קורסים לעובדי הוראה חדשים

סדנאות וקורסים לעובדי הוראה חדשים

מתמחה שמסיים את תקופת ההתמחות בהצלחה ומקבל רשיון עיסוק בהוראה, עובר לסטטוס של 'עובד הוראה חדש'. סטטוס זה מצביע על השלב שבין סיום ההתמחות לבין קבלת הקביעות במערכת החינוך, שלב בו עובד ההוראה מצוי עדיין בתהליך כניסה, היקלטות והתייצבות במקצועו החינוכי.

עובד ההוראה החדש

עבודתו של 'עובד ההוראה החדש' מתרחשת בזירות תיפקוד מגוונות בתוך בית הספר, הגן ומחוצה להם. לצד הידע הדידקטי ובתחומי הדעת, מחייבים תפקידיו השונים התמודדות עם מגוון גורמים הקשורים בניהול יחסים עם צוות בתוך ומחוץ למוסד הקולט, הורים, צרכים מיוחדים של ילדים, נהלים וביורוקרטייה, יחסים עם הרשות המקומית ומשרד החינוך, ועוד.
המכללה, באמצעות יחידת תל"מ, מסייעת למורים החדשים לקבל ליווי מקצועי המעצים את תחושת המסוגלות המקצועית, מייצב את התגבשות הזהות המקצועית ותומך את יצירת הצעדים הראשוניים לניהול אפקטיבי של התפקיד החינוכי, בכל הזירות הנ"ל. כמו כן מסייעת היחידה בהתבססותו של עובד ההוראה החדש בעולם העבודה, גם לאחר ההתמחות.
בשנת עבודה זו אחראית היחידה על קיומם של התמיכות הבאות בגננת / המורה החדש:
1. הפעלת מערך קורסים וסדנאות – קורסי חובה, בהיקף של 30 שעות אקדמיות – במכללה / בחממות.
2. ליווי – בהיקף של 20 שעות.
3. ליווי אישי פרטני – ע"י צוות היחידה – בהתאם לצורך.

קורסים לעובדי הוראה חדשים

מגוון נושאים – היחידה מספקת קורסים מותאמי ההכשרה [למורים/ גננות / חנ"מ] בדיסציפלינות שונות כגון: אנגלית / מתימטיקה וקורסים המעניקים כלים המתאימים לכל עובד הוראה, כגון: ניהול כתה, מיומנויות וכלים לדיאלוג חינוכי ולתקשורת בין אישית. נושאי הקורסים נשארים מגוונים אך משתנים לעתים בהתאם לצורך.
מגוון מנחים – היחידה מקפידה על כך שהמנחים יהיו מושרשים היטב בעולם העשייה החינוכית, הבאים ממגוון נקודות מבט מקצועיות בחינוך, בשילוב עם עולם האקדמייה. הכלים והמיומנויות הנלמדים בקורסים מתורגמים למודעות ולמיומנויות של ניהול עצמי של הגננת והמורה ואף לעשייה החינוכית בזירות השונות, מתוך ראייה מערכתית של התפקיד החינוכי.

'תעודת זהות' של קורסי עובדי הוראה חדשים

1. קורס חובה.
2. היקף: 30 שעות אקדמיות.
2. מפגשים: 8-10 מפגשים, החל מתחילת שנה"ל האקדמית.
3. מיקום ומסגרת: במכללה ו/או ב'חממות'.
4. נוכחות: 80% מהמפגשים.
5. עבודת סיכום: בציון "עובר".

פרטי כל קורס לגבי תוכן, מבנה ומיקום ומסגרת – יצויינו בסילבוס הקורס.
חלק נוסף ובלתי נפרד מהתמיכה המערכתית בעובד ההוראה החדש הינו הליווי.
כל עובד הוראה חדש מקבל ליווי מאת עובד הוראה מנוסה ובעל וותק, המקביל לתפקידו [עד כמה שניתן], מתוך בית הספר או מערך הפיקוח הגני.
ה'מלווה' ממונה ע"י הנהלת ביה"ס או פיקוח גנ"י, באופן פורמאלי.
היקף הליווי: 20 שעות, שיש לפרוש במקביל לתהליך הקורס במכללה או בחממה.
קידום בדרגה: הקורסים מוכרים לצורך קידום בדרגה בהסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
עמידה בכל תנאי הקורס מאפשרת לצבור 30 שעות מתוך 120 הנדרשות כדי לעבור מדרגת קידום 1 לדרגת קידום 2.

הרשמה לקורסי עובדי הוראה חדשים

רשאים להירשם גננות חדשות ומורים חדשים המועסקים ב"אופק חדש" או ב"עוז לתמורה".
מי שאינו עובד בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יוכל להשתלב בקורס על פי בחירתו, ובעתיד, כאשר ישתלב ברפורמות – יוכל להגיש את האישורים על הקורס, לצורך בחינה להכרה בשעות.

טפסים