נוהל לימודים וסדריהם – הפקולטה לחינוך ומנהיגות

נוהל זה מהווה תוספת לתקנון האקדמי של המכללה האקדמית אחוה וחל על כל הסטודנטים הלומדים בפקולטה לחינוך ומנהיגות.

1. למידה עצמית-סעיף המתוסף לסעיף ה' בתקנון האקדמי המיכללתי-
למידה עצמית תתאפשר במקרים הבאים:
1.1 הסטודנט נמצא בשנה האחרונה ללימודיו ובנוסף עושה סטאז'.
1.2 ממוצע הציונים הוא 80 לפחות.
1.3 ראש החוג והמרצה מאשרים את בקשתו.
1.4 לסטודנט אין הרשעה בוועדת משמעת.
1.5 סטודנט רשאי ללמוד עד 2 נק"ז בלמידה עצמית.
1.6 לא תאושר למידה עצמית בקורסי סמינריון, פדגוגיה ודידקטיקה וקורסים המוגדרים כסדנא.
1.7 על מנת לקבל אישור ללמידה עצמית, על הסטודנט להגיע עם גיליון ציונים עדכני אל ראש החוג
ולהחתימו. בשלב הבא יש להחתים את המרצה הרלוונטי. הטופס החתום יועבר למנהל סטודנטים
לבדיקת הזכאות המינהלית.
1.8 לא תאושר למידה עצמית כאשר הסטודנט חוזר על הקורס עקב כישלון.
1.9 לא תאושר למידה עצמית במידה והסטודנט נכשל בקורס כלשהו ועדיין לא תיקן את הציון.

2. המעבר משנה לשנה-סעיף זה מתוסף לסעיפים ה-יא בתקנון האקדמי המכללתי
המעבר משנה לשנה תלוי בעמידה בחובות הלימודיים כמפורט להלן:
2.1 השתתפות בכל הקורסים כפי שמתחייב בשנתון כולל אוריינות ספרייה, קורס שימושי מחשב,
2.2 הצלחה בהערכה מסכמת בכל הקורסים (מבחנים, עבודות, מעבדות, תרגילים, על סמך דרישות המרצה)- קבלת ציון "עובר" עפ"י שנתון וסילבוס בכל הקורסים.
2.3 סטודנט שצבר 3-4 נכשלים , מתכונת המשך לימודיו בתכנית יוחלט ע"י ועדת חריגים אקדמית.
2.4 סטודנט שנכשל, מחויב לחזור על הקורס בסמסטר/שנה עוקבת בקדימות לכל קורס אחר ולא תאושר התנגשות.
2.5 סטודנט עם ציון סופי "נכשל" בקורס שנתי, יחזור על כל הקורס לכל המשתמע (שני הסמסטרים).
2.6 סטודנט שהפסיק לימודיו בקורס שנתי יחזור על כל הקורס לכל המשתמע (שני הסמסטרים).

קורסי פדגוגיה ועבודה מעשית:
2.7 שנה פדגוגית של סטודנט לתעודת הוראה ותואר .B.Ed נקבעת ע"פ פדגוגיה ועבודה מעשית.
2.8 במקרה של כישלון בעבודה מעשית ו/או בפדגוגיה יחולו הכללים הבאים:
2.9 כישלון בפדגוגיה או בעבודה מעשית סמסטר א' יגרור הפסקת לימודיו של הסטודנט בקורסי פדגוגיה ועבודה מעשית בסמסטר ב' וקורסים סמסטריאליים בסמסטר ב'. בשנה"ל העוקבת ילמד הסטודנט בסמסטר א' רק פדגוגיה ועבודה ובכפוף להצלחתו, ימשיך את לימודיו בקורסי פדגוגיה ועבודה מעשית של סמסטר ב' ובנוסף יוכל להירשם לקורסים נוספים סמסטריאליים לפי התכנית האקדמית (ע"פ מה שמתאפשר במערכת הקורסים).
2.10 במקרה של כישלון/הפסקה בפדגוגיה או בעבודה מעשית סמסטר ב', ילמד הסטודנט בשנה העוקבת רק פדגוגיה ועבודה מעשית במשך כל השנה. לא ניתן ללמוד סמסטר אחד מתוך קורס שנתי.
2.11 כישלון חוזר בקורסי פדגוגיה ו/ או עבודה מעשית יגרור הפסקת לימודים לאלתר.
חשוב להבהיר! לא ניתן ללמוד פדגוגיה ללא עבודה מעשית, כמו גם , לא ניתן ללמוד עבודה מעשית ללא קורסי פדגוגיה במקביל. על כן, גם אם סטודנט עבר אחד מהם, יהא עליו לחזור על הקורס בשנית על מנת להשלים את החובה המקבילה.
2.12 לא ניתן ללמוד/לדחות את קורסי פדגוגיה ועבודה מעשית לשנה העוקבת לסיום הלימודים התיאורתיים.
החלטה לדחות את קורסי הפדגוגיה והעבודה המעשית לשנה שלישית תגרור בהכרח שיבוץ קורסים נוספים לפי החלטת המינהל.

3. תנאי המעבר ממסלול למסלול, מחוג לחוג, מחטיבה לחטיבה – סעיף זה מתוסף לסעיף ב'2 בתקנון האקדמי המכללתי.
3.1 סטודנט המבקש לשנות את מסלול הכשרתו, ימלא טופס בקשת מעבר ויגיש אותו לרכזת מינהל סטודנטים. יש להצטייד בטופס מתאים, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט בפרק "טפסים".
3.2 המעבר יתבצע באישור שני ראשי המסלולים, תוך בניית מערכת השלמות בלימודי חינוך, עבודה מעשית וקורסי הפדגוגיה.
3.3 במעבר ממסלול למסלול, מהתמחות להתמחות או מחטיבה לחטיבה לא תבוצע הכרה אקדמית בקורסים שאינם רלבנטיים מתכנית מסלול/חטיבה/התמחות ממנה הסטודנט עובר בכפוף לכללי שכ"ל.

4. סיום לימודים
4.1 עמידה בכל החובות הלימודיים בהתאם לשנתון ולסילבוס הקורסים.
תאריך הזכאות לתעודת הוראה.B.Ed יקבע על פי מועד קבלת הציון האחרון שמשלים את החובות האקדמיים/הסדרת שכ"ל/החזרת ספרים בספריה ובהתאם לנוהלי שכ"ל.

5. הפסקת לימודים – סעיף זה מתוסף לסעיף ב' בתקנון האקדמי המכללתי
המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט בשל הנסיבות הבאות:
5.1 חובות שכר לימוד על פי התקנון, כמקובל במדור שכ"ל.
אי עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לזמן מוגבל, בהתאם להתחייבות של הסטודנט המצויה בתיקו האישי.
5.2 החלטת ועדת משמעת
היעדרויות מעבר למכסה המותרת מהקורסים הרשומים במערכת השעות ללא הודעה, ראה סעיף ב'1 בתקנון המכללתי לגב הפסקת לימודים.
5.3 אי עמידה בתנאים שהוצבו בעת קבלה על תנאי
5.4 כישלון חוזר בקורסי "פדגוגיה", או "עבודה מעשית" (לרבות כישלון באחד הסמסטרים).
5.5 כישלון ב-5 קורסים ומעלה בשנת לימודים.
הפסקת לימודים מסיבה זו תתבצע לאלתר, לאחר קבלת ציוני מועדי ב' ו/או מועדים מיוחדים במידה ורלוונטי.
הפסקת לימודים לצמיתות
סטודנט שהופסקו לימודיו לצמיתות, המכללה לא תנפיק לו תעודת הוראה ו/או תעודת .B.Ed לרבות מקרים בהם סטודנט מבקש לסיים את חובותיו במוסד לימודים אחר.
הפסקת לימודים לצמיתות יוצאת לפועל במקרים הבאים:
5.5.1 חמישה כישלונות בקורסים + הרשעה בוועדת משמעת
5.5.2 כישלון חוזר בקורסי פדגוגיה ו/ או עבודה מעשית + הרשעה בועדת משמעת
הסטודנט יקבל מכתב רשמי מראש בית הספר לחינוך המודיע על הפסקת הלימודים ויוכל לערער על כך בכתב תוך 14 יום בפני ועדת חריגים אקדמית. העתק, שעליו יאשר הלומד כי קיבל את הודעת הפסקת הלימודים, יישמר בתיקו האישי.
ערעור-
סטודנט רשאי לערער בפני ועדת חריגים אקדמית על ההחלטה להפסיק את לימודיו במשך שבועיים מיום קבלת ההודעה על כך. הפנייה תיעשה בצירוף נימוקים מפורטים.
בוועדה משתתפים: ראש בית הספר לחינוך, מרכזת אקדמית לענייני סטודנטים, דיקאן הסטודנטים, ראש מסלול / ראש חוג, מדריך/ה פדגוגי/ת, נציגוּת מנהל סטודנטים

