הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה – סטודנטים נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

1. יש למלא טופס בקשה לאישור מחקר מוועדת האתיקה של המכללה
2. יש לצרף לטופס הבקשה במייל את הצעת המחקר המאושרת על ידי המנחה, את כל השאלונים/ כלי המדידה והמחקר וה מטלות שיועברו לנבדקים.
3. כאשר המחקר מתבצע במוסד פרטי או ציבורי, כגון בית ספר, מתנ"ס או מקום עבודה, יש לצרף 'טופס אישור רשמי מהמוסד'. ללא טופס אישור חתום, לא תאושר הבקשה!
4. אם המחקר מערב קטינים או חוסים, יש לצרף 'טופס הסכמת הורים/ אופוטרופוס' .
5. בכל מחקר שבו יתבקשו הנבדקים למלא שאלונים, או להשתתף בראיון יש למסור להם 'מכתב הסבר והסכמה מדעת לנבדקים' שיש להכינו על פי ההנחיות. יש להסביר לנבדקים את מטרת המחקר ומהלכו, ומה הם נדרשים לעשות. יש לוודא שהנבדקים מבינים היטב את תוכן המכתב, חותמים בהבניה על הסכמתם להשתתף במחקר לפני שהם ניגשים למלא את השאלונים.

בטרם הגשת הבקשה, על מנת למנוע עיכובים בדיון בפניה לוועדת האתיקה לאישור מחקרים, יש לסמן את נוכחותו של כל אחד מהפריטים שצויינו לעיל.

במחקרים שנערכים בבתי ספר נדרש אישור המדען הראשי של משרד החינוך . דיון במשרד החינוך בקבלת אישור המדען הראשי, מותנה בהצגת אישור ועדת האתיקה המוסדית למחקר המוצע.