות.
 • אם להפניה אחת יש מספר מחברים, יש להשתמש בסימן & לפני המחבר האחרון, ולא לכתוב and.
 • אם יש בטקסט הפניה לשני מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה, אזי תופיע בטקסט גם האות הראשונה של שמם הפרטי (גם אם הפרסומים הם לא מאותה שנה).
 • אם לפריט מסוים יש שני מחברים, יש להזכיר את שמות שני המחברים בכל הפניה.
 • אם לפריט מסוים יש שלושה מחברים עד חמישה מחברים, יש להזכיר את כל שמות המחברים בהפניה הראשונה והחל מההפניה השנייה ניתן לכתוב את שם המחבר הראשון בתוספת et al., .
 • אם לפריט מסוים יש שישה מחברים או יותר, ניתן לכתוב את שם המחבר הראשון בתוספת et al., כבר בהפניה הראשונה. חשוב: ברשימת המקורות יש לציין את כל שמות המחברים ללא קשר למספרם.
 • אם מופיעים בחיבור שני פרסומים או יותר של אותו מחבר מאותה שנה, יש להוסיף א(בעברית) או a(באנגלית) לפרסום הראשון, ב(בעברית) או b(באנגלית) לפרסום השני וכך הלאה(בנימיני, 1995א, 1997ב) בהתאם לסידור הפריטים הללו ברשימת המקורות על פ׳ כותרת המאמר.
 • אם יש שני פרסומים של אותו מחבר מאותה שנה אך אחד בלועזית והשני בעברית, אין להוסיף להם אותיות.
 • אם נצטט מקור שלא ראינו, אבל קראנו אצל מישהו אחר שציטט אותו הרי יש לרשום בטקסט את שם העבודה ולתת הפניה למקור ממנו נלקחה הציטטה. לדוגמה: אם נתייחס לעבודת סנונית שוהם הנזכרת בעבודת משה יצחקי ולא קראנו את עבודת סנונית שוהם, אלא רק את עבודת יצחקי הרי בטקסט עצמו נרשום: מחקרה של שוהם (כפי שמצוטט אצל יצחקי, 1990), וברשימת המקורות נכניס את עבודתו של משה יצחקי.
 •  

דוגמה לציטוט מקורות בגוף  הטקסט

הציטוט לקוח מתוך ליפרמן, ש׳(2003).

חוקרים שונים בדקו את הקשר בין מצבי הזהות ותפישת המתבגרים את משפחותיהם (,Donovan, 1975; Marcia 1993,Mattson, Orlofsky, Waterman & Archer). במחקרים אילו נמצא, כי בעלי ה״סגירות המוקדמת״, מי שלא חוו משבר זהות, אך כבר נטלו על עצמם מחויבות, מדווחים על יחסים קרובים עם משפחותיהם, רואים אותן כאוהבות וכמעניקות תשומת לב רבה לבניהן, וכמעודדות קונפורמיות לערכי המשפחה. בעלי "פזירות הזהות" חסרי גיבוש הזהות, רואים את הוריהם כמרוחקים, כבלתי מעורבים, ולעתים אף כמנותקים.

גרוטואנט וקופר (1985,Grotevant & Cooper) מצאו כ׳ לאינטראקציה הפנים משפחתית יש חשיבות רבה בתהליך יצירת הזהות של הבן והבת הגדלים בה. בן משה (1998) חקרה ומצאה כ׳ ציוני זהות האני של מתבגרים במשפחות בסיכון גבוה היו נמוכים מאלו של מתבגרים ממשפחות בסיכון נמוך. לפיכך, נוער מנותק הגדל בדרך כלל במשפחות בעלות סיכון גבוה(להב,1996,1994) צפו׳ לקשיים בגיבוש זהות האני, עקב תהליך התפתחותי משובש, שאינו מאפשר התפתחות רצויה בתחום זה.

 

  מקורות

ליפרמן, קרדה ש׳(3םם2). חוברת לקורס הדרכה  ביבליוגרפית  ישראל: המכללה האקדמית אשקלון.

Publication manual of the American psychological association (2001). Washington, D C: APA.

מידעת, גיליון 2004) 1 'on).86קישורים חשובים

שם קישור
אתר ארגון הפסיכולוגים בארצות הברית עליו מבוססים בדרך כלל כללי הציטוט הביבליוגראפי קישור לאתר
כללי ציטוט ביבליוגרפי APA (באדיבות הספרייה של מכללת סמינר הקיבוצים) קישור לאתר סמינר הקיבוצים