6. הפסקת לימודים ע"י הסטודנט סעיף זה מתוסף לסעיף ד' בתקנון האקדמי המכללתי
6.1 הסטודנט יודיע על הפסקת לימודיו בכתב למינהל הסטודנטים.
6.2 הודעתו זו של הסטודנט תיכנס לתוקף מתאריך קבלת המכתב במינהל הסטודנטים.
6.3 תחשיב החזר תשלום שכר הלימוד בעקבות הפסקת לימודים מפורט בחוברת שכר לימוד.

7. חזרה ללימודים שהופסקו ע"י הסטודנט – סעיף זה מתוסף לסעיף ד' בתקנון האקדמי המכללתי
סטודנט המבקש לחזור ללימודים אחרי הפסקה של עד משנתיים, יחזור למסגרת שנקבעה בתחילת לימודיו, אלא אם יבקש אחרת.
סטודנט החוזר ללימודים לאחר הפסקה של שנתיים עד שבע שנים, מסגרת לימודיו עלולה להשתנות והוא יוכל לסיים את לימודיו עפ"י מתווה הלימודים הקיים באותה עת ויידרש להשלים את כל הקורסים החסרים. משך הלימודים יהיה לפחות שנה מלאה אחת.
7.1 סטודנט שצבר נכשלים, הפסיק את לימודיו ומעוניין לחזור ללימודים, עליו למלא את הבקשה ע"פ נוהל חזרה ללימודים.
במידה וקבלתו החוזרת אושרה (בהתאם להחלטת ועדת חריגים), יוכל לחזור רק לקורסים בהם נכשל, התקדמותו והרשמה לקורסים נוספים יתאפשרו רק לאחר קבלת ציונים ובכפוף להצלחתו בקורסים אלו.
7.2 סטודנט שנכשל/ לא השלים קורס שנתי, יידרש להירשם וללמוד את הקורס במלואו לכל המשתמע.
7.3 לימודיו הקודמים של הסטודנט במוסד יוכרו בהתאם למסגרת הלימודים שאושרה.
7.4 לאחר הפסקה של 7 שנים ומעלה אין הכרה בקורסים אותם למד הסטודנט ועליו יהיה ללמוד תכנית מלאה.
7.5 סטודנט המבקש החרגה מהכללים המצוינים לאורך סעיף 8 יגיש בקשה מסודרת לועדת חריגים
אקדמית עם הסבר נרחב ותימוכין לבקשתו. אישור החרגה מההנחיות המפורטות יתקבל בדיון רחב ובאישור ראש הפקולטה לחינוך ומנהיגות.

8. מועמד שמעונין לעבור ממוסד אקדמי אחר
מועמד המבקש לעבור ממוסד אקדמי אחר למטרת לימודים תואר .B.Ed ו/או תעודת הוראה יידרש:
א. לעמוד בתנאי קבלה
ב. לעבור ריאיון קבלה
ג. להציג ציון מינימום 80 בפדגוגיה ובעבודה מעשית
קבלת המועמד תבחן בכפוף לכל האמור לעיל ולהישגי הרקע האקדמי אותו הוא מציג.

9. פיצול לימודים/פריסת לימודים שלא בהתאם לשנתון
לסטודנט הזכות לפצל את שנת הלימודים מאילוצים אישיים. פיצול זה מתקיים לפי הנוהל הבא:
א. חובה על הסטודנט ללמוד את קורסי הפדגוגיה והעבודה המעשית בקדימות ליתר הקורסים. רק לאחר שעמד בהצלחה בקורסי הפדגוגיה והעבודה המעשית יוכל להמשיך ללמוד את יתרת הקורסים.
ב. פיצול הלימודים עלול לגרור שנת לימודים נוספת ו/או דחיית שנת הסטאז'.
ג. כמו כן, לא יינתן אישור להשלמת קורסים בחפיפה או בלמידה עצמית או ללא נוכחות.