הזמנה להגשת הצעות לאספקה והתקנה של ריהוט מעבדות באקדמית אחוה

תאריך פרסום המכרז: 29.02.2024

תאריך סיום הגשה: 28.03.24 יום חמישי 14:00

מספר מכרז: 2.2024

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מזמינה מציעים להציע הצעות לאספקה והתקנה של ריהוט מעבדות בבניין 7 במכללה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זהו, בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות המצורף על נספחיו. לחלופה והסברים לשרטוטים הנלווים למכרז זה יש לפנות אל: לילך יונאי, מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות, בניין 3 קומת קרקע במכללה, בין השעות 16:30-8:00 בימים א'-ה'. מייל: [email protected]

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז לאספקה והתקנת ריהוט מעבדות

אומדן כתב כמויות

מפרט טכני כללי

שרטוט פריסת הריהוט 1

שרטוט פריסת הריהוט 2

תוכנית ריהוט

פרוטוקול סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה