עבודות חשמל במעבדות בניין 7

תאריך פרסום המכרז: 26.03.2024

תאריך סיום הגשה: 09.05.24 יום חמישי 14:00

מספר מכרז: 5.2024

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודות חשמל במעבדות בניין 7 בשטח המכללה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות המצורף על נספחיו. לחלופה והסברים לשרטוטים הנלווים למכרז זה יש לפנות אל: לילך יונאי, מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות, בניין 3 קומת קרקע במכללה, בין השעות 16:30-8:00 בימים א'-ה'. מייל: [email protected]

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז לעבודות חשמל מעבדות

מפרט טכני לעבודות חשמל במעבדות

תוכנית חשמל עדכנית

כתב כמויות עבודות חשמל במעבדות

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